bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Rapport om Amherst College

Jag tillbringade hösten 2006 vid Amherst College i Massachusetts, USA. Läs först min engelska sammanfattning av min vistelse. I detta dokument har jag skrivit mycket mer detaljer för den som är särskilt intresserad av hur saker fungerar på colleget. En bra sammanfattning av Amherst Colleges historia med mera finns i Wikipedia. Det var också en artikel om Amherst College i Businessweek.

Betygsinflation

Medelbetyget vid Amherst College är mycket högt, mellan A- och B+. Det har ökat något senaste tio åren, för på den tiden var medelbetyget strax under B+. Jag tror att betygsinflationen är ännu mer markant på andra skolor. Se denna rapport.

Hederskodex

Amherst College har ett dokument som påminner mycket om vår skolas hederskodex. Notera särskilt att det inte får finnas några tentavakter vid Amherst.

Senaste tre åren har alla nyantagna behövt skriva under hederskodexen.

Utlysning av matematiklärartjänst hösten 2006

En tjänst i tillämpad matematik utlystes under min tid på Amherst. Utlysningen är typisk för colleget och såg ut så här:

Mathematics and Computer Science
Applications are invited for a tenure-track position as Assistant Professor of Mathematics, with specialization in an area of Applied Mathematics. Responsibilities include teaching a full range of undergraduate mathematics courses (two per semester), supervising undergraduate theses, introducing a course in mathematical modeling, and developing a strong research program. Applicants should hold (before September 2007) a Ph.D. in Mathematics, Applied Mathematics, or some related area, and have broad intellectual interests and a strong commitment to excellence in research and undergraduate teaching. Send a current vitae, graduate transcript, a letter describing plans for teaching and research, and three letters of recommendation to: Search Committee, Department of Mathematics and Computer Science, Amherst College, P.O. Box 5000, Amherst, MA 01002-5000. The email address is search2006@math.amherst.edu. Review of applications will begin December 11, 2006, and continue until the position is filled.

I början av 2007 bestämde institutionens anställningskommitté att tjänsten skulle gå till Tanya, som faktiskt var den tillfälliga (visiting) professorn i ämnet vid colleget.

Kostnader för studenter

Fulla kostnaden (comprehensive fee) för skolgång, bostad och mat (tuition, room and board) är 43360 dollar per år. Utöver detta ska studenten betala andra studentavgifter (636 dollar), sjukförsäkring (880 dollar), böcker mm (cirka 1000 dollar) och personliga utgifter (cirka 1700 dollar), förutom resekostnader. Familjer som inte har så god ekonomi får stipendium (genomsnittsstipendiet är 26300 dollar per år). Normal tar varje student dessutom studielån på 3500 dollar per år.

AC räknar med att varje student jobbar 6-8 timmar i veckan för 7-12$ i timmen under terminstid (i Valentine hall, bibliotek, labb, museet, studior, physical plant, som guider eller tutorer...), vilket totalt ger 1700 dollar per år.

Krav för examen

Varje student väljer och läser fyra kurser per termin under fyra år. Beteckningarna för åren är freshman (numera hellre first-year student), sophomore, junior, senior. Examenskraven är 32 godkända kurser eller 31 godkända kurser och en kurs som man hoppade av (dropped) under första året. Bland första årets kurser måste det finnas ett "first-year seminar". Var och en får fritt välja övriga kurser, men handledaren måste ge sitt godkännande av kursvalet.

Dessutom ska man läsa en major, det vill säga en specialisering i ett ämne. I computer science är kraven fem specificerade datakurser (motsvarande Inda, ADK och datorteknik), två specificerade mattekurser (envariabel och diskret matte), tre valfria datakurser och en valfri mattekurs. Man kan också göra ett honors project (examensarbete) i sitt majorämne, men för dom flesta majors är det valfritt. Ett honors project pågår under hela fjärde året och är formellt en kurs på hösten och en på våren. Höstkursen innehåller honors seminars, där varje student berättar för övriga hur projektet framskrider. På våren presenteras arbeten muntligt och skriftligt. En lärare på institutionen handleder.

Akademiska kalendern

Läsåret består av en hösttermin och en vårtermin. Båda terminerna har 13 effektiva undervisningsveckor, ett veckolångt lov och avslutas med en examinationsvecka. Höstterminen börjar i början av september och föregås av en introduktionsvecka för förstaårsstudenterna. Den slutar precis före jul. Vårterminen börjar i slutet av januari och föregås av en tre veckors "interterm" som inte används till reguljär undervisning eller examination. Däremot gör studenter ofta mindre projekt tillsammans med lärare under denna period. En vecka efter examinationsveckan ska betygen vara satta.

