PUBLICATIONS 

THIS LIST OF TEXTS INCLUDES BOTH PUBLISHED AND UNPUBLISHED ITEMS BY PER-ANDERS FORSTORP


(1984) "Det evolutionistiska spöket i religionsvetenskap och antropologi från 1880-1980". Magisteruppsats, Teologiska Institutionen, Avd. för
religionshistoria med religionsfenomenologi, Uppsala Universitet.

(1988) "Coping Strategies in Everyday Life of People With Limited Reading and Writing Skills", opublicerat ms, Tema Kommunikation, Linköpings
Universitet.

(1988) "'Moa är verkligheten'. Om läsningen av Moa Martinson i ABF:s studiecirklar", i (red.) Cai Svensson Litteraturen och läsarna. Festskrift till Gunnar
Hansson, SIC 20, Tema Kommunikation, Linköpings Universitet. (med Konstantin Economou).

(1988) ”Gunnar Hanssons bibliografi” (tillsammans med Konstantin Economou och Cai Svensson), i (red.) Cai Svensson Litteraturen och läsarna.
Festskrift till Gunnar Hansson, SIC 20, Tema Kommunikation, Linköpings Universitet.

(1989) ”Being a doctoral student at Tema”, i Ingemar Lind, Tord Maunsbach och Lena Olsson (red.) Initiation, Growth and Consolidation. The Scientific
Dynamics and Societal relevance of a non-Traditional Research Organization. The Swedish National Board of Universities and Colleges, Stockholm:
Allmänna förlaget.

(1989) (ed.) On Communication 5. Discourse in Professional and Everyday Culture. SIC 28, Tema Kommunikation, Linköpings Universitet.

(1990) "Rushdie-affären. Moral, textsyn och kulturrelativism". Ms. Tema Kommunikation, Linköpings Universitet.

(1990) "Receiving and Responding: Ways of Taking From the Bible", i (ed) Gunnar Hansson Bible Reading in Sweden. Studies Related to the Translation
of the New Testament 1981, Acta Universitatis Upsaliensis - Psychologia et Sociologia Religionum, Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

(1990) "Ethnography of Communication", opublicerat ms, Tema Kommunikation, Linköpings Universitet.

(1991) "'The Status of the Text': Approaches to Text Practice Among Christian Bible Readers", i (ed.) Hans Glimell et al The Brunel Papers. Tema T-
Working Paper n. 81, Department of Technology and Social Change, Linköping University. Även i CRICT (Centre for Research in Innovation, Culture
and Technology) Discussion Papers, Brunel University of West London, UK.

(1991) "'Going on the Word': An Aspect of Fundamentalist Text Practice", i (eds.) E. Ibsch, D. Schram & G. Steen Empirical Studies of Literature.
Proceedings of the Second IGEL-conference, Amsterdam 1989, Amsterdam, Atlanta GA: Rodopi.

(1991) "Exhausted by 'Fishing': Interpretative Narrative as Moral Discourse". Bidrag till konferensen Moral Discourse, Tema Kommunikation, Linköpings
Universitet.

(1992) Att leva och läsa Bibeln. Textpraktiker i två kristna församlingar. Doktorsavhandling. Motala: Linköping Studies in Arts and Science N 84,
Linköpings Universitet.

(1992) "Orality och literacy begreppen hos Ong", i (red.) Jan-Erik Lundström och Berit Sahlström Talspråk, skriftspråk, bildspråk. SIC 35, Linköpings
Universitet.

(1992) Samtal om moral och samtal som moral. Arbetsrapporter nr 1992:8 från Tema Kommunikation, Linköpings Universitet (tillsammans med Viveka
Adelswärd).

(1993) "Litteratur och kulturell identifikation. Läsning av kristen litteratur i frikyrkan", i (red) Erik Amnå and Lena Johannesson Tro mot tradition? Om den
frikyrkliga identiteten. Stockholm: Carlssons.

(1993) "New Expectations: Reception Perspectives on Scientific Textuality", in (ed.) John Hultberg The Narrative Construction of the Anxious Object.
Department of Theory and Science, University of Gothenburg.

