Cecilia Tendler

abstract

 

The master thesis project has been conducted at the Department of Applied mathematics, Kyoto University. The work is focused on the initial part of an interface design, where it is important to understand users and their tasks. This is called a task-centered approach on design. The task-centered design process can be conducted through task analysis. The aim is to receive an understanding of what the users want to do, the nature of their tasks. Many techniques can be used to answer these questions.

The task-cantered approach on design is applied to the domain discrete optimization solving processes.  These processes aim to solve a group of optimization problems that are discrete. Examples of tasks included in the discrete optimization solving processes are algorithm development, programming and evaluation of data etc.

The aim is to find and examine the tasks included in the discrete optimization solving processes, to find exactly what tasks users carry out and how they do it.

There are different methods that can be used in order to conduct the task analysis. These methods are technical, conceptual and work-process oriented. In the master project a technical method named Hierarchical Task Analysis (HTA) has been chosen, since it is appropriate to use for early interface design when a user requirement definition and a conceptual model is required.

The task description helps us understand more about the discrete optimization solving process and can be valuable for further evolvement of a potential user interface. Problems and key issues as well as a demand specification have also been identified for each task that should be taken in consideration in future applications.

I would like to thank the staff at the Department of Applied Mathematics, Kyoto University, especially the dean Professor Hiroshi Nagamochi, for giving me the chance to conduct my master thesis in Japan. I really appreciate his support and patience. Professor Nagamochi has provided me with valuable knowledge about the domain of optimization and been of great value for the development of my work.

 

 

 


Sammanfattning

Examensarbetet har genomförts på uppdrag av institutionen för tillämpad matematik, Kyoto University. Arbetet fokuserar på tidig utveckling inom designcykeln, när det är viktigt att förstå användare och de uppgifter de utför. Denna metod kallas för uppgiftscentrerad design, som kan införas genom en metod som kallas för uppgiftsanalys. Målet med uppgiftsanalysen är att få en förståelse för vad användarna vill göra och hur de genomför sina önskemål.

Den uppgiftscentrerade designmetoden har tillämpats på diskreta optimeringsproblemprocesser. Dessa processer används för att lösa en grupp av optimeringsproblem som är diskreta. Exempel på uppgifter inom diskreta optimeringsproblemprocesser är algoritm beräkningar, programmering, utvärdering av data etc.

Målet är att hitta och utvärdera de uppgifter som ingår i de diskreta optimeringsproblemprocesserna, att ta reda på vilka uppgifter användarna utför och hur de gör det.

Det finns olika metoder man kan använda för att genomföra uppgiftsanalysen. Dessa metoder är tekniskt-, konceptuellt och arbetsrelaterade. Inom exjobbet har en teknisk metod som heter hierarkisk uppgiftsanalys använts. Denna metod har valts ut, eftersom den är användbar tidigt inom designcykeln då användarkraven ska identifieras.

Uppgiftsanalysen hjälper oss att förstå mer om de uppgifter som ingår i diskreta optimeringsproblemprocesser och kan vara användbart i framtida utveckling av gränssnitts design. Identifierade problem och andra viktiga punkter som redovisats bör tas i åtanke vid framtida utveckling och tillämpning.

Jag vill avsluta med att tacka personalen vid institutionen för Tillämpad Matematik på Kyotos universitet, i synnerhet dekanus Professor Hiroshi Nagamochi, eftersom han har givit mig chansen att genomföra mitt examensarbete i Japan. Jag uppskattar verkligen hans stöd och tålamod. Professor Nagamochi har försett mig med värdefull kunskap om optimeringslära och varit till hjälp för utvecklingen av mitt arbete.