Thesis by: Kamilla Pahlefors


Reusing the game world –
Aspects on replacing traditional 2D menu interaction with interaction inside the 3D world

Abstract

In today’s computer game industry the developers are forced to compete hard for the players. This results in computer games that constantly and rapidly become more and more advanced and refined. To achieve this, the developers need to find new and interesting ways to attract players to their game or franchise. One game feature; the 3D menu, so far not fully implemented anywhere, consists in providing menu functionality in the 3D world and through it let players do things that normally are done in a 2D menu, such as change different settings, reach tutorials and start the game.

The purpose of this Master’s project is to investigate if using the 3D world for what is traditionally done through 2D menu interaction can be suitable from a UI design perspective as well as from a user perspective. The study was conducted through prototype tests and a large survey through a questionnaire that was answered by 40 people. The menu feature was also theoretically investigated from a UI design and HCI perspective through studying literature within these areas.

The results show that there are a number of things that can improve if a 3D menu is used, such as first impression of the game, menu navigation, graphical look and immersion. However, there are also things that are more easily achieved with traditional 2D menus, such as speed through the menu and helping the user through implementing standard menu solutions.

Generally the 3D menu feature was liked by some, especially by the ones who got to try the prototype, and less liked by others, especially players who value speed through the menus the most. The questionnaire also showed that there can be substantial differences in opinions on the 3D menu between players who play different game types and the developer who considers implementing 3D menus has potentially a lot to gain if the target group includes MMORPG players.


Återanvändning av spelvärlden –
Aspekter kring att ersätta traditionella 2D menyer med interaktion i 3D-världen

Sammanfattning

I datorspelsindustrin idag tvingas datorspelsutvecklarna slåss hårt om spelarna. Detta medför att datorspelen hela tiden snabbt blir mer och mer avancerade och förfinade. För att uppnå den här förbättringen krävs att utvecklarna hittar nya och intressanta sätt att locka spelarna till deras spel eller spelserie. En speldesignsidé; 3D-menyn, som hittills inte har blivit implementerad fullt ut någonstans, består i att tillhandahålla det som normalt nås via 2D-menyer, såsom inställningar, övningsbanor samt starta spelet, i 3D världen istället.

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka ifall användandet av 3D-menyer kan vara fördelaktigt från ett användarperspektiv såväl som från ett teoretiskt perspektiv gällande gränssnittsdesign. Studien genomfördes med hjälp av prototyp-tester samt ett fristående frågeformulär, vilket besvarades av 40 personer. Meny-designen utvärderades också teoretiskt sett från perspektiven gränssnittsdesign samt MDI med hjälp av litteratur från dessa områden.

Studiens resultat visar att det finns ett antal aspekter som kan vara bättre hos 3D- menyer, såsom första intrycket från spelet, menynavigationen, det grafiska utseendet samt förmågan att underlätta inlevelse. Det finns å andra sidan saker som är lättare att uppnå med hjälp av traditionella 2D-menyer, såsom att menyn är snabb att använda, samt att hjälpa spelaren genom att följa standarder inom menydesign.

Generellt tyckte vissa om 3D-menydesignen, speciellt de som fick testa den under prototyp-testerna, medan andra tyckte sämre om designen, till exempel de som framförallt värdesätter att en meny är snabb att använda. Frågeformuläret visade också att det kan finnas stora skillnader i åsikterna kring 3D-menyer mellan spelare som föredrar olika spelgenrer och på grund av detta kan det finnas det mycket att vinna för spelutvecklare som tittar närmare på att använda 3D-menyer och vars målgrupp inkluderar spelare från MMORPG-genren.