Minnesanteckningar från D-kollegiet 7/9 kl 16:00 - 17:15.

1. Aktuell information (Stefan Arnborg)

Studenterna har utsett Dan Laksov, matematik, till årets lärare på Datateknik. Rekrytering av nya lärare pågår. Vi hoppas få in även lärare med erfarenhet från annat än KTH och Stockholm.

D-programmet och datalogiutbildningen vid Nada har hävdat sig väl under vårens rankningar och utvärderingar. Både Moderna Tiders rankning och Högskoleverkets utvärdering styrker intrycket att vi har Sveriges bästa datateknikutbildning. Ett långsiktigt mål bör vara att Datateknik kan anses vara Nordens bästa tekniska utbildning. Det innebär att vi måste kunna jämföra oss med utbildningar framför allt i Ålborg och Helsingfors, och det återstår en del arbete för att nå målet.

Den alumnienkät (frågor till civilingenjörer som nyligen fått examen från data) som genomförts under året visar att utbildningens matematik och datatekniska delar ger mycket värdefulla kunskaper, och att utbildningen professionellt är väl avvägd. Förbättringsförslag finns dock: mer programmering, projekt och retorik. Många kommentarer om kurser i naturvetenskap och TMS (Teknik, Människa, Samhälle). Dessa kommentarer gäller äldre versioner av kurserna, som nu är kraftigt reviderade. Detta kommer dock att följas upp i utvärderingar och senare alumnienkäter.

Det råder viss oro kring matematikutbildningen i ettan, där institutionen satt in för lite lärarresurser på övningarna. KTH försöker lösa problemet med hög prioritet.

Nya inriktningar genomförs i år i datorbaserade system (val för ettan i period 4) och informationsfilosofi (kan väljas som kompetensinriktning i höst). Ett antal andra inriktningar införs nästa år. Den kompetensinriktning i Interaktiva Medier som planerades med Dramatiska Institutet har av administrativa skäl genomförts på samma sätt som utlandsutbytet.

En mindre revision av utbildningsmålen har gjorts. OH-bilder

2. Pedagogisk vidareutveckling (Jan Scheffel)

De kursanalyser som KTH beslutat om ska inte bara ge statistiska uppgifter, utan är i första hand avsedda att dokumentera den ständiga utveckling och förbättring som kännetecknar all god utbildning. Kvaliteten på analyserna kan förbättras på många sätt och förbättringar är i många fall nödvändiga. Nyckelfrågor är hur studentengagemanget och institutionens disposition av sina resurser kan förbättras. För att säkerställa att studenterna engagerar sig även i utvärderingen måste lärarna arbeta med studenternas utvärderingar och tala om för alla studenter vilka förändringar som gjorts och ska göras pga utvärderingsresultat.

Under hösten kommer studierektor-D att följa upp hur samverkan mellan lärare och studenter i utvärdering och analys fungerar.

3. Pågående Utvecklingsprojekt (Stefan Arnborg)

Ett projekt från Nada var anmält. Joel Brynielsson presenterade ett förslag från Nada om hur kursstrukturen i programmeringskurserna kan ändras så att fler språk och paradigm kan avhandlas och systematisk programutvecklingsmetodik kan införas. Närvarande studenter och lärare applåderade förslaget och institutionen uppmanades att vidareutveckla utbildningen med utgångspunkt från förslaget. OH-bilder

4. Profilering och framtid (Carolin Jonsson)

Problem man kan förutse kretsar kring det vikande sökandetrycket,framför allt på andra program, och det ökande antalet studenter på D med skiftande intressen och förkunskaper. Diskussionen handlade om utbildningens inriktning och rekryteringen. KTH har föreslagit intag direkt från gymnasiets S-linje. Förslaget bedömdes som riskabelt eftersom KTH tidigare inte velat eller kunnat styra urvalet så att studenter med rätt intressen och kunskaper prioriteras.
Rekryteringsarbete med kontakter med gymnasiestudenter fungerar ofta bra. Det är viktigare att se till att gymnasisterna möter engagerande personer än att visa upp prylar och ge officiell information. Några studenter nämnde positiva impulser de fått av Unga Forskares evenemang och Öppet Hus. Man måste också ta lärdom av andra: Chalmers specialrekrytering av kvinnliga studenter som inbjudits till information om D-linjen har haft måttlig framgång eftersom en mycket liten del av de studenter som kommit till besöken också börjat studera där.
Utbildningens innehåll: Idag bestäms nya inriktningar av de resurser som finns och av initiativ som tas av de som kan erbjuda dem. Ingen samordning att tala om görs mellan olika program. Det är fortfarande intressant att bredda utbildningen till nya områden som är attraktiva och intressanta, däremot behöver D-linjen inte den exklusivitet genom saker 'som ingen annan får läsa' som kännetecknar smalare program. Utvecklingen av tidig specialisering i datorbaserade system är intressant och kan användas på något ytterligare område, t ex åt mediahållet.

Stefan Arnborg, programansvarig D,
Carolin Jonsson, programansvarig student D,
Jan Scheffel, Studierektor D