(1993) "The Discourse of Health and the Health of Discourse". Bidrag till konferensen Ethics in the Clinic vid Department of Philosophy och Department
of Medical Ethics, University of Limburg, Maastricht, Holland, mars 1993.

(1993) "Krig i media". Bidrag till konferensen Moraliska dimensioner i samtal vid Brunnby, Vreta Kloster, juni 1993.

(1993) "Att arbeta svart och vitt: Media, moralisering, motsatser". Bidrag vid den IX:e årliga OFTI-konferensen, Uppsala Universitet.

(1993) "Estetikens Kant", i T. Achen (red.) En cirkel i kant. Tema T Working Papers No . Department of Technology and Social Change, Linköping
University.

(1994) "Reconstructing Dilemmas of Discourse in the Rhetorics of Welfare". Bidrag vid International Conference on Ethics in Public Service, Stockholm,
Sweden, juni 1994. (med Viveka Adelswärd).

(1994) "'Shortcuts' and 'True Lies': Professional Ethics and the Telling of Truths". Bidrag vid Linguistic Anthropology Laboratory Meeting, Department of
Anthropology, UCLA, oktober 1994.

(1994) "Moralizing Practices: Discourse in Science, Politics, and the Media", förslag till en bokproduktion, ms Department of Anthropology, UCLA.

(1994) "Samtal i samhället - Makt genom samtal i möten mellan privat och offentligt", projektansökan till Kulturvetenskapliga Fonden (RJ) (med Viveka
Adelswärd, Per Linell, Per Jansson och Roger Säljö).

(1994) "Moral och ideellt arbete. En skiss i oktober 1994", NOVEMUS, Högskolan i Örebro och Department of Anthropology, UCLA.

(1994) "The Mediation of Moral Dilemmas", in (ed.) Dennis Day, Anthropological Linguistics, i Proceedings Of The Joint XIVth Scandinavian Conference
of Linguistics and the VIIIth Conference of Nordic and General Linguistics. Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 72. Göteborg.

(1995) ”Tala om Europa: Kommunikativ integration och kulturell magnetism”, projektansökan till FRNs Europaprogram.

(1995) "Att giva eller inte giva. Om det ideella arbetets moraliska ekonomi", i (red.) Erik Amnå Medmänsklighet att hyra? Åtta forskare om ideellt
arbete. Örebro: Libris.

(1995) "Sanning och sanitet: Cartesiansk ångest och realistisk backlash. En diskussion av kritiken av socialkonstruktivismen", i VEST 1/95, s 81-97
(Scandinavian Journal for Studies in Theory of Science).

(1994) "The Ethics of Studying Values", ms, Department of Anthropology, UCLA.

(1994) ”Empirical data: What’s the matter?”, ms. Department of Anthropology. UCLA.

(1994) "Catering Ethics", ms, Department of Anthropology, UCLA.

(1994) ”Vivisecting Discovery. A Levinasian Misreading of Ethnomethodology”, ms, Department of Anthropology, UCLA.

(1994) ”The Qwake of Morality. Towards a Tectonics of Moral Philosophy”. ms. Department of Anthropology, UCLA.

(1995) "Att arbeta 'svart och vitt': Media och moralisering. I Kulturella Perspektiv nr 4/95.

(1995) "Working 'Black and White': The Administration of Moral Dilemmas in a Radio Phone-In Programme". Bidrag presenterat vid The
Interdepartmental Discourse, Interaction and Culture-workshop, Department of Applied Linguistics, UCLA, april 1994. Insänd till Media, Culture &
Society.

(1995) Vad menar du med moral. Om teoretiska och metodologiska problem i studiet av moral och moralisering som kommunikativa handlingar.
Arbetsrapporter från Tema Kommunikation, Linköping Universitet.

(1995) "Att 'vara sig själv' som förtroendevald. Om "Sahliniseringen" av det politiska språket, i Tvärsnitt.nr 2/96 (tillsammans med Konstantin
Economou).

