Mikael Salomonsson
Interaktivitet i museer 

- Att göra Naturhistoriska museets polarutställning mer interaktiv


Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete har varit, att bidra med ett antal förslag till Naturhistoriska riksmuseet, angående hur utställningen "Polartrakterna" kan göras mer interaktiv.

Vad en "interaktiv museiutställning" faktiskt är, kan tyckas vara något diffust. Stor vikt i detta arbete har därför lagts på att reda ut begreppet interaktiv, och då stöter man även på andra termer som t.ex. "hands-on", "minds-on", aktiva och passiva utställningar, vilka också gås igenom.

Kunskap och inspiration har hämtats från publikationer och museibesök, och arbetet har resulterat i sju förslag på interaktiva stationer till "Polartrakterna". Förslag på tekniska lösningar till dessa har även presenterats.

Att ge begreppet interaktivitet en allmän definition tycks vara omöjligt. Ordet har under åren tillskrivits många olika betydelser, och innebörden ändras dessutom beroende på vilken kontext ordet används i. Denna rapport föreslår, att en museiutställning innehållandes ett flertal av följande element och pedagogiska idéer kan anses vara interaktiv:

- Interaktiva medier

- Aktivitet hos användaren

- Koppling mellan aktivitet och lärande 

- Aktivering av flera sinnen

- Fokus på ny teknik

- Minds-on-upplevelseInteractivity in museums 

- Making the polar exhibition at The Swedish Museum of Natural History more interactive


Abstract


The purpose of this thesis has been to present a number of suggestions to The Museum of Natural History on how to make the exhibition "Polartrakterna" more interactive.

The meaning of the term "interactive exhibition" is somewhat diffuse. A great deal of effort in this thesis has been made to define the term interactive. Doing this, you also come across other terms such as "hands-on", "minds-on", and active and passive exhibitions, which have also been investigated.

Knowledge and inspiration has been found in publications and from museum visits, and this work has resulted in seven suggestions for interactive stations in the polar exhibition. Suggestions for technical solutions have also been presented.

Defining interactivity seems impossible. Through the years the word has been given a variety of different meanings, and the meaning also changes depending on the context in which it's used. This thesis suggests that a museum exhibition containing the following elements and educational ideas can be considered to be interactive:

- Interactive media

- Visitor activity

- A connection between visitor activity and learning

- Activating many senses

- Focus on new technology

- Minds-on experience