Jakob Waller

 

Ett virtuellt fönster mellan R1 och Tekniska museet

Sammanfattning

I detta examensarbete undersöktes hur närvaroupplevelsen vid en guidning på distans påverkas av olika faktorer. Ett försök genomfördes där besökare som fysiskt befann sig på Tekniska museet i Stockholm fick ställa frågor och prata med en guide som fysiskt befann sig i en övergiven kärnreaktorhall under Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), också i Stockholm. Kommunikationen skedde i realtid med rörlig bild och ljud till och från båda platserna. Sammanlagt deltog 110 personer i en enkätundersökning där de fick svara på frågor om hur närvarande de känt sig i reaktorhallen, samt ett fåtal demografiska frågor. De frågor som rörde närvaroupplevelsen har vägts samman till ett index, som brukligt är för den specifika enkät som användes. Mellan de olika indelningar av besökare som undersöktes fanns inga större skillnader i närvaroupplevelse, vilket indikerar att andra faktorer än de studerade påverkar hur olika människor känner att de är på en annan plats än deras fysiska.

 

A virtual window between R1 and the National museum of science and technology

Abstract

In this Master’s Thesis a survey was carried out to establish which factors that affect the sense of presence in a presentation of a remote place. The visitors to the presentation were situated at The National Museum of Science and Technology in Stockholm and could ask questions and talk to a guide in an abandoned nuclear reactor hall at The Royal Institute of Technology (KTH), also in Stockholm. The communication setup was real-time sound and moving images in both directions. Altogether, 110 persons answered a questionnaire regarding both the sense of presence as well as a few demographic questions. The answers were used to form a presence score as intended for the specific questionnaire. No major differences were found between groups of visitors in their reported sense of presence, which indicates that other than the studied factors control how people feel that they are at another place than the physical one.