Markus LarssonFörhållandet mellan CD-försäljning, digital
musikförsäljning, framföranderättigheter,
privatkopieringsersättning och konsertintäkter


Sammanfattning

I denna rapport beskrivs olika varianter på affärsmodeller för musikutgivning på Internet och
några befintliga musiktjänster i Sverige. Utvecklingen vad gäller musikutgivning på Internet har
tidigare varit koncentrerad kring styckvis försäljning av album och låtar. Under 2008 tillkom
några musiktjänster, både via Internet och mobila musiktjänster, där ett stort utbud av musik
finns tillgänglig till ett fast pris. Det finns tecken på att en del skivbolag kommer att bli mer som
”musikbolag” där det kommer att bli viktigt med att nå ut med musik på andra sätt än endast
albumutgivningar. Att nå ut med musik till konsumenter via olika nätverk på Internet och besök
vid konserter och festivaler får större betydelse.

Intäkter till musikbranschen i sin helhet återges genom genomgång av vissa kategorier från
årsredovisningar från branschorganisationerna IFPI, SAMI, STIM, NCB och Copyswede.
Intäkter för fysisk albumförsäljning, digital musikförsäljning, framföranderättigheter och
privatkopieringsersättning återges. Den fysiska albumförsäljningen har minskat kraftigt. Den
digitala musikförsäljningen har endast ökat i en blygsam takt. Totala intäkter för konserter och
festivaler går det endast att göra uppskattningar på. Vid jämförelse av nettoomsättningar för de
största skivbolagen och några konsertarrangörer visar det att de omsatte ungefär lika mycket
under 2007. Urvalet är dock för litet för att konstatera om det gäller för hela marknaden eller
inte. Om intäkterna för en CD-skiva och en konsert är lika stora får artisten mer pengar för
konsertevenemanget än för skivförsäljningen. Ökade konsertintäkter kompenserar inte
skivbolagen.The relationship between revenues from physical
and digital albums, performance rights and concerts


Abstract

This report describes different business models for music publication on the Internet and some
existing music services in Sweden. Distribution via the Internet has been dominated by selling
individual songs and albums. 2008 saw the start of new music services on the Internet and via
mobile services, with a large music catalogue available at a fixed price. There are signs that
some record companies might change their business models to become “music companies” with
a broader range of activities, where the aim is to reach consumers in other ways than just selling
albums.

The development of revenues to the music business from physical and digital albums and
performance rights are described. The revenues presented are based on data from the Swedish
collecting societies. Sales of physical albums have been heavily reduced and sales of digital
albums have only increased in a moderate way. It is only possible to give estimates of the
revenues from concerts and festivals. Net revenues for the largest record companies and some
concert arrangers show that the turnovers are almost the same for 2007. The selection is too
small to see how it is for the whole market. If the revenues for a CD and a concert are the same,
the artist get a larger share for the concert than for the CD. Increased revenues for concerts do
not compensate the record companies.