Kompetensinriktningen

Diskret matematik och datalogi för F

gäller valet 2002

Här finns information för kompetensinriktningsvalet 2001.

Ämnesområdet

Om du är intresserad av diskret matematik eller datalogi är detta kompetensinriktningen för dig. Datalogi är ett mycket brett område som delvis ligger nära diskret matematik. Denna kompetensinriktning ger goda baskunskaper i sådan matematik som ligger till grund för datalogi. Väsentliga områden är algebra, kombinatorik, algoritmer och komplexitet. Utbildningen förbereder för en verksamhet inom programmering och mjukvaruproduktion och för forskarstudier inom matematik och datalogi.

Denna kompetensinriktning är gemensam för matematiska institutionen och Nada. Den har två grenar: diskret matematik och datalogi.

Diskret matematik

Ansvarig: Dimitri Kozlov, matematiska institutionen

Centrala områden inom diskret matematik är algebra och kombinatorik. Ordet "diskret" syftar på att man inte intresserar sig för kontinuitetsbegreppet, såsom man gör i analys. I modern algebra renodlas de strukturer och begrepp som är välkända från vanlig räkning. Modern matematik överhuvudtaget genomsyras av det algebraiska tänkesättet, samtidigt som algebra har många praktiska tillämpningar: gruppteori används i kvantfysik, kodteori i CD-spelare och talteori inom kryptografi, för att ta några exempel.

Inom kombinatorik ägnar man sig åt att kombinera, permutera, kolorera, enumerera och mycket mera. Aspekter på diskreta objekt som t ex grafer studeras. Fyrfärgsproblemet -- kan länderna på varje karta färgas med fyra färger så att angränsande länder har skilda färger? -- är det mest berömda kombinatoriska problemet. Det löstes 1976 med hjälp av omfattande datorkörningar och alltjämt är kombinatorik och datalogi intimt förknippade.

Inom denna gren av kompetensinriktningen ligger tonvikten på goda kunskaper i algebra och kombinatorik. Examensarbete görs i matematik.

Mer information finns på matteinstitutionens webbsida om kompetensinriktningar.

Datalogi

Ansvarig: Stefan Arnborg, professor i datalogi (stefan@nada.kth.se, tfn 790 7194)

Denna gren av kompetensinriktningen ger baskunskaper i de delar av matematiken som ligger till grund för datalogi, en bas inom området datalogi samt en specialisering inom något delområde av datalogin. Studenterna har möjlighet att specialisera sig till exempel inom områdena teoretisk datalogi, datorseende, artificiella neuronnät och neurofysiologi, människa-datorinteraktion, Internetteknik eller databasteknik.

Studenterna läser tre baskurser som ger en allmänbildning inom områdena diskret matematik och datalogi. Därutöver väljer de, i samråd med den tänkta examinatorn för examensarbetet (eller studierektor vid Nada), ytterligare kurser om tillsammans minst 12 poäng som ger en specialisering inom någon del av datalogin. Den student som vill välja kurser utanför dessa ramar ska diskutera detta med ämnesföreträdaren (Stefan Arnborg).

Examensarbete

Studenterna gör examensarbete i datalogi eller människa-datorinteraktion. Examinator för examensarbetet avgör på grundval av arbetets inriktning vilka kurser som utgör förkunskapskrav för examensarbetet. Exempelvis krävs för examensarbete inom datorseendekursen 2D1420 Datorseende gk.

Baskurser (sammanlagt 14 p)

5B1302 Algebra och kombinatorik gk, 6 p (läses i period 3-4 i åk 3)

2D1385 Programutvecklingsteknik, 4 p (läses i period 4 i åk 3)

samt minst en av:

2D1323 Datorgrafik med interaktion, 4 p (läses i period 4 i åk 3)

2D1334 Databasteknik, 4 p (läses i period 3 i åk 4)

2D1354 Algoritmer och komplexitet för F, 4 p (läses i period 1-2 i åk 4)

Rekommenderade kurser:

Det är lämpligt att välja ett antal kurser relaterade till det ämnesområde man vill specialisera sig och göra examensarbete i. Exempel på lämpliga kurskombinationer finns på webben under beskrivningarna av Nadas kompetensinriktningar för D-teknologer.
 • 2D1220 Tillämpade numeriska metoder 1, 4 p
 • 2D1257 Visualisering, 4 p (förkunskapskrav: 2D1323)
 • 2D1323 Datorgrafik med interaktion, 4 p
 • 2D1334 Databasteknik, 4 p
 • 2D1354 Algoritmer och komplexitet för F, 4 p
 • 2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys, 4 p
 • 2D1375 Programspråksimplementation, 4 p (förkunskapskrav: 2D1373)
 • 2D1381 Industriella tillämpningar av AI, 4 p
 • 2D1387 Programsystemkonstruktion med C++, 4 p
 • 2D1390 Internetprogrammering, 4 p
 • 2D1392 Internets protokoll och principer, 5 p (ges inte 03/04)
 • 2D1408 Utvärderingsmetoder inom MDI, 4 p (förkunskapskrav: 2D1406 eller 2D1622, ges inte säkert 02/03)
 • 2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 6 p (förkunskapskrav: 2D1406 eller 2D1622)
 • 2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6 p (förkunskapskrav: 2D1323)
 • 2D1416 Datorstöd för samarbete, 6 p (förkunskapskrav: 2D1406 eller 2D1622)
 • 2D1418 Språkteknologi, 4 p (förkunskapsrekommendation: 2D1373)
 • 2D1420 Datorseende gk, 5 p
 • 2D1424 Datorgeometri i bildanalys och visualisering, 4 p
 • 2D1426 Robotik och autonoma system 5 p
 • 2D1431 Maskininlärning, 4 p
 • 2D1432 Artificiella neuronnät och andra lärande system, 4 p
 • 2D1440 Avancerade algoritmer, 4 p (förkunskapskrav: 2D1354 )
 • 2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi, 4 p (förkunskapskrav 02/03: 2D1449, ges vartannat år, ges 02/03)
 • 2D1446 Komplexitetsteori, 4 p (förkunskapskrav: 2D1354, ges vartannat år, ges inte 02/03)
 • 2D1449 Kryptografins grunder, 4 p (förkunskapskrav: 2D1354)
 • 2D1450 Algoritmisk bioinformatik, 4 p (förkunskapskrav: 2D1354)
 • 2D1458 Problemlösning och programmering under press, 4 p
 • 2D1469 Databasteori, 4 p (förkunskapskrav: 2D1334)
 • 2D1470 Objektorienterade databaser, 5 p (förkunskapskrav: 2D1334)
 • 2D1482 Webbservertillämpningsprogrammering, 4 p (förkunskapskrav: 2D1334)
 • 2D1490 IP-routning inom enkla datornät, 5 p (förkunskapskrav 02/03: 2D1392)
 • 2D1491 IP-routning på Internet och andra sammansatta nät, 5 p (förkunskapskrav: 2D1490)
 • 2D1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs (ges första gången 03/04)
 • 2D1622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs (ges första gången 03/04, förkunskapskrav 2D1620)
 • 2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4 p (förkunskapskrav: 2D1334 och 2D1385)
 • 2E1423 Signalteori, 4 p
 • 2G1119 Datorteknik ak, 4 p
 • 2G1316 Datorkommunikation och datornät, 4 p
 • 2G1915 Programmering av parallella system, 5 p
 • 2I1130 Kognitionspsykologi, 4 p
 • 5B1456-59 Matematik, seminariekurs I/II/III/IV, 4 p (olika kurser ges olika år)
 • 5B1466 Fourieranalys, 4 p (ges vartannat år)
 • 5B1467 Algebra fk, 4 p (ges vartannat år)
 • 5B1475 Kombinatorik fk, 4 p (ges vartannat år)
 • 5B1492 Linjär algebra fk, 4 p (ges vartannat år)
 • 5B1814 Tillämpad matematisk programmering - linjära problem, 4 p
 • 5B1928 Logik, 4 p