Staffan Larsson

Utbildande programvara

Educational software

- Design och implementation av ett undervisande program

- Desing and implementation of a educational software

Sammanfattning

Abstract

Det här examensarbetet är gjort på uppdrag av energibolaget Fortum som ville skapa en interaktiv applikation med syfte att utbilda gymnasieelever om det nordiska energisamhället. Första steget var att studera de grundläggande teorier som finns inom pedagogik och inlärningspsykologi; behaviorismen, kognitivismen och konstruktivismen. I datorstödda sammanhang är det många forskare som anser att konstruktivismen är den mest lämpade teorin som bygger på mentala modeller och aktivt utforskande. Med utgångspunkt från konstruktivismen skapades en pappersprototyp som illustrerar en simulerad värld där det nordiska energisamhället beskrivs. Prototypen utvärderades med användare från den givna målgruppen vilken därpå en implementation påbörjades i Macromedia Flash för att skapa en fullt funktionell applikation. Programmet är tänkt att motivera eleverna till frivillig användning genom att stimulera deras nyfikenhetsbehov då det är uppbyggt så att det krävs ett aktivt utforskande från eleven för att få fram relevant information. Slutligen utvärderades den färdiga produkten återigen med användare vilket resulterade i en analys och rekommendationer för framtida arbete.

This thesis is done as a assignment from Fortum AB, a energy company, who wanted to create a interactive software which purpose is to educate secondary school pupils of the chain of the electric energy in the Nordic society. The first step was to study the basic theories there is within pedagogy and educational psychology; behaviorism, cognitivism and constructivism. In the case of computer assisted learning constructivism is the most commonly applied pedagogical theory which is based on mental models and the fact that the learner is actively involved. With this in mind a paper prototype was created which illustrates a simulated world that describes the electric energy in the Nordic society. With users from this target group the prototype was evaluated and subsequently an implementation was started in Macromedia Flash to create fully functional software. This software is designed so that the pupils will have to be active explorers to get the relevant information and by this it is hoped that their need for curiosity will stimulate them to use the program. Finally the software was yet again evaluated with user which results in an analysis of the work and recommendations for future work.