En kurs utformning

Varje kurs håller på en hel termin och har samma schema och lokaler varje vecka. Kurser har normalt två, tre eller fyra timmar i veckan. Den som har två timmar går tisdag+torsdag och den som har tre timmar går måndag+onsdag+fredag. Fyratimmarskurser har en timme varje dag utom en. Varje dag är det samma klockslag. Dom flesta kurser har 50-minuterslektioner som börjar hel timme och slutar tio minuter i. Kurser med labbkurser (dit räknas inte datalogi) räknas som dubbla kurser och har labbar en eller två halvdagar i veckan.

Detta enkla system gör att det är lätt för studenterna att hitta kurser som inte kolliderar med varandra i schemat.

Undervisning och egenutveckling

Varje lärare vid AC undervisar 2 kurser per termin. Varje kurs anses ta lika mycket tid för läraren. Men vid bemanningen tar man hänsyn till att nya kurser i praktiken tar längre tid, så den som får en kurs för första gången får som sin annan kurs en väl inkörd kurs. Utöver detta har varje lärare följande arbetsuppgifter:
  • Vara handledare (college advisor) för 4-5 studenter i årskurs 1-2.
  • Vara handledare (major advisor) för 4-5 studenter som gör sin major på institutionen.
  • Sitta med i en kommitté eller arbetsgrupp på colleget. Normalt sett möts dessa en gång i veckan.
  • Ha något institutionsuppdrag (systemansvar, webbansvar, internationaliseringskontakt, ...)
  • Ha mottagningstid varje vecka.
  • Vara med på fakultetsmötena (cirka en gång per månad) och institutionsmötena (cirka varannan vecka).
  • Handleda thesis works för egna majors.
Chair (prefektskap) roterar bland tenuredlärare. Man sitter i två år och får under denna tid ingen nedsättning i undervisning.

Resten av tiden ska användas till egenutveckling. Colleget förutsätter att varje lärare hänger med i sitt ämnesområde och utför forskning.

Efter tre år med undervisning är man berättigad till sabbatical, se nedan.

Tjänster och anställningsprocess

Det finns fyra typer av lärare: 1. visitors Korttidstjänster (ett år i taget, maximalt tre år), utlyses nationellt och tillsätts av institutionen. Är ofta nyblivna doktorer. 2. borrows Deltidsanställning som lärare för en specifik kurs under en termin. Är ofta lärare från trakten som vill extraknäcka. 3. tenure-track (juniors) Anställning som Assistant professor med en fastlagd befordringsstege, se nedan. 4. tenured (seniors) Livstidsanställning med stor akademisk frihet (och ansvar). Institutionen måste ansöka om att få göra en anställning. Normalt tillåts borrows för att täcka alla kurser för korta sabbatical och liknande och visitors för längre perioder. Committee of educational priorities gör bedömningar av behovet av nya lärare.

Tenure-track

Efter tre år omprövas anställningen. Den som godkänns får arbeta tre eller fyra år till som lärare, där första året normalt är en sabbatical, se nedan. Efter sex-sju år görs en omfattande tenureprövning. Denna prövning görs först på institutionen (hänsyn tal till kursutvärderingar, retrospektiva brev, bedömning av en annan lärare som följt undervisningen under en vecka, forskning, publikationer, kreativt arbete, bidrag till det akademiska livet vid campus). Institutionen (chair( skickar ett utlåtande till "committee of six", och varje tenured lärare vid institutionen ska också skicka ett (konfidentiellt) brev till kommittén med bedömning av kandidaten. Även lärare på andra institutioner som haft att göra med kandidaten förväntas skriva brev till kommittén. Vidare ska 6-10 externa forskare, hälften valda av kandidaten och hälften av institutionen, bedöma kandidaten. Slutligen får kandidaten läsa institutionens utlåtande och bemöta det i ett eget brev till kommittén.

Committee of six gör en samlad bedömning och rekommenderar därefter presidenten och deanen att tillstyrka eller avslå begäran. Slutligt beslut tas av styrelsen. Den som fått sin begäran avslagen får arbeta ytterligare ett år som lärare (ett åttonde år) men måste sedan sluta. Den som får sin begäran tillstyrkt får livstidsanställning och titeln Associate professor.

