Nada

Kompetensinriktningen

Diskret matematik och datalogi för F

(gäller valet 1998)

Ansvariga

Ämnesområdet

Om du är intresserad av diskret matematik eller datalogi är detta kompetensinriktningen för dig. Datalogi är ett mycket brett område som delvis ligger nära diskret matematik. Denna kompetensinriktning ger goda baskunskaper i sådan matematik som ligger till grund för datalogi. Väsentliga områden är algebra, kombinatorik, algoritmer och komplexitet. Utbildningen förbereder för en verksamhet inom programmering och mjukvaruproduktion och för forskarstudier inom matematik och datalogi. Denna kompetensinriktning är gemensam för matematiska institutionen och Nada. Den har två grenar: diskret matematik och datalogi.

För denna inriktning läser eleverna under tredje året kurserna 5B1302 Algebra och kombinatorik, grundkurs och 2D1358 Objektorienteradprogramkonstruktion med C++. Den som läser grenen diskret matematik måste dessutom läsa 5B1712 Optimeringslära för F. Kursen 2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++ får bytas ut mot 2D1357 Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk.

Under fjärde året läser eleverna sedan valfria kurser i matematik och datalogi bland de rekommenderade kurserna nedan.

Diskret matematik

Ansvarig: Kimmo Eriksson

Centrala områden inom diskret matematik är algebra och kombinatorik. Ordet "diskret" syftar på att man inte intresserar sig för kontinuitetsbegreppet, såsom man gör i analys. I modern algebra renodlas de strukturer och begrepp som är välkända från vanlig räkning. Modern matematik överhuvudtaget genomsyras av det algebraiska tänkesättet, samtidigt som algebra har många praktiska tillämpningar: gruppteori används i kvantfysik, kodteori i CD-spelare och talteori inom kryptografi, för att ta några exempel.

Inom kombinatorik ägnar man sig åt att kombinera, permutera, kolorera, enumerera och mycket mera. Aspekter på diskreta objekt som t ex grafer studeras. Fyrfärgsproblemet -- kan länderna på varje karta färgas med fyra färger så att angränsande länder har skilda färger? -- är det mest berömda kombinatoriska problemet. Det löstes 1976 med hjälp av omfattande datorkörningar och alltjämt är kombinatorik och datalogi intimt förknippade.

Inom denna gren av kompetensinriktningen ligger tonvikten på goda kunskaper i algebra och kombinatorik. Teknologerna får genom egna val av kurser under fjärde året skapa den blandning av matematik- och datalogikunskaper som motsvarar deras intressen. Examensarbete görs i matematik.

Datalogi

Ansvarig: Stefan Arnborg

Denna gren av kompetensinriktningen ger baskunskaper i de delar av matematiken som ligger till grund för datalogi, en bas inom området datalogi samt en specialisering inom något delområde av datalogin. Eleverna har möjlighet att specialisera sig t.ex. inom områdena teoretisk datalogi, datorseende, artificiella neuronnät och neurofysiologi, människa-datorinteraktion eller databasteknik.

Eleverna läser tre baskurser som ger en allmänbildning inom områdena diskret matematik och datalogi. Därutöver väljer de, i samråd med den tänkta examinatorn för examensarbetet (eller studierektor vid Nada), ytterligare kurser om tillsammans minst 12 poäng som ger en specialisering inom någon del av datalogin. Den elev som vill välja kurser utanför dessa ramar ska diskutera detta med ämnesföreträdaren (Stefan Arnborg).

Examensarbete

Eleverna gör examensarbete i datalogi. Examinator för examensarbetet avgör på grundval av arbetets inriktning vilka kurser som utgör förkunskapskrav för examensarbetet. Exempelvis krävs för examensarbete inom datorseende kursen 2D1420 Datorseende gk, för examensarbete inom människa-datorinteraktion kursen 2D1410 Användarcentrerad programutveckling, för examensarbete inom neuronnät kursen 2D1430 Artificiella neuronnät och neurofysiologi, och för examensarbete inom teoretisk datalogi kursen 2D1354 Algoritmer och komplexitet för F.

Baskurser (sammanlagt 14 p)

5B1302 Algebra och kombinatorik gk, 6 p (läses i åk 3)

2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++, 4 p (läses i åk 3)

samt minst en av:

2D1323 Datorgrafik med interaktion, 4 p (läses i period 1 i åk 4)

2D1334 Databasteknik, 4 p (läses i period 3 i åk 4)

2D1354 Algoritmer och komplexitet för F, 4 p (läses i period 1-2 i åk 4)

Rekommenderade kurser:

Det är lämpligt att välja ett antal kurser relaterade till det ämnesområde man vill specialisera sig och göra examensarbete i. Exempel på lämpliga kurskombinationer finns på webben under beskrivningarna av Nadas kompetensinriktningar för D- och E-teknologer: Artificiella neuronnät, Autonoma system, Datorseende med robotik, Människa-datorinteraktion, Programsystemteknik och Teoretisk datalogi.

2D1323 Datorgrafik med interaktion, 4 p
2D1334 Databasteknik, 4 p
2D1354 Algoritmer och komplexitet för F, 4 p
2D1350 Programmeringsparadigm, 4 p
2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys, 4 p
2D1375 Programspråksimplementation, 4 p (förkunskapskrav: 2D1372 /2D1373 )
2D1378 Text- och bildbehandling, 4 p
2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens, 4 p
2D1384 Programsystemkonstruktion med Scheme, 4 p (förkunskapskrav: 2D1350 , ges troligen sista gången 98/99)
2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 6 p (förkunskapskrav: 2D1965 )
2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6 p (förkunskapskrav: 2D1323 )
2D1416 Datorstöd för samarbete, 6 p (förkunskapskrav: 2D1965)
2D1418 Språkteknologi, 4 p (förkunskapsrekommendation: 2D1372 /2D1373)
2D1420 Datorseende gk, 5 p
2D1426 Robotik och autonoma system 5 p
2D1430 Artificiella neuronnät och neurofysiologi, 6 p
2D1440 Avancerade algoritmer, 4 p (förkunskapskrav: 2D1354 )
2D1443 Parallella beräkningar, 4 p (förkunskapskrav: 2D1354 , ges vartannat år, ges 98/99)
2D1446 Komplexitetsteori, 4 p (förkunskapskrav: 2D1354)
2D1449 Kryptografins grunder, 4 p (förkunskapskrav: 2D1446 , ges vartannat år, ges 99/00)
2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4 p (förkunskapskrav: 2D1323 och 2D1334 )
2D1965 Människa-datorinteraktion, 4 p (förkunskapskrav: 2D1323 )
2D1969 Databasteori, 4 p (förkunskapskrav: 2D1334 )
2D1970 Objektorienterade databaser, 5 p (förkunskapskrav: 2D1334 )
2E1421 Signalteori, 4 p
2G1119 Datorteknik ak, 4 p
2G1915 Programmering av parallella system, 5 p
2I1130 Kognitionspsykologi, 4 p
5B1456 Matematik, seminariekurs I/II/III/IV, 4 p
5B1466 Fourieranalys, 4 p (ges vartannat år, ges 99/00)
5B1467 Algebra fk, 4 p (ges vartannat år, ges 99/00)
5B1475 Kombinatorik fk, 4 p (ges vartannat år, ges 98/99)
5B1492 Linjär algebra fk, 4 p (ges vartannat år, ges 99/00)
5B1810 Matematisk programmering, 5 p
5B1928 Logik, 4 p

^ Upp till Nadas kompetensinriktningar.


Sidansvarig: <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 14 mars 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>