Fredrik Thurén

VR-grafik i TV-produktion – En fallstudie på TV4

Sammanfattning

VR, Virtual Studio och Virtual Set är engelska ord som ofta används då Virtual Reality används för TV. Virtual Reality är en teknik som kan användas och som används för att ersätta scenografin i en TV-studio.

 

Det här examensarbetet har till syfte att utreda och ge förslag på hur TV4 kan införa VR i produktionen av aktualitetsprogram. Med hjälp av en litteraturstudie och genom att intervjua olika aktörer inom TV-industrin har en beskrivning av teknologin, dess egenskaper och användning tagits fram. Vidare tar detta examensarbete upp produktions- och arbetsprocesser samt kostnader involverade då VR används. Kortare exempel på hur VR kan användas i olika program på TV4 ges också.

 

Slutsatserna pekar på att VR kan användas antingen till att göra så att en liten studio ser stor och mer påkostad ut eller för att skapa fantasifulla scenografier vilka inte är möjliga att göra med konventionella metoder.

 

Den stora skillnaden i produktions- och arbetsprocesser är att ingen verklig scenografi behövs byggas, riggas, underhållas och lagras. Istället behövs en 3D-designer för att designa en virtuell scenografi. En VR-studio kan på TV4 byggas antingen i gamla nyhetsstudion eller som en hörna i stora studion och den måste kunna styras och användas från två olika kontrollrum.

 

Kostnaden för att införa VR beror på om ett enklare eller ett mer sofistikerat system behövs. Priset sträcker sig från ungefär 1,3 – 3,2 miljoner kr och det är för mycket för att lägga på ett enskilt programs budget. Därför måste VR användas i ett flertal program gärna i dagligt bruk.  

 


VR graphics in TV production – A case study at TV4

Abstract

VR, Virtual Studio and Virtual Set are words often used when talking about Virtual Reality technology for TV. Virtual Reality is a technology that can and are being used in Television to replace the scenery in a studio.

 

This master of science thesis has the purpose to investigate and give proposals of how the Swedish TV channel TV4 can use virtual reality technology in their production of TV programmes dealing with current events. By studying literature and interviewing different actors within the broadcasting industry a description of the virtual reality technology, it’s virtue and use are made. Further this thesis describes the production and working process, the costs involved in using VR. This thesis also gives brief examples of how VR can be used in different TV programmes at TV4.

 

The conclusion that can be drawn points out that VR can be used either to make a small studio appear bigger and more expensive in order to make a grander impression, or to create a imaginative scenery that are not possible to create with conventional methods.

 

The main difference regarding production and working processes is that no real scenery has to be build, rigged, maintained, and stored. Instead a 3D-artist designs a virtual scenery. A Virtual Set can be placed in the old news studio or in a corner of the big studio and it has to be controllable and used from two different control rooms.

 

The cost for implementing VR depends on whether an entry level system or a high end system is needed with prices ranging from 1.3 – 3.2 Million Swedish Crowns. For TV4 this cost is too high for the budget of a single TV programme. Therefore VR  has to be used by a number of programmes preferably on a daily basis.