next up previous
Next: Möjliga förbättringar Up: Utvärdering Previous: De bästa reglerna

Problem

Ett Granskarelaterat problem är att regel 6 just nu inte kontrollerar om ett räkneord är fyrsiffrigt, eftersom det inte går att kontrollera på ett enkelt sätt i Granska. Istället kontrolleras om räkneordet består av fyra tecken. Detta leder till problem med ord som ''fyra'' och ''40,9'', så därför görs ytterligare några test, bl.a. kontrolleras att sista tecknet inte är ''a'' och att inget av de två tecknen i mitten är ''.'', '','' eller '':''. Ett annat problem är att ''1250-1400'' taggas som ett enda räkneord, vilket gör att regeln för fyrsiffriga tal inte upptäcker dessa två räkneord, eftersom de betraktas som ett nio tecken långt räkneord.

I övrigt är det vanligt med fel där fyrsiffriga räkneord som inte är årtal upptäcks av regel 6 och då märks fel. Ett sådant exempel är ''rum 1645''. Ett annat vanligt fel är att årtal som inte är fyrsiffriga inte upptäcks av någon regel och därför inte märks som årtal. Exempel på uttryck där årtal inte upptäcks är ''Lanark dödade Wallaces fru 297'', ''600- och 500-talet'' (där ''600-'' märks fel) och ''720 grundades Birka''.

Räkneord skrivna med bokstäver blir också problematiskt om de särskrivs, ''åtta tusen f.Kr.'', eftersom de då taggas som två separata räkneord, talet ''åtta'' (regel 9) och årtalet ''tusen'' (regel 1).


next up previous
Next: Möjliga förbättringar Up: Utvärdering Previous: De bästa reglerna
Jonas Sjöbergh 2001-10-15