(1995) "The discourse of health and the health of discourse", ms, Tema Kommunikation, Linköpings Universitet.

(1995) "'Audien(ce)ticity'. Understanding the values of watching ourselves". Insänd till New Media & Society.

(1995) “Samtal i samhället. På vems villkor?”. Ansökan till Kulturvetenskapliga Fonden i augusti 1995 (tillsammans med Per Linell, Viveka Adelswärd,
Roger Säljö, Bengt-Erik Eriksson. Arbetsrapporter från Tema Kommunikation, Linköpings Universitet.

(1995) "Disciplinary Absence. Missions in the Study of Religion", ms, Tema Kommunikation, Linköpings Universitet.

(1995) "Samtalet: en väg till större helhet? Arbetet med kommunikation. Om förhandlingar i arbete och vardagsliv", ms, Tema Kommunikation,
Linköpings Universitet.

(1995) "The Estonia Catastrophe and the Faces of Responsibility", Bidrag till sessionen "In/Secured Subjects of Technoscience" vid 4S-konferensen
(Society for Social Studies of Science) i Charlotteville, Virginia, oktober 1995.

(1995) "The Dramaturgy of Death: Masculinity, Mortality, and Moralization in a Military Combat School”, ms. Tema Kommunikation, Linköpings
Universitet.

(1995) "Det städade studiosamtalet”, ms. Tema Kommunikation, Linköpings Universitet.

(under arbete) "Faces of the Catastrophe: Representing the Irreplaceable" (tillsammans med Viveka Adelswärd).

(under arbete) "The Morality of Quantification. Justifying Rights to Work, Welfare and Money." (tillsammans med Viveka Adelswärd).

(1995) "Alarmerande samtal. Kommunikativa metoder på väg mot döden." Bidrag till konferensen Självmordsbeteende som språk. 2:a Nordiska
Humanistisk-Medicinska Symposiet om Självmordsbeteende, Linköpings Universitet, november 1995. Under utgivning i (red.) Bengt-Erik Eriksson
Självmordsbeteende som språk.

(under arbete) From Moralizing to Moral Science: The Values of Applying Ethics (en antologi med engelskspråkiga originalbidrag, redigerad tillsammans
med Laurie Shrage, California State Poly Pomona).

(1995) "Waiting for Ivanov: Interviewing a friend of M.M. Bakhtin" ms. Department of Anthropology, UCLA (tillsammans med Alessandro Duranti).

(1995) "Spår av den Andre. Några möjliga ingångar till Levinas". Bidrag vid den första Nordiska Levinas-konferensen, Sociologiska Institutionen, Lunds
Universitet, 15 december 1995.

(1996) "Reporting on M/S Estonia: Recontextualizing a Catastrophe", bidrag till AAAL (American Association for Applied Linguistics), Chicago, Ill., March
22-26, 1996. Under utgivning i TEXT. An Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse 1998. Special issue edited by Per Linell and Srikant Sarangi
on ”Interprofessional discourse”.

(1996) Sanning och lögn som kommunikativa resurser. Ms (antologiförslag) från tema Kommunikation och Tema Barn, Linköpings Universitet.

(1996) "What is Ethics?", Anthropology Newsletter, vol 37, nr 3, 36.

(1996)”Att visa var skåpet skall stå. Om makten över revisionen, granskningen av media och debattens villkor”, ms. Tema Kommunikation, Linköpings
Universitet (tillsammans med Konstantin Economou).

(1996) Centrum för sociala och kulturella förändringsprocesser i Norrköping. Idéer för utveckling av problemorienterad tvärvetenskap från
grundutbildning till forskning. Linköpings Universitet (tillsammans med Anna-Liisa Närvänen).

(1997) ”Politisk vanlighet och medial ovana. Närvaro, deltagande och tilltal i den moderna demokratin”, ms (bokprospekt) Tema Kommunikation,
Linköpings Universitet (tillsammans med Konstantin Economou).

