KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
     

   
 
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Specialiseringar / Publiceringsteknik

Publiceringsteknik (PUB)

Kompetensinriktning för MMT och D

gäller valet 2003

[ Beskrivning | Arbetsmarknad | Lokaler | Kurser | Kontaktperson ]

Beskrivning
Avdelningen Medieteknik och Grafisk Produktion utbildar generalister och problemlösare för medieindustrin, en industri som omfattar allt från tryckta medier till interaktiv digital multimedia. Inriktningen Publiceringsteknik fokuserar på teknik, ekonomi och organisation för medieindustrin.

Tidigare var massmedierna tyckta, eterförmedlade eller inspelade. Idag ger den digitala informationstekniken möjligheter att förmedla medieinforationen i form av text, bild, ljud, animation, video och multimedia över ständigt nya, ofta interaktiva, distributionskanaler. Då medietekniken utvecklas förändras också medieprodukterna och hela branschen.

En civilingenjör i Publiceringsteknik bör ha insikter i allt från tryck- och informationsteknik till multimedieproduktion och telekommunikation. Dessutom krävs kunskaper i projektledning, produktionssystem och produktionsekonomi.

Kurserna bygger på:

  • Föreläsningar av lärare och forskare på avdelningen, lärare från andra institutioner på KTH, lärare från andra universitet och högskolor, forskare och experter från Institutet för Medieteknik samt experter från industrin.
  • Ett flertal studiebesök. Minst 20 gemensamma samt ett antal individuella i samband med projekt.
  • Ett flertal projektuppgifter, enskilt och i grupp, ibland i samarbete med företag. Träning i detta är mycket viktigt eftersom det verkliga livet består av projekt och inte av tentor.
  • Laborationer i vårt produktionssystem. Totalt ca 15 som följer en gemensam linje genom hela kompetensinriktningen i olika kurser.
  • Studieresor. Normalt görs två studieresor. En mindre i slutet av årskurs 3 och en större efter årskurs 4. Den senare finansieras genom produktion av tidningen Uttryck. Det innebär produktion av en trycksak från redaktionellt arbete samt projektledning genom hela produktionen till levererad produkt. De senaste åren har Uttryck även publicerats på internet och ett år även på CD

Utbildningen är starkt knuten till avdelningens forskning. Våra största forskningsprojekt rör processer i medieproduktion, synergi mellan tryckta och digitala medier samt framtidsstudier för medieindustrin.

Arbetsmarknad

Framtida arbetsgivare kan grovt delas upp i producerande företag, leverantörsföretag, konsultföretag samt utbildnings- och forskningsinstitutioner.Arbetsuppgifterna är oftast väldigt varierande och det går därför inte att säga att vi utbildar till ett speciellt yrke.

  • På producerande företag innebär arbetsuppgifterna oftast ansvar för produktion, kvalitet, teknisk utrustning och system.
  • Hos leverantörsföretag kan arbetsuppgifterna vara marknadsansvarig, teknisk expert, säljare eller kombinationer av dessa.
  • Konsulter finns verksamma inom alla delar av medieteknik och informationshantering.
  • Utbildning och forskning bedrivs bland annat på vår avdelning där det finns stora möjligheter att licentiera eller doktorera.

Lokaler

Inriktningena har egna labbutrymmen och utrustning i avdelningens lokaler.
Utrustningen är fritt tillgänglig för våra studenter och vi uppmuntrar användning på egen tid för dem som är intresserade.

Kurser

Högre kursen är indelad i ett antal fristående block, vars rubriker och innehåll kan variera från år till år. Därigenom kan kursen ständigt vara aktuell och inriktad på de viktigaste områdena för industrins utveckling. Exakt kursinnehåll fastställs vid kursstarten.

Valfria kurser

Utöver de obligatoriska kurserna finns det utrymme för ett tiotal poäng valfria kurser.
Lämpliga kurser kan vara Teknikhistoria, Datorgrafik och interaktion, Människa-datorinteraktion, Industriell marknadsföring, Industriell projektledning, Arbetsorganisation och ledarskap, Kvalitet, Databasteknik, Industriell förändringsledning eller något språk.

Kompetensinriktningsansvarig

Universitetsadjunkt

Christer Lie

lie@kth.se

 

 


 
Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-10-31