Li Su

IT-behov för produktionsledning hos förpackningstryckerier

En undersökning av förpackningsbransch och behov av systemstöd för planering, realtidsuppföljning och lagerhantering i produktionsprocess

Sammanfattning

Idag ställs allt hårdare krav på förpackningsbranschen. Förutom att möta de ökande kundkraven från konsumenter, måste priset på förpackningar också sänkas. I samband med detta blir ett helhetsperspektiv kring produktens värdekedja och en avancerad informationshantering allt viktigare. Särskilt inom förpackningstryckerier återfinns behov av effektivisering av datautbyte och informationsflöde för att kunna öka produktivitet samt lönsamhet i verksamheten.

Syftet med detta examensarbete var att utreda och kartlägga vilka eventuella IT-behov det finns för produktionsledning hos förpackningstryckerierna utifrån tre huvudsakliga områden: produktionsplanering, produktionsuppföljning i realtid och lagerhantering.

Utförandet av undersökningen riktades främst mot de förpackningsföretag som arbetar med pappersbaserade material i form av kartong och wellpapp. Sammanlagt genomfördes fyra djupintervjuer och en enkätundersökning bland de 84 förpackningstryckerier som är medlemmar i Grafiska Företagens Förbund.

Resultaten från undersökningen visar att det finns förbättringar som kan utföras med befintliga system. Förutom de befintliga funktionerna i systemen fanns också behov av nya funktioner, vilka beskrivs mer utförligt i rapporten.

En slutsats är att de flesta förpackningstryckerier har behov av ett övergripande system som är anpassat just för dem.


The need of IT-system for the production management at packaging company

A survey about the packaging industry and the need of IT-system for the planning, real-time tracking and stock managing during the production process

Abstract

Today the demands on the packaging industry are increasing. Not only to meet the growing requirements from the costumers, but also to lower the price of the packaging. A complete view of the entire productions supply-chain and a sophisticated information management system are becoming very important. Especially in the packaging companies, which have the need to improve the handling of data exchange and the huge amount of information, in order to raise the productivity and profitability for the companies.

The purpose of this Master thesis project is to study and map out the possible needs of IT-system for the production management at packaging company on the basis of three essential parts: production planning, production tracking in real-time and stock management.

This survey is mainly directed at the packaging industries which are working with paper based material such as carton and wallpaper. Totally four interviews and a poll were carried out among the 84 packaging companies which are the member of the Grafiska Företagens Förbund (the organization for the graphic companies).

The results from the survey show that there are several improvements which have to accomplish with those present systems. Beside those existing functions of the system there were also needs of new functions at companies, which are described more thorough in the rapport.

The conclusion is that the packaging companies have the need of a comprehensive system which is just suitable for them.