Efter sex till åtta år som tenured kan institutionen ansöka om att läraren ska bli befordrad till full professor. Alla fulla professorer vid institutionen ska bifoga sina bedömningar av kandidaten. Beslutet tas av Committee of six, President, Dean och slutligen styrelsen.

Sabbatical

Det fjärde året i anställningen har man sabbatical en eller två terminer (den första med 80% lön, andra utan lön) och ska forska på heltid.

Seniora professorer får ansöka om sabbatical. Normalt får har varje lärare sabbatical en eller två terminer vart fjärde år. Första terminen ges 80% lön, andra är obetald. Colleget delar ut cirka 10 stipendier per år som höjer lönen till 100% för en termin. Den som väljer att ta sabbatical först efter 6 års kursjobb får sabbatical med full lön under en termin eller 80% lön under två terminer.

Forskningstid

Förutom på sabbatical (se ovan) förväntas varje professor forska under läsåret. Det är inte fallet vid alla college. Ofta har lärarna större undervisningsplikt (5 eller 6 kurser per år) och mindre forskningsplikt. Amherstlärarna har ofta upp till två undervisningsfria dagar i veckan. Intensivast kan lärarna forska under sommaren (tre undervisningsfria månader från slutet av maj till slutet av augusti) och januari (vårterminen börjar i slutet av januari).

Kursutvärderingar

Det finns ett webbsystem som studenterna ansvarar för där alla kurser kan utvärderas: http://www.amherst.edu/~scrutiny/

Examination och hjälp till studenter som har svårt att klara kurser

Varje lärare utformar själv sin examination. I examinationen kan ingå aktivt deltagande i undervisningen, hemuppgifter, labbar, prov under terminen och sluttenta. Sluttentan kan vara schemalagd (2 eller 3 timmar), göras vid ett examinationscentrum, vara en hemtenta, eller inte finnas alls. Registrar schemalägger tentor och fixar examinationscentrum. Den som är sjuk vid sluttentan anmäler det till Dean of students som kommer överens med läraren om ett nytt tentatillfälle. Den som missar sluttentan utan godkänd förklaring får underkänt på kursen. Inga omtentor finns. Läraren ger varje elev ett betyg i skalan A-F där A är högst och F är underkänt. All examination vägs in i betyget.

Efter halva terminen ska läraren ha en uppfattning om vilka elever som ligger i riskzonen (för betyg D-F) och rapportera detta skriftligt i ett brev till Dean of students, som sedan tar upp det i Committee of academic standing and special majors. Deanen kontaktar sedan problemstudentens lärare och diskuterar hur man ska lösa problemet. Läraren kan ge studenten speciella uppgifter och speciell examination. Kommittén kan också besluta att en student ska specialbevakas eller stängas av. En möjlighet är att studenten får ta ett års uppehåll och under tiden läsa ikapp på ett annat college.

Amherststudenter klarar nästan alltid sina kurser. Studenter från Hampshire College får inte betyg utan läraren ger ett skriftligt omdöme istället.

Tavelsuddning

Alla lärare i datalogi och matematik suddar alla svarta tavlor efter lektionen för artighets skull. Ett eftersträvansvärt beteende!

Handledning

Alla professorer utom nyanställda förväntas vara handledare. Handledarna får inte gå någon kurs i handledning men får instruktioner som säger vilket sorts kursval som ska vara tillåtna. Troligen gör olika handledare på olika sätt, men resultatet brukar alltid bli bra.

Handledarens främsta uppgift är att diskutera och skriva under kursvalet. En student får inte läsa en kurs om inte handledaren har godkänt den. Under sina fyra år har en student tre handledare: orientation advisor, college advisor och major advisor. Studenten får under introduktionsveckan träffa sin orientation advisor två gånger på tu man hand, 20 minuter per gång.

Handledaren har omkring 8 studenter att handleda och får 250 dollar för det. Efter orienteringshandledningen ska kursvalet för första terminen vara klart. Handledaren råder studenten att gå på en eller två extra kurser första veckan och sedan bestämma sig för vilka fyra kurser han eller hon ska ta. Kursbyten är tillåtna under första och andra veckan om dom godkänns av handledaren. Efter dessa två veckor får studenten byta handledare till sin college advisor som ofta är en av lärarna som undervisar honom första terminen. Hur mycket handledaren träffar studenten varierar, men det är minst en gång per termin, vid kursvalet. Studenten får söka upp sin handledare och diskutera akademiska problem när som helst. Om läraren upptäcker att en student får problem i en kurs rapporteras det till Dean of students som meddelar handledaren. Senast efter andra året väljer studenten major och får då en major advisor (en för varje vald major) som ersätter college advisor.

