Marcos Ivulic
Visualization of computer supported discussions within   DHS-system
 

   Visualisering av datorstödda diskussioner i    DHS-systemet

The way we communicate today has changed drastically in the last decade due to the introduction of the World Wide Web.  One aspect of this revolution is computer supported cooperative work (CSCW) based on sharing documents through the Internet. In text-based Computer mediated Communication (CMC) conversation remains visible on the screen, or can be stored and retrieved for later display, making online conversation persistent. This persistence adds among others the ability to search, annotate, and replay conversations (Erikson et al., 2002). This approach has been applied in the development of a tool called The Domain Help System (DHS), a web-based discussion or forum tool and simultaneously an annotation tool for document production designed for asynchronous communication focusing on a small or middle size group as the users. This thesis takes its starting point in this particular tool and explores how we can facilitate the communication process and create a visual “shortcut” to make sense of the large scope of document sharing and interaction.
An old technique that helps users to analyze and evaluate large amounts of data is visualization; it is also the presentation of abstract data in a graphical form where the user may use his visual perception to find trends and relationships between different elements. This technique has as well been influenced by the development of computers and certainly by the web making the information extra accessible for users.
In the present work we designed, developed and tested a visualization tool to graphically display the asynchronous discussions that take place within the DHS. The main objective of this thesis was to create a visualization tool that provides its users with a quick and global view of the different dialogues related to a specific domain (a set of shared documents within a group) or related to a specific discussion. By enabling this, we wanted to create a solution that simplifies the users’ way of making sense of the many dialogues and the way they are interrelated.

       

Vårt sätt att kommunicera har förändrats markant under det gångna decenniet I och med intåget av World Wide Web. En aspekt av denna revolution är datorstött samarbete. I textbaserad computer mediated communication (CMC) är konversationen synlig på skärmen och kan lagras för att åskådliggöras vid senare tillfälle vilket möjliggör sökande, annotering samt uppspelning av genomförda konversationer (Erikson et al, 2002). Angreppssättet har applicerats i utvecklingen av ett verktyg som heter Domain Help System (DHS) vilket är ett web-baserat diskussions- och forumverktyg samtidigt som det är ett annoteringsverktyg för dokumentproduktion framtagen för asynkron kommunikation med fokus på små och medelstora grupper av användare. Denna avhandling utgår från detta verktyg och utforskar hur vi kan underlätta kommunikationsprocessen och skapa en visuell ”genväg” för att ge mening till stort delande av dokument och interaktion.
En gammal teknik som hjälper användare att analysera och evaluera stora mängder data är visualisering. Det är också ett sätt för en användare att åskådliggöra abstrakt data för att se trender och relationer mellan olika element. Datorutvecklingen har bidragit till denna teknik, särskilt Internet som ökat tillgången till information för andra användare.
Ett grafiskt visualiseringsverktyg har utvecklats och testats för asynkrona diskussioner som sker inom DHS. Syftet med denna avhandling har varit att skapa ett visualiseringsverktyg som möjliggör en global översikt over dem olika dialoger anknyta till en specifik domän (en uppsättning dokument som delas av en grupp) eller specifik diskussion. På så vis har målet varit att skapa en lösning som förenklar användarnas hantering av olika dialoger och hur de hänger samman.