Kvalitetsaspekter på videostreaming till mobiltelefoner
Sammanfattning
Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av Moderna Filmer. Uppgiften var att undersöka videostreaming till mobiltelefoner ur ett kvalitetsperspektiv. Målet var att komma fram till hur video ska produceras och komprimeras för att ge så bra kvalitet som möjligt i användarens mobiltelefon. Arbetet innehåller en teknisk genomgång av streaming och komprimering. Studier gjordes på användare där olika parametrar och visuellt innehåll varierades för att undersöka deras uppfattning av kvaliteten på den video som visades. I arbetet utfördes användarstudierna för att kunna samla in subjektiva bedömningar från användarna. Studierna visar att snabba och ryckiga rörelser samt mycket detaljer bör undvikas om videon ska visas i en mobiltelefon. Resultaten visar också att man ska använda MPEG-4 som codec, en biterate på runt 100kbit/s, nyckelbild ungefär var 10 bild och en bildfrekvens på 12 bilder per sekund.
Quality Aspects of Video Streaming to Mobile Phones
Abstract
This master thesis is done by assignment of Moderna Filmer. The task was to examine video streaming to mobile phone from a quality perspective. The goal was to get to know how to produce and compress video in order to get as good quality as possible in a mobile phone. There is a technical introduction of streaming and video compression in this thesis. Studies were made with end users to examine their perception of the quality of the video that was shown. I choose to use studies on users to be able to gather their subjective thoughts on the quality. The studies show that fast and fitful movements or a lot of details should be avoided if the video is to be shown in a mobile phone. The results also show that to achieve as good quality as possible you should use MPEG-4 as codec, a bitrate of about 100kbit/s, keyframe every 10:th frame and a framerate of 12 pictures per second.
Erik Otterberg