Emma Söderström

On-demand -- TV-bolagen möter en förändrad tittarkultur

Sammanfattning

Studiens utgångspunkt är att TV-bolagen påverkas av en ökad efterfrågan hos, och möjlighet för tittarna att själva vaälja hur de ska lägga upp sitt TV-tittande. Den teknik som finns idag ör att distribuera och se på TV presenteras, tillsammans med en historik över hur TV-tittandet sett ut fram till idag. Studien utreder huruvida en bestående förändring av TV-landskapet är på väg att ske, samt vad denna i sådana fall beror på. Vidare utreds vilka beteenden hos tittarna som påverkar TV-bolagen, samt hur TV-bolagen möter dessa beteenden. Studiens slutsats är att det inte finns någon viss faktor i TV-landskapet som är hotad, utan att det är en omformning av själva begreppet TV som sker. En ökad bekvämlighet för tittarna borde rimligtvis gynna TV-bolagen, som bör ha goda möjligheter att behålla och till och med förbättra sin ställning gentemot övriga medieaktörer. Nyckeln till framgång i denna fråga är att ge tittarna det de vill ha och att anpassa sin affärsmodell till de förändrade förutsättningarna.

On-demand -- TV-companies face the challenges of changing viewing habits

Abstract

The study looks at how the television companies are being affected by the fact that viewers can themselves increasingly choose how and when they watch television. It describes the latest distribution and viewing technologies, and gives a historical account of television viewing patterns up to the present day. The study investigates to what extent television is changing. It also investigates the effect changing attitudes and behavior on the part of the viewer is having on the TV companies and how they are responding. The study concludes that while no particular aspect of today?s television is actually in danger, the concept of television is in fact being redefined. Making viewing easier ought to benefit the television companies, which should then be able to maintain and even reinforce their position vis a vis other media players. The key to success in this question lies in giving the viewers what they want while at the same time accepting that the world is changing, and adapting their business concepts accordingly.