(1997) ”Against equality. Remeasuring the interactional technology of democracy”, bidrag till konferensen Technology and Democracy – Comparative
Perspectives, Oslo University, januari 1997.

(1997) ”The politics of authenticity. Discourse, face and proximity”, bidrag till konferensen Analysing Political Discourse, Aston University, Birmingham,
juli 1997. Bidraget ingick i sessionen ”The status of the political in analysing political discourse” som ordnades av P-A Forstorp och K. Economou.

(1997) Samhälls- och kulturanalys i Norrköping. Verksamhetens riktlinjer, grundutbildningens innehåll och struktur, forskningens inriktning och
rekryteringsfrågor. Linköpings Universitet (tillsammans med Anna-Liisa Närvänen).

(1997) ”Participation in the state of the ordinary. Being ”yourself” as a representative”, bidrag till The International Conference on Media and Politics,
Catholic University of Brussels, februari 1997 och till den årliga EURICOM-konferensen i Piran, Slovenien. Även utgiven i Javnost. The Public, vol. 4, nr.
3, s. 69-79.

(1997) ”Från moral till moralisering”, i Årsredovisning från Riksbankens Jubileumsfond 1996 (tillsammans med Viveka Adelswärd).

(1997) ”Samtal i samhället: På vems villkor?”, i Rhetorica Scandinavica nr.1/97 (tillsammans med Viveka Adelswärd, Per Linell och Konstantin
Economou).

(1997) ”Folkrörelsforskning inifrån. E.H. Thörnberg och den förakademiska sociologin”, i Lars Hansen et al (red.) Sociologi i tiden. Bakgrund, utveckling,
framtid. Göteborg:Daidalos.

(1998)”Transdisciplinära erfarenheter och vetenskaplig xenofobi”. Bidrag vid konferensen Interdisciplinarity and the Production of Knowledge in the
Modern University The Göran Graninger Seminar, Linköpings Universitet januari 1998. Under utgivning i Festskrift till Göran Graninger.

(1998) ”Att rapportera om katastrofen. Hur Expressens förstasida blev omtalad”, i Per Linell och Per-Anders Forstorp (red.) Samtal pågår. Interaktiva
innehållsanalyser av mediehändelser (prel titel) Stockholm: Carlssons.

(1998) ”Den blågula etnologin eller ’Jag är från Afghanistan!’”, under utgivning i Raoul Granqvist (red.) Svenska överord. Stehag: Brutus Östlings
Bokförlag (tillsammans med Ann-Carita Evaldsson).

(1998) ”The myth of Swedishness. Ideologies and values in representations of national identities”, under utgivning i Sociological Analysis nr. 3/98
(tillsammans med Ann-Carita Evaldsson)

(1998) ”Att skapa en affär i Motala. Det lokala avslöjandes regi och retorik”, under utgivning i Demokratiutredningens småskriftserie (tillsammans med
Victoria Wibeck och Konstantin Economou).

(1998) ”Lip service. Standing in as a representative”, bidrag till sessionen ”Prime ministers’ and presidents’ relations with news media” vid The ECPR
Joint Workshops, University of Warwick, mars 1998.

(1998) ”Folkbildning som idé och livsform”, recension av Bosse Bergstedts doktorsavhandling (1998) Den livsupplysande texten. En läsning av NFS
Grundtvigs pedagogiska texter. I Mimer. Nationellt program för folkbildningsforskning, mars 1998.

(1998) Slaget om representationen. Den medialiserade demokratin. Antologi under utarbetande för Demokratiutredningen, redigerad av P-A Forstorp
och K. Economou.

(1998) ”’Concerning’ cars. The discourse of risk and responsibility i automobile advertising”. Bidrag till sessionen ”The dynamics of news events in the
media: Ideology and responsibility” (organisers: Per Linell & Jan-Ola Östman) vid The 6th International Pragmatics Conference, Reims, juli 1998.

(1998) ”Medialisering i offentliga samtal och praktiker”, under utgivning i Festskrift till Roger Säljö (tillsammans med Konstantin Economou).