Annika Sundqvist

 

Polisklienten: En undersökning hur polisens olycksregistrering kan förbättras med hjälp av användbarhetsanalys

 

Sammanfattning

Regeringen gav 1996 Vägverket i uppdrag att utveckla ett informationssystem för trafikskador och trafikolyckor i Sverige i syfte att förbättra trafiksäkerheten. Systemet kallas idag för STRADA och bygger bland annat på uppgifter lämnade från polisen. Polismyndigheten rapporterar från olycksplatsen, om vilka fordon som varit inblandade, rådande vägförhållanden med mera via en inmatningsklient, som kallas polisklienten.

 

En väl fungerande och användbar inmatningsklient ökar kvalitén på data i STRADA, vilket medför att trafiksäkerhetsarbetet blir mer effektivt och resurser sätts in vid rätt tid och på rätt plats. Om riskerna att göra fel i inmatningsprocessen minskar, kan även riskerna att göra fel vid trafiksäkerhetsarbetet reduceras.

 

Uppdraget, som redovisas i uppsatsen, var att undersöka hur polisens inmatningsklient kunde förbättras och göras mer användbar. Uppdraget innefattade även utveckling av en mobilprototyp för att visa hur polisen i framtiden kan tänkas registrera information vid en trafikolycka. Prototypen utformades på en Tablet PC, en bärbar dator, och i uppsatsen redovisas det även för vilka metoder och teorier som använts vid utformningen av denna prototyp.

 

Sökord; Användbarhet, STRADA, positionering; prototyp, mobila användargränssnitt

Abstract

In 1996 the Swedish Government was commissioned to develop a system of information of traffic injuries/damages and road accidents in Sweden with a view to improving road safety. Today´s system is called STRADA and it is based on information from the Police. The Police authority reports on the scene of an accident, on vehicles involved, the present road conditions etcetera via an input client, that is called the Police Client.

A well-working and useful client increases the quality of data in STRADA. The work of road safety will become more effective and resources are put in at the right time and at the right place. If the risks of making mistakes in the input process are reduced, the risks of doing wrong in the work of road safety will be reduced as well.

The assignment was to look into how the Police´s client could be improved and become more useful. The assignment also included development of a mobile prototype to show how the Police in the future will be able to register information at a road accident. The prototype was developed on a Tablet PC, a laptop. This essay describes the work that was done and the theories behind it.

 

Words: Usability, STRADA, positioning, prototype, mobile GUI