Anton Zidén

Abstract

Mobile Marketing from a user perspective
- Teenage User Opinions of Advertising in a Mobile Instant Messaging Context

Mobile marketing is a subject that so far mostly has been researched within marketing studies. This thesis investigates mobile marketing from a usability perspective.

The purpose of the thesis is to gain knowledge of user attitudes concerning mobile advertising through an analysis of existing research within the field and the development of mobile advertising concepts that are tested on users. The study consists of expert interviews, focus groups, a questionnaire survey and user tests with teenagers.

The results show critical aspects to consider when developing mobile marketing applications. How the usability of a mobile service is affected by different factors such as: the context in which the advertisements are shown, the users' scepticism towards advertising, privacy issues, and the amount of control perceived by the users.

Sammanfattning

Mobil marknadsföring ur ett användarperspektiv
- Tonnåringar åsikter om mobil reklam i en mobil instant messaging kontext

Mobil marknadsföring är ett område som tidigare främst har undersökts i studier inommarknadsföring. Denna rapport undersöker mobil marknadsföring ur ett användbarhetsperspektiv.

Målsättningen för denna uppsats är att få ökad kunskap om användarnas attityder kring mobil marknadsföring genom analys av befintlig forskning och utveckling av reklamkoncept för mobiler som testas på användare. Studien utgörs av intervjuer med experter inom området, fokusgrupper, en enkät och användartester med ungdomar.

Resultatet visar på kritiska aspekter att beakta vid utveckling av mobil marknadsföring. Hur användbarheten hos mobila tjänster kan påverkas av olika faktorer: i vilken kontext annonserna visas, användarnas skepticism mot annonser, integritetsfrågor och om de upplever att de är i kontroll.