Återgivning av
medierad närvaro i MPEG-4

Författare: Magnus Wallin

Sammanfattning

Det nystartade forskningscentret Centrum för hållbar kommunikation, ett KTH-projekt med flera stora forskningspartners i näringslivet, studerar hur avancerad kommunikationsteknik kan ersätta traditionella resor. Målet är att skapa digitala mötesplatser och därmed minska behovet av fysisk förflyttning och i förlängningen beroendet av icke-förnyelsebara energikällor.

Examensarbetet syftar till att utreda möjligheterna att använda modern medieteknik för återgivning av dessa digitala möten. För att åstadkomma detta har forskningscentrumets teknik för medierad närvaro och det resulterande materialet studerats genom projektet Master Class – ett praktiskt försök med operalektioner på distans. Därefter har ett förslag utarbetats för hur tekniken, kompletterad med MPEG-4-specifika lösningar, kan användas för återgivning av materialet i framtiden.

Det konstaterades att mediebranschen har utvecklats på så vis att det i dagsläget inte finns något egenvärde i att hålla sig strikt inom MPEG-4-standarden. Den prototyp som implementerades kunde bara spelas upp i en enda programvara och det rekommenderas därför att man istället utnyttjar andra metoder för uppspelning och interaktivitet. Samtidigt konstaterades att det i inspelningsskedet är lämpligt att hålla sig till MPEG-4 och att det numera inte heller är någon omöjlighet.

Presenting
telepresence in MPEG-4

Author: Magnus Wallin

Abstract

The recently established Centre for Sustainable Communication, a research initiative by the Royal Institute of Technology followed by several major partners in the Swedish industry, aims to explore how media technologies can replace traditional travel. The vision is to create digital venues for meetings, thereby reducing the needs for physical transportation and the dependence on natural resources.

This master thesis aims to explore the possibilities of using modern media technology for presenting these digital venues. For this purpose, the centre’s methods for telepresence were studied by participation in the research project Master Class – an experiment with telepresence for conducting opera lessons. A proposal for how these methods, with added MPEG-4 specific technology, could be exploited for presenting telepresence was then formed.

It was concluded that the media industry has progressed in such a way that there are no advantages in developing strictly within the MPEG-4 standard. The implemented prototype was only playable in a single software player and as a result it is recommended to use other means for presentation and user interaction. At the same time it was concluded that MPEG-4 is the preferred format for recording and that suitable technology is already available.