bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Goda saker att ta efter från Amherst

Under min vistelse vid Amherst College hösten 2006 observerade jag ett antal saker av olika storlek och komplexitet som skulle kunna vara möjliga att föra över till Sverige och KTH. Jag beskriver nedan dels vilken bra sak Amherst College gör, dels vilken åtgärd jag föreslår på KTH med anledning av detta och dels vad som redan är implementerat eller på gång att göras på Nada eller på KTH. Denna lista uppdaterades senast 22 april 2008.

Upptäck elever som har det svårt tidigt

Läraren tar innan halva kursen gått reda på vilka elever som har svårt att hänga med i kursen och som riskerar att få sämsta betyg eller underkänt. Dessa elever rapporteras till årskursens dean som tillsammans med läraren lägger upp ett individuellt åtgärdsprogram som hjälper varje elev att klara av svårigheterna och komma igenom kursen. Åtgärderna kan vara att läraren ger extra läsanvisningar och uppgifter, att man tillsätter en tutor (äldre student) som hjälper eleven, eller att man skickar eleven till skrivarverkstaden eller "quantitative center" (allmänhandledning i matematik och naturvetenskap).

Åtgärder på KTH

På D stämmer två lärare möte med alla teknologer som missat första mattetentan. På vissa kurser säger kursledaren till studievägledningen när någon kommer efter i kursen, men det är oklart om det leder till någon åtgärd. För grundkurerna i programmering och numme finns det ett "quantitative center", nämligen allmänhandledningen som är tillgänglig i datorsalskorridoren varje lunch och kväll. Språkenheten har ansökt om pengar för att starta en språkverkstad men hittills inte fått några. Jag tror att det vore mycket värdefullt, både för svenska och engelska rapporter.

Akademisk studievägledning

Till varje student utses en lärare som ger akademisk handledning under första två åren. Därefter väljer studenten sitt majorämne och får en ny akademisk handledare inom det ämnet för sista två åren. Handledaren hjälper studenten att välja kurser varje termin och ska skriva under kursvalet för att det ska godkännas.

Åtgärder på KTH

Detta skulle kunna provas till exempel på D-programmet om det finns intresse hos lärarna. Varje lärare skulle då få ett antal D-teknologer att tala med inför inriktnings- och kursvalen i årskurs 3 och 4. Vi har infört en fråga om detta i skolans nya examensenkät.

Valfrihet och bildning

Kurserna på ett Liberal arts college syftar till att varje student ska utvecklas maximalt efter sin egen potential och till en fritt och kritiskt tänkande och bildad människa. Varje student uppmuntras att läsa kurser inom alla ämnesområden. Skrivuppgifter är viktigt i alla kurser.

Åtgärder på KTH

Vi försöker ha kurser från vitt skilda ämnen i skolans program, som kommunikation, etik, miljö, ekonomi och valfria kurser i främmande språk mm. Vi har också en populär valfri kurs i Allmän bildning.

Lärarmakt

Lärarmakten på Amherst College är mycket stark. Varje lärare bestämmer själv helt över sin kurs (kursutformning, examinationsformer och kursinnehåll). Lärarkollegiet är högsta beslutande instans och beslutar bland annat om vilka nya kurser som ska införas och vilka specialiseringar som ska ges. Varje lärare är med i en skolövergripande kommitté med särskilda uppgifter, till exempel att bereda beslut om kursförslag, sätta upp policy för antagning, utvärdera lärare som sökt tenure.

Åtgärder på KTH

Mer kommittéarbete tvärs över skolgränserna skulle vara bra. Det finns några såna grupper redan (GA-gruppen, IT-referensgruppen, VIS-referensgruppen) men det skulle kunna bli många flera.

Inskolning av lärare

Nya lärare blir effektivt inskolade på Amherst College. Varannan vecka under första terminen träffas alla nya lärare och några erfarna lärare och får information om något (biblioteket, IT-stödet, säkerhet mm) och diskuterar problem och frågor som uppstått.

Åtgärder på KTH

Inom en skola skulle det gå att göra något, men för att det ska bli en tillräckligt stor massa föredrar jag en gemensam central satsning. Tyvärr finns det inget centralt organ som känner ansvar för detta.

Tavelsuddning

Lärarna som undervisar i matte-datahuset på Amherst College har kommit överens om att sudda tavlan efter sina lektioner. Det visar respekt för den som kommer efter, och den som inte själv behöver använda tavlan slipper det distraktionsmoment som en fullklottrad tavla är.

Åtgärder på KTH

På förslag från Kristina Edström har jag satt upp skyltar i sal D2 och D31 som ber läraren att sudda tavlan efteråt. Jag studerar effekten av detta.

Inga tentavakter

I Amhersts hederskodex står det att tentavakter är förbjudna. Läraren får bara vistas i tentasalen under några frågerundor. Att tenta utan fusk är en hederssak.

Åtgärder på KTH

På min kurs har jag tentan i föreläsningssal utan tentavakter. Men jag själv är närvarande och svarar på frågor och kolla leg. Jag tror att det just nu är omöjligt att komma längre utan en total kulturförändring på KTH.

