Jakob Sagatowski

Maintenance workstation demonstrator

Abstract
The fast development in flight engineering has made aircraft more and more complex. This evolvement has created a need for a fast and reliable fault isolation of the aircraft. In JAS39-Gripen the technician has access to several databases and systems that can be used for fault isolation. Even thought the amount of information available in each of these is more than adequate, the systems themselves are only integrated with each other in a very small degree. Therefore it can be hard to get an overview of the work. To improve the efficiency SAAB decided to examine how the user interface of a maintenance workstation could look like if all the systems were integrated into each other. This is what this entire master’s thesis is about. In general this master’s thesis answers one important question: “what would the user interface, incorporating data from all the systems available to the technicians today, look like?” It’s important to note that the aim of this master’s thesis is not to make a full implementation of the final product (in some programming language), but to create a model of how a maintenance workstation might look like and to create a prototype of this. This master’s thesis first outlines the information structure available for the flight technician in his daily work. The two following chapters present the different methods and tools that have been used for acquiring the desired results. Further on follows an exposition of how the technician works today. This chapter should be read in contrast to the chapter that follows, which presents the results of my work. In this result chapter a presentation of different points of improvement over today’s work will be explained. To complement this, an overall picture of how the maintenance workstation would work if it was implemented will be presented. The master’s thesis ends with a chapter of discussion.

Demonstrator för underhållsstation

Sammanfattning
Den snabba utvecklingen inom flygindustrin har gjort flygplanen mer och mer komplexa. Denna utveckling har skapat ett behov för en snabb och pålitlig felisolering av flygplan. Med JAS39-Gripen har varje flygplanstekniker tillgång till flera databaser och system som kan vara till hjälp vid felisoleringen. Även om mängden information i var och en av dessa är mer än tillräcklig så är självaste systemen väldigt sparsamt integrerade med varandra. Det kan därför vara svårt att få överblick över hela arbetsprocessen. För att förbättra effektiviteten så har SAAB bestämt att undersöka hur användargränssnittet för en underhållsstation skulle kunna se ut om alla systemen vore integrerade med varandra. Just detta är vad som behandlas i detta examensarbete. Generellt så svarar detta exjobb på en viktig fråga: ”hur skulle användargränssnittet för ett system som innehöll alla dagens befintliga system kunna se ut?” Det är viktigt att notera att målet för detta exjobb inte är att skapa en fullskalig implementation av den färdiga produkten (i något programmeringsspråk), utan att endast skapa en modell för hur underhållstationen skulle kunna se ut samt att göra en prototyp för denna. Detta exjobb börjar med att förklara vilken information som idag finns tillgänglig för flygteknikern i hans dagliga arbete. De två efterföljande kapitlen presenterar de olika metoderna och verktygen som har använts för att få fram de önskade resultaten. Vidare följer en utläggning över hur teknikern jobbar idag. Detta kapitel bör ses i kontrast till det efterföljande kapitlet, som presenterar resultatet av arbetet. I resultatkapitlet kommer vi att presenteras av olika punkter där förbättringar kan göras, samt få en helhetssyn över hur underhållstationen skulle fungera om den var implementerad. Examensarbetet avslutas med ett diskussionskapitel.