Studentstatistik

Varje år antas omkring 400 studenter.

Femårsperioden 2000-2004 tog 275 f.d. AC-studenter doktorsexamen i något av ämnena biologi, medicin, kemi, fysik, matematik eller ekonomi. Det innebär 55 doktorer per år eller 14% av en årgång.

70% av alla alumni ger bidrag till colleget varje år.

Femcollegesamarbetet

Dom fem collegen Amherst, Smith, Mout Holyoke, Hampshire och University of Massachusetts har sedan mer än trettio år ett omfattande samarbete. Varje student får gratis gå vilken kurs som helst på vilket annat av collegen som helst (vilket ökar valmöjligheterna enormt). Böcker kan beställas och lånas från vilket av collegen som helst. Det finns gemensamma majors (astronomi och dans) och certifikatsutbildningar (mindre fördjupningar). Det finns också lärare som anställts och undervisar på två eller flera av collegen. Mellan collegen går tre busslinjer i tjugominuterstrafik varje dag och är gratis för studenter och lärare. Bussarna stannar också vid köpcentrumet, så studenterna har inget behov av bil.

Löneläget

AC jämför sig med dom bästa universiteten och collegen i USA, vilket betyder att man försöker hålla samma löneläge också. Medelårslönen på Amherst är 2005/2006 119000 dollar för full professor, 78000 dollar för associate professor och 69000 för assistant professor. Detta motsvarar 72000, 47000 respektive 42000 svenska kronor per månad. Medellönen på KTH är drygt 50000 kronor för professorer och 40000 för lektorer. I hela USA är medellönen 67000 för full professor och 47000 för assistant professor. Harvard som ligger högst har en medellön på 169000 dollar för full professor och 87000 för assistant professor.

Totala storleken på lönehöjningar bestäms av styrelsen. Sedan är det deanen som sätter lönen. Lönen är hårt sekretessbelagd, så inte ens chair känner till institutionens lärares löner.

Pedagogik

Lärare i alla kurser använder svarta tavlan i undervisningen. Ibland används också datorprojektor, men stordia används nästan inte alls. Undervisningen är mycket mer interaktiv än på KTH. Det normala är att läraren ställer frågor till klassen, ofta till en enda elev, och att man diskuterar sej fram till bevis, algoritmer, analyser etc. Detta är möjligt eftersom klasserna är små, lärarna inte är hetsade att gå igenom allting fort och att eleverna vågar svara på frågor och är pålästa och smarta nog att komma med vettiga svar. Det är normalt hemläxor varje vecka i varje kurs, ofta skrivuppgifter.

Intervju med Pamela Liu

Pam går tredje året på colleget. Hon spelar oboe i collegeorkestern. Hon läser kurser i biologi och medicin, för hennes planer är att läsa vidare på tandläkarutbildning och sedan på tandkirurgiutbildning. Två kvällar i veckan jobbar hon på Quantitative Center och hjälper studenter som har problem med fysikkurserna. Hon skriver också artiklar i studenttidningen. Pam säger att hon tidigare festade mycket på helgerna, men numera brukar hon mest titta på film med kompisar, förutom att plugga. Hon har redan varit med i forskningsprojekt och håller på att skriva en artikel tillsammans med en grupp forskare.

Vad gillar du bäst på Amherst? - Professorerna! Att det är ett litet college där man får god kontakt med sina lärare, så att man kan få rekommendationsbrev inför kommande utbildningar. Vad ogillar du mest på Amherst? Snön! Jag är från Kalifornien. Första vintern i Amherst var hemsk.

Intervju med Samuel Miller

Samuel går första året. Han kommer från Minnesota. Innan han valde college besökte han flera skolor, däribland Amherst. Han fastnade för Amherst på grund av att det är en liten skola med hög lärartäthet och stor valfrihet. Han har inga kompisar hemifrån på Amherst - "Ingen i Minnesota känner till Amherst". Här bor han i ett förstaårsdormitory i en korridor med tio dubbelrum och två sällskapsrum. Det finns inget kök utan alla förväntas äta alla sina mål i Valentine Hall. Maten där är god, speciellt desserterna.

Samuel visste ganska bra i förväg vilka kurser han skulle välja. Han behövde bara träffa sin orientation advisor en gång och berätta om vilka kurser han ville gå. Han valde Geology 11, Math 12 (andra halvan av envariabel), Chemistry 15 och som first-year seminar Improvisational thinking. I vår kommer han att läsa en geologikurs om fossildjur, en grundkurs i ekonomi och fortsättningskurser i matte och kemi. Han är naturvetenskapligt inriktad och siktar på en major i geologi för att gå vidare och ta en master i paleontologi vid något universitet. På colleget kommer han att ta några breddande kurser också under sitt andra år.

Kurserna är ganska intensiva och bitvis svåra. Lärarna är genomgående bra och tar sej tid med sina elever, även utanför lektionstid. På geologikursen är det tre lärare (varav en är hans advisor) och exkursioner var tredje vecka. I improvisationskursen har tio improvisatörer kommit som gästföreläsare. Det har varit mycket intressant. Bäst var improvisatören som levde på att göra improviserade ballonghattar - alla i klassen fick varsin hatt! Speciellt improvisationskursen har många skrivuppgifter. En vanlig vecka har han två eller tre lektioner per dag och ägnar omkring fyra timmar till hemarbete. Inför prov pluggar han mera.

Samuel har spelat klarinett i nio år och i flera orkestrar, så det var självklart att han skulle börja i collegeorkestern. Han hinner inte ta några klarinettlektioner just nu, men kanske senare år. Han är inte med i några andra musikaliska aktiviteter, men på sikt skulle han gärna spela kammarmusik. På fritiden ser han gärna på film, går ut och äter eller spelar brädspel med dormkamraterna.

Pris till bästa lärare

Amherst College har inga lärarpriser. På University of Massachusetts får däremot två eller tre lärare varje år en utmärkelse. På en tavla i kårhuset finns namnen på alla lärare som fått denna utmärkelse ingraverade.

Reackreditering vart tionde år

Det finns en motsvarighet till den svenska HSV-utvärderingen.

Den ickestatliga organisationen NEASC (New England Association of Schools and Colleges) utvärderar undervisningsinstitutioner av alla sorter. Universitet och college utvärderas grundligt vart tionde år. Godkända skolor blir ackrediterade. NEASC-utvärderingen är utformad ungefär som HSVs utvärderingar med en omfattande självevaluering som följs av ett platsbesök av en kommitté med professorer. Nästa utvärdering för Amherst är våren 2008, och arbetet med förberedelserna har just börjat. Data till självevalueringen håller på att samlas in. Kritiken från tidigare utvärderingar gås igenom och åtgärder vidtas. Främsta kritiken från NEASC 1998 var att colleget saknade en officiell "mission statement". Därför håller man nu på att ta fram en sån text, trots att lärarna hellre hade arbetat med den praxis som växt fram genom århundraden och som sitter i väggarna.

Mission statement

What should the mission statement say?

In its consultations in fall of 2006 and January of 2007, the Ad Hoc Faculty Advisory Group on Reaccreditation compiled a list of eleven items that by common agreement merit mention in a mission statement. The list derived from descriptions of Amhersts identity and purposes in the report of the Committee on Academic Priorities (CAP), the College Catalog, and other institutional documents. They are not ranked:

High standards of intellectual and creative work; Purposeful smallness to allow students to interact with teachers, staff, and each other; Faculty research and artistic creation; Fostering intellectual autonomy; Access for the most promising students without regard to their ability to pay; A community diverse in background and outlook living in a climate of civility and mutual concern; Producing graduates who will lead and serve in all fields; Freedom of inquiry and expression; Fostering a balance of intellectual engagement and principled action; Providing rich opportunities for co-curricular activities complementary to academic work; Active engagement with the world, both on and beyond the campus.

Så här blev lydelsen efter flera månaders stötande och blötande:

The Mission of Amherst College
Terras irradient
Let them give light to the world.
1821

Amherst College educates men and women of exceptional potential from all backgrounds so that they may seek, value, and advance knowledge, engage the world around them, and lead principled lives of consequence.

Undergraduates work closely with faculty, staff, and administrators committed to the highest standards of instruction in the liberal arts and to the highest standards of research and artistic creation. Students assume substantial responsibility for undertaking inquiry and for shaping their education within and beyond the curriculum.

From its founding, Amherst has brought together the most promising students, whatever their financial need, in order to promote diversity of experience and ideas within a purposefully small residential community. Its graduates have linked education with leadership in service to the College, to their communities, and to the world beyond.

(March 6, 2007)

Goda saker att ta efter från Amherst

Min lista med goda saker att ta efter från Amherst finns i ett eget dokument.
Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2007-09-17