Väl fungerande lärosalar

Alla salar är utrustade med krittavlor, ofta på tre av fyra väggar. Projektorer finns tillgängliga för lån. Belysning, tavlor och utrustning kontrolleras regelbundet så att allt fungerar.

Åtgärder på KTH

Föreläsningssalarna görs om utan att lärarna har fått tycka till. Tavlor och fasta projektorer försvinner. Svåranvända dokumentkameror installeras. Styrpanelerna är oerhört svåra att förstå och använda. Ljuset går inte att styra enkelt och är ofta trasigt. Detta behöver verkligen åtgärdas!

Lärarna har tillgång till lärosalarna

Lärarna har nyckel till salarna och kan komma in där närhelst salen inte är upptagen för att kontrollera utrustning eller förbereda undervisning.

Åtgärder på KTH

Föreläsningssalarna är låsta och lärare har inte tillträde utanför bokad tid. Detta behöver omedelbart åtgärdas! Vicerektorn för grundutbildningens infrastruktur Mats Hanson beslutade i november 2007 att lärarna skulle få tillgång. Förvaltningschefen Anders Lundgren uttalade vid ett möte i februari 2008 att alla lärare ska kunna komma in i salarna. Kortexpeditionen har trots detta ännu inte gett lärarna denna behörighet. Spännande fortsättning följer.

Skärmsläckare med campusbilder

Amhersts lärare och studenter är stolta över sin skola och sitt campus. Ett uttryck och medel för det är att campusbilder visas som skärmsläckare på alla datorer i datorsalarna.

Åtgärder på KTH

Vi undersöker möjligheterna att installera skärmsläckare med fina bilder från campus på några av skolans datorer.

Work sheet-övningar i matematik

En av grupperna i varje mattekurs (algebra, envariabel, flervariabel) på Amherst var till för studenter som tycker att matematik är svårt. I dessa grupper var det vid ett tillfälle varje vecka work sheet practice vilket innebar en speciell sorts räknestuga. Läraren delade ut dagens uppgifter, eleverna delade upp sig i två- eller tremannagrupper och alla grupper gick fram till tavlan (det finns tavlor på tre av väggarna). På tavlan löste sen varje grupp uppgifterna medan läraren och en assistent gick runt och hjälpte till. Grupperna kunde enkelt kolla in vad andra grupper gjorde och få ledtrådar, och lärarna kunde på långt håll se om någon grupp hade svårt att lösa en uppgift eller kommit in på fel spår. Jag tycker att övningen hade extremt hög pedagogisk verkningsgrad. Som en extra puff bjöd läraren varje elev i gruppen på en nybakad munk.

Åtgärder på KTH

Detta skulle enkelt kunna prövas i vilken kurs som helst under första året där det är rimligt att lösa mindre uppgifter på tavlan, till exempel i matte eller numme. Av praktiska skäl måste gruppens storlek anpassas till den totala längden på tavlorna i den sal som används. Kristina Edström vill inreda några salar på detta sätt och låta testa denna typ av undervisning.

Visningar av campus

Amherst College är mån om rekryteringen och lägger ner mycket kraft på att locka goda studenter. Dagliga visningar av campus, där äldre studenter är guider, är ett bra exempel.

Åtgärder på KTH

Förra rektorn Anders Flodström tyckte detta var något som borde genomföras på KTH. Jag vet inte om han fört det vidare.

Familjedag

Familjer och barn som funderar på att söka till colleget inbjuds att under en dag sitta med på vanliga lektioner, gå på visningar, konserter och särskilda föredrag.

Åtgärder på KTH

Skolan anordnade en familjedag 27 mars 2008. Ungefär 200 personer tog del av ett stort program med öppna föreläsningar, populärföreläsningar, demonstrationer, visningar, tipsrunda, studievägledning och mycket annat. Detta kommer att bli en tradition som vi gärna vill sprida till fler skolor.

Rekryteringsinformation på webben

Informationen på webben till blivande studenter är bra och lockande.

Åtgärder på KTH

Skolorna kan fylla på dom centrala informationssidorna med bättre och mer information. Men dom centrala sidorna kan verkligen bli bättre.

Utnyttja alumner

Amherst College utnyttjar sina alumner på flera sätt. Dels ger nästan alla alumner pengagåvor varje år, dels får alumnerna möjlighet att påverka och collegets inriktning och verksamhet, bland annat genom att delta i särskilda alumnidagar och genom att skriva "retrospective letters" som utvärderar en viss lärares undervisning i samband med en tenureutvärdering.

Åtgärder på KTH

Vi borde ha mer alumnienkäter, bjuda in alumner till diskussioner och föreläsningar. Retrospektiva brev kan vara intressant inför förlängningar av gästlärarförordnanden mm. Vi har som ett första steg från och med 2008 infört en examensenkät som alla som ansöker om examen från skolan ska fylla i. Vi vill att familjedagen ska locka till sig också alumner och deras familjer.

^ Upp till Viggos Amherstsida.

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2008-04-22