// Martin Larsson //

Creativity Leaders

Abstract
Since the beginning of this century, the advertising industry has been going through major changes that have fragmented the market and the traditional advertising agencies’ dominant position is challenged by niched players like for example web, PR and strategic agencies. This thesis is a case study of the top five creative agencies in Sweden with the objective to identify the key success factors for creative agencies. The empirics of the study consists of in-depth interviews with the founders, CEOs or other senior partners and the results have been analyzed from the perspectives of the agencies’ internal and external practices, using a theoretical framework of organizational creativity and market strategy.

The conclusion is made up of four key success factors for creative firms, that are derived from a range of factors resulting from an analysis carried out on the levels of specific projects, agencies and the industry as a whole. The identified key factors for success are that creative agencies should: 1. Focus on the outcome of projects over short-term profitability 2. Consistently involve clients 3. Hold a strategic and result-oriented focus 4. Create a strong corporate culture that stimulates creativity.

 

Ledande Kreatörer

Sammanfattning
Sedan sekelskiftet så har reklambranschen genomgått stora förändringar som har fragmenterat marknaden och de traditionella reklambyråernas dominanta position är hotad av nichade spelare som web- PR- och strategibyråer. Detta examensarbete är en fallstudie av Sveriges fem högst rankade kreativa byråer med målet att identifiera framgångsfaktorer för kreativa byråer. Studiens empiri består av djupintervjuer med grundare, VDs och andra seniorpartners, och resultaten har analyserats från perspektiven av byråernas interna och externa aktiviteter, kreativitetsteori och marknadsstrategi.

Slutsatsen består av fyra nyckelfaktorer till framgång för kreativa byråer, som kommer from en mängd faktorer som kommer från analysen som utförts på olika nivåer: Specifika projekt, byrån och branschen i stort. De identifierade framgångsfaktorerna är att kreativa byråer bör: 1. Fokusera på slutresultatet av projekt istället för kortsiktig vinst 2. Konsistent involvera kunder 3. Ha ett strategiskt och resultatorienterat fokus 4. Skapa en företagskultur som stimulerar kreativitet.