Ida Wennersten

Evaluating Alternative Solutions to Improve a Test Process

Abstract

The purpose of this Master’s project is to suggest alternative solutions to make a test process more efficient. The assigner has been the Software Verification unit of St Jude Medical. The test process studied has been the one for the St Jude Medical product Programmer - a PC-based support system for their cardiovascular devices (pacemakers etc). The investigation consisted of three parts:
• Evaluating the feasibility of introducing an external web-based application, TestDirector for Quality Center by Mercury.
• Evaluating the feasibility of introducing alternative program packages.
• Put together scripts to form the support software needed when and if Quality Center is introduced.

The findings are:
• It would be feasible for St Jude Medical to introduce TestDirector for Quality Center. Considering that St Jude Medical already has well-developed test support tools, the main gain would be to improve the connection between requirements and test cases with the help of dynamic links.
•Of the alternatives to Quality Center, writing test designs in DOORS was seen as the only and very interesting alternative. This would also enhance the test process by improving the connection between requirements and test cases with the help of dynamic links.
• About 15 scripts were written which could be of use for a future installation, but it was found it was preferable to do a more complete installation preparation after a decision to introduce Quality Center has been taken.

A comparison in the form of a table has been done between the Quality Center-alternative and the DOORS-alternative. The conclusion is that if St Jude Medical department of SW Verification is only interested in gaining increased efficiency by enhancing tool support, Quality Center gives very limited benefits compared to introducing DOORS, such as the ability to analyze the test process with graphs. On the other hand, if St Jude Medical sees it as strategically important to replace in-house developed tools with external standardized tools in order to decrease the cost of maintenance, an introduction of Quality Center is both feasible and viable.

Utvärdering av alternativa lösningar för att förbättra en testprocess

Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att föreslå alternativa lösningar för att effektivisera en testprocess. Uppdragsgivaren har varit St Jude Medicals mjukvaruverifierings enhet. Den studerade testprocessen har varit den som används för St Jude Medicals produkt Programmer - ett PC-baserat stödsystem för deras kardiovaskulära elektroniska apparater (pacemakers etc). Utredningen bestod av tre delar:
• Värdera genomförbarheten att introducera en extern webb-baserad applikation, TestDirector för Quality Center av Mercury.
• Värdera genomförbarheten av att introducera alternativ mjukvara.
• Sammanföra skript för att utgöra stödmjukvaran som behövs om och när Quality Center införs.

Resultaten är:
• Det är genomförbart för St Jude Medical att införa TestDirector för Quality Center. Med tanke på att St Jude Medical redan har välutvecklade teststödsverktyg, så är den främsta vinsten att förbättra kopplingen mellan krav och testfall med hjälp av dynamiska länkar.
• Av alternativen till Quality Center, är att skriva testfall i DOORS det enda och väldigt intressanta alternativet. Detta skulle också förbättra testprocessen genom att förbättra kopplingen mellan krav och testfall med hjälp av dynamiska länkar.
• Ungefär 15 skript skrevs som kan vara till nytta vid en framtida installation, men det visade sig att det var att föredra att göra mer kompletta installationsförberedelser efter ett beslut att införa Quality Center har fattats.

En jämförelse i formen av en tabell har gjorts mellan Quality Center-alternativet och DOORS-alternativet. Slutsatsen är att om St Jude Medical SW Verifierings enhet bara är intresserade i effektivitetshöjande verktygsstöd ger Quality Center väldigt begränsade fördelar jämfört med DOORS-alternativet, som möjligheten att analysera testprocessen med grafer. Å andra sidan om St Jude Medical ser det som strategiskt viktigt att ersätta egenutvecklade verktyg med externa standardiserade verktyg för att minska underhållskostnaderna är införandet av Quality Center både genomförbart och lämpligt.