KOMMUNIKATION OCH KUNSKAPSPROCESSER I
PROFESSIONELLA KONTEXTER

COMMUNICATION AND THE DYNAMICS OF KNOWLEDGE IN PROFESSIONAL CONTEXTS

Spring 2001 (January – April)

Instructor: Lecturer Per-Anders Forstorp (forstorp@nada.kth.se) with the help of visiting lecturers. Contact him at 08 790 66 80 or use the mailadress.

Goal

To give an introduction to the field of science and technology studies (STS) as a site for exploring professional cultures. The participants will highlight the particular aspects of professional and interprofessional contexts that concern communication and the dynamics of knowledge, in order to develop an understanding of the mediated production and processes of knowledge that is epistemologically sensitive, reflexive and relevant to the students own positioning in the field of research. The course will provide an interdisciplinary forum for the analysis of contemporary themes within the sociology of knowledge.
 

Prerequisites

Participants should be registered as graduate students at the HMI School or at any other unit of KTH. Given the option of tailoring the reading list according to previous background, the course is also open for graduate students in medicine, economy or any other area of study relevant to the course. Graduate students registrered at other universities outside KTH, such as HHS, KI and SU are also welcome. The number of participants is limited to 15.
 

Contents

The course covers the following areas of study: Recent trends in STS and Sociology of Scientific Knowledge (SSK). Professional discourse and communication in professional contexts. Ideologies of representation: Realism, relativism, rationality and constructivism. Critical studies of science. Epistemological competition: The Science Wars. Ethnomethodology and Actor Network Theory (ANT). Pseudo and quasi: Faking claims of fame. Studies of laboratory work. Science, narrative and representation beyond words. Science as fiction. (the list of contents is preliminary)
 

Kursens disposition
 

Kursen innehåller tre delar där de två första är ungefär lika stora och den tredje något mindre.

1. Destabiliseringen av kommunikation och kunskap (1-6)
2. Att trafikera kommunikation och kunskap över professionella gränser (7-12)
3. Kunskap som imperativ: Epistemisk pedagogik, politik och praktik i ”kunskapssamhället” (13-15)

(1) I den första delen av kursen presenteras uppbrottet från den cartesianska kunskapssynen såsom den t ex kodifierats i den teknisk-naturvetenskapliga rationaliteten och i den samhällsvetenskapliga positivismen. Detta sker bl a genom att vi fördjupar studiet av olika skeden i kunskapshistorien, med en särskild betoning på fenomenologi och kunskapssociologi. Vidare presenteras perspektiv på kommunikation och kunskap genom studier av personlig och tyst kunskap, kognitionsvetenskap, foucauldiansk idéhistoria och STS-inspirerade studier av epistemisk kultur.

(2) I den andra delen av kursen går vi närmare igenom konkreta studier av kommunikation och kunskap över och mellan professionella gränser som är kursens centrum. Detta sker med hjälp av exempel från studier i etnografi, mikrosociologi, etnometodologi, diskursanalys och kritisk diskursanalys. I detta skede av kursen är det bra om kursdeltagarna själva kan aktualisera egna exempel från de respektive miljöer där man arbetar.

(3) I den avslutande delen vidgas kontexten från de konkreta studierna till kritiska studier av den samtida retoriken kring kunskapssamhället där ”kunskap” är ett imperativ. Utgångspunkten för detta blir studier av marknader för kunskap inom samtida utbildning, administration, organisation och näringsliv. Kursens tidigare delar fungerar här som analytiska och metodologiska resurser för att kritiskt granska epistemiska praktiker i vår samtid.
 
 

I – DESTABILISERINGEN AV KOMMUNIKATION OCH KUNSKAP
 

(1) Den cartesianska kunskapssynens avreglering

Introduktion till studiet av kommunikation och kunskapsproduktion i professionella kontexter och i människa-maskinsystem (teknik, medicin, ekonomi). Studier av (inter)disciplinära och (inter)professionella kontexter. STS. Från positivism till neo-positivism och post-positivism: från SSK och SCOT till kritiska studier och kulturstudier av professionell kunskap Metaforer för överföring, kontinuitet och skillnad. Från positivism till post-positivism.
 

(2) Gemenskaper för lärande: Studier av/i/mellan kunskap

Kunskapshistoria, skepticismen. Kunskap, intresse, kapital. Kunskapssociologi & kunskapshistoria. Fenomenologiska perspektiv på kunskap
 

(3) Personlig kunskap vs. professionell epistemisk oligarki

Kunskapshistoria och de förtrycktas revolt. Tyst kunskap, professioners kunskap, personlig kunskap. Genus, klass, etnicitet, nation.
 

(4) Lärandepraktiker: Kommunikation och distribuerad kognition

Representation och social kognition. Knowing that vs. knowing how. Distribuerad kognition, kulturpsykologi och aktivitetsteori.
 

(5) Kunskapsregimer

Lokal kunskap och den Andres kunskap. Foucault och governmentality
Sociala representationer.
 

(6) Epistemisk kultur

Epistemologisk kris. Alternativa epistemologier och epistemologisk konkurrens. Science wars: konflikter och förhandlingar. PC-wars (kanon, vetenskap, filosofi). Vetenskapliga konflikter. Sokaled science
 
 

II - ATT TRAFIKERA KOMMUNIKATION OCH KUNSKAP ÖVER PROFESSIONELLA GRÄNSER
 

(7) Kommunicera kunskap: Representation,  kriterier och moral

Begrepp: realism, relativism, representation, rationalitet. Kriterier för riktig kunskap.
Fake/pseudo/quasi. Representing science (offentlig vetenskap). Reflexivitet.
 

(8) Studier av/i arbete

Etnometodologiska studier av arbete
 

(9) – (10) Kommunikation i arbete I och II

Professionell diskurs. Vetenskap, retorik och narrativ. Diskursanalytiska perspektiv på epistemisk kultur: Död och möbler. Etnografiska studier av epistemisk kultur: Laboratory Life. Kulturstudier av epistemiska praktiker
 

(11) – (12) Kommunikation i gränsarbete I och II

Interprofessionell diskurs och interdisciplinär diskurs.  Kommunikation över professionella gränser. Transgressions/transition/transfer. Pedagogik för ”border crossing” och ”boundary work”.
 

III -  KUNSKAP SOM IMPERATIV: EPISTEMISK PEDAGOGIK, POLITIK OCH PRAKTIK I ”KUNSKAPSSAMHÄLLET”
 

(13) Kritiska studier av knowledge management, business intelligence och organizational learning

Intellectual capital management och intellectual property. Kunskapsekonomi. Marknad för kunskap och symboliska varor.

(14) Paradigm för kunskap i ”kunskapssamhället”

Kunskapslyftet. Den medialiserade kunskapen i K-world. (Ny)liberal kunskapspolitik

(15) Politisk kunskap och kunskapspolitik

Avreglering. Postmodernism. Hegemoni. Kunden är ”kung”. Leverans av kunskap.
Skillnadens pedagogik. Kunskapens ”kärnverksamheter”
 

Anmälan, kontakt och information

Ett första planeringsmöte kommer att äga rum måndagen den 11 december kl.  15-17 på KTH.
Intresseanmälan till kursansvarig senast 20/11.
För kontakt och information vänd dig till kursansvarig lärare:
 

Per-Anders Forstorp, FD, universitetslektor

Institutionen för numerisk analys och datalogi (Nada)
Kungl. Tekniska Högskolan
08 790 66 80
forstorp@nada.kth.se
 
 
 

Tillbaka till startsidan