Viktor Hellebro

Analys av problem vid införande och utvidgning av en tjänsteorienterad arkitektur

Sammanfattning

Tjänsteorienterad arkitektur (Service Oriented Architecture), SOA, är en arkitekturprincip för system och systemintegration. Principen bygger på att system, applikationer och komponenter delas upp i mindre, separata tjänster vilka ges tydliga gränssnitt. Genom gränssnitten abstraheras tjänsterna och kommunikationen blir plattformsneutral. Tjänster kan delas över och mellan organisationer och strävar efter att återanvändas. SOA omnämns som ett paradigmskifte inom systemarkitektur och integration. Arkitekturen innebär stora förändringar för både IT-miljön, organisationen och dess verksamhet.

I rapporten presenteras den analys som gjorts av problem och fallgropar som kan uppkomma vid införande och utvidgning av en tjänsteorienterad arkitektur. Analysen av de identifierade problemen analyseras i detalj med fokus på orsak och uppkomst. Hur problemen kan förebyggas och vilka verktyg och metoder det finns att tillgå undersöks också. Genom detta utreds om och hur en organisation kan förbereda sig innan ett införande eller utvidgning av en tjänsteorienterad arkitektur.

Analysis of problems occurring when introducing and extending an Service Oriented Architecture

Abstract

Service Oriented Architecture, SOA, is a model and principle for design and integration of systems. Service orientation is loosely coupled components, systems and applications with standardized and neutral interfaces. The neutral interface abstracts the system or component into services. Services are reusable and shared over and between organisations. Service Oriented Architecture is a new era in system integration and involves business as much as IT. The architecture requires great changes for the entire organisation.

This thesis presents an analysis of problems that can occur when introducing and extending an Service Oriented Architecture. The analysis resulted in identified problems and pitfalls which an organisation must avoