KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
     

   
 
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Specialiseringar / AFM

KTH-gemensam kompetensinriktning

Affärsutveckling och medieteknik (AFM)

AFMs webbplats

Informations- och kommunikationstekniken utvecklas mycket snabbt. Samtidigt förändras mediekonsumtionsvanorna i samhället. Media blir allt viktigare i all typ av marknadskommunikation. Medieindustrin behöver civilingenjörer och civilekonomer med bred bakgrund i teknik, produktion, marknadsföring och ekonomi.

[ Beskrivning | Utbildningsmål | Lokaler | Antagning | Kurser | Kontakt | Anmälan | Valbroschyr | afm.nu ]

Beskrivning

Medieindustrin kan idag ses som en mycket bred industri omfattande all medieverksamhet i samhället över huvud taget, dvs väsentligt mer än de renodlade medieföretagen. Inom denna verksamhet interagerar ekonomi och teknik påtagligt: till exempel möjliggör olika medietekniker olika typer av marknadsföring, passar för viss typ av försäljning och påverkar företags organisationer i mycket hög grad. Behovet av en ökad kunskap om detta är stort. I ett samarbete mellan KTH och Handelshögskolan har därför en helt ny kompetensinriktning inom området "affärsutveckling och medieteknik" utvecklats, med start hösten -98. Efter avklarad utbildning kommer teknologerna att utexamineras som civilingenjörer och HHS-studenterna som civilekonomer. 

Utbildningsmål

Utbildningen sammanför studenter från KTH och Handelshögskolan och ger en näringslivsanpassad akademisk kompetens i att planera, utforma, administrera och utvärdera organisationer, system, produkter och tjänster för mediekommunikation. Utbildningen ska ge studenterna kunskap och färdigheter inom fyra huvudområden: 

 • marknadsförståelse (vad karakteriserar och hur fungerar de marknader där nya medier introduceras, hur påverkas marknaderna av nya medier), 
 • individförståelse (hur fungerar individen i kontakt med media, hur görs media effektiva, vad vill mottagaren ha), 
 • teknikförståelse (hur fungerar medierna rent konkret, hur gör man en medieproduktion, vad kan man göra med dagens och framtidens teknik),
 • management- och organisationsförståelse (vilken typ av management kräver och möjliggör dagens och framtidens medieproduktion). 

Lokaler

Affärsutveckling och medieteknik håller till på KTH.

Antagning

Kompetensinriktningen har 30 platser. Hälften av platserna är öronmärkta för Handelshögskolan, hälften för Kungl. Tekniska högskolan. 

På Handelshögskolan sker urvalet på grundval av personliga intervjuer med de sökande. 

På KTH gäller följande:

 • Det finns 15 platser på kompetensinriktningen. 
 • Valet till kompetensinriktningar sker via det egna utbildningsområdets kansli.
 • Samma valdatum gäller för alla, 15 november.
 • Ett visst antal platser är reserverade för studenter på MMT-programmen.
 • Det är poäng- och betygskvot enligt MMT-standard som avgör vilka som får MMT-platserna.
 • Sökande till de övriga platserna kallas till intervju enligt poäng och betygskvot.
 • Intervjuerna genomförs av Nada, forskargruppen för Medieteknik och grafisk produktion.

Anmälan till Nada, forskargruppen för Medieteknik och grafisk produktion kan ske via e-post till Jenny Sundén, jsunden@nada.kth.se. Ange ditt namn, personnummer, program och startår, samt hur vi lättast når dig under veckorna 42-44. (OBS! Detta gäller endast studenter som inte kommer från MMT.)

Intervjuerna som genomförs med sökande från Handelshögskolan och delvis också med KTH-sökanden går ut på att främst uppfatta hur motiverad studenten är och på vilka grunder. En viktig funktion som intervjun har är att kontrollera att de förväntningar som studenten har på utbildningen stämmer överens med utbildningens mål. Viss hänsyn tas också till klassens komposition. Intervjun genomförs av de två utbildningsansvariga från KTH och Handelshögskolan och tar en knapp halvtimme per student.

Kurser

Kurserna omfattar totalt 40 poäng + examensarbete på 20 poäng.

Kurserna som ingår i inriktningen är följande: 

 • 2D1521 Kommunikation och information, 5 p
 • 2D1550 Market systems, 5 p
 • 2D1551 Consumer markets, 5p 
 • 2D1552 Mediemanagement, 10 p
 • 2D1553 Medieproduktion, 10 p 
 • 2D1555 IT och organisationer, 5 p
 • 2D1027 Examensarbete inom AFM, 20 p 

Kontakt

För mer information kontakta Jenny Sundén, jsunden@nada.kth.se

topp>>

 


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-03-16