Alexander Klimenko och Erik Johansson

Integrerande komponenter i en interaktiv TV-studio, begrŠnsningar och mšjligheter

Sammanfattning

Fšljande rapport har gjorts pŒ uppdrag av Cavalli & Company AB fšr att utveckla en studiomiljš fšr inspelning av TV med externa inspelningskŠllor bestŒende av videomobiltelefoner, webbkameror och telefoner. Arbetet har utgŒtt ifrŒn en befintlig programidŽ framtagen av Cavalli & Company AB. Studion skall Šven ge mšjligheten att anpassa och utforma grafik och TV-produktion efter logik skapad genom interaktivitet frŒn tittare. Arbetet har bestŒtt av intervjuer, analys av hur en TV-studio fungerar och den mediešverfšring som kommer att krŠvas. Det har Šven skapats en prototyp fšr utfšring av tester, dock inte fullstŠndig.

 

Denna rapport har resulterat i en teoretisk lšsning pŒ en interaktiv TV-studio. Ett signalflšde har sammanstŠllts och presenterats fšr en del etablerade TV-kanaler som funnit lšsningen intressant. Det presenteras Šven ett flertal alternativa lšsningar och idŽer vilka kan anvŠndas som riktlinjer vid fortsatta arbeten och studier. Vi ser denna rapport som en bšrjan pŒ utvecklingen av en mycket spŠnnande och intressant medieprodukt med stora framtidsmšjligheter.

Interactive components in a studio solution for interactive TV, solutions and opportunities

Abstract

This report has been produced at the request of Cavalli & Company AB. Its purpose is to develop a studio environment for television production with external sources generated by video mobile phones, web cameras and telephones. The study is based upon a TV-format developed by Cavalli & Company AB. The television studio should also have the ability to generate graphics and automate television production from logic data generated by an interactive audience. The work consists of interviews, analysis of television production and relevant media transmissions. A prototype has also been created for testing purposes. The prototype has not been fully completed.

 

The result of the report consists of a theoretical solution of an interactive television studio. A signal diagram has been compiled and presented to a few established Swedish television networks, which found the solution interesting. The report also presents several alternative solutions and ideas that can be used for further development and studies. We see this report as the beginning of the development of a very exciting and interesting media solution with large possibilities and prospects.