Antonia Lindmark

 

Integrering av tekniska system –

gemensamma funktioner hos systemen L4 och TV4Online på TV4

 

Sammanfattning

Att ha djupa kundrelationer blir allt viktigare för att kunna stå sig i konkurrensen mot andra företag. För att kunna etablera en stabil kundrelation så är det viktigt att förstå kundens behov och krav. Detta uppnås genom att all information om kunden samlas för att skapa en så bred kundbild som möjligt. I och med att antalet kunder kan vara mycket stort på vissa företag så används olika sorters IT-lösningar för att stödja bevarandet och analyserandet av all kundinformation.

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av TV4 och består av en studie kring hur en bättre kundbild kan skapas genom en integration av vissa funktioner i olika system som redan används av företaget. Ett säljsystem och ett system för att underlätta bokningen har i det här fallet studerats. För att förstå systemen, den information som erhålls, samt hur vissa funktioner skulle kunna integreras, så har det varit nödvändigt att först identifiera och förstå de olika användargruppernas behov, krav och kommunikationsmönster.

Ett kvalitativt metodangrepp har använts och de metoder som tillämpats är kontextuella intervjuer, fokusgrupp och workshop.

Resultaten från dessa metoder visade att en integration av vissa funktioner i de två systemen som studerats vore behövlig. Lösningsförslag kring de viktigaste funktionerna har arbetats fram och presenteras i slutet av rapporten. Detta är en inledande studie och lösningsförslagen behöver i nästa skede ytterligare utvärderas.

 

 

Integration of technical systems –

Common functions within the systems L4 and TV4Online at TV4

 

Abstract

In the competition against other companies it is getting more and more important to have good customer relationships. To succeed it is important to have a broad understanding of the customers’ needs and demands. This could be attained by collecting as much information about the customer as possible. Since the number of customers can be very high, different IT-solutions are used to support the saving and analysing of all customer information.

This Master’s project has been commissioned by TV4 and consists of a research about how a wider customer picture can be created by integrating some functions in different systems that are already in use within the company. In this case, one sale system and one booking system have been studied. To understand the systems, the information they provide and how some functions could be integrated, it has been necessary to understand the different groups of users of these systems. Their needs, demands and communication patterns have therefore been identified and studied. 

Qualitative methods have been used and the methods applied in this study are contextual interviews, focus groups and workshops.

The results have shown that an integration of some functions, within the two systems studied, would be required. Propositions of solutions have been worked through and are being visualised in the end of the report. This is an introductory study and these solutions need to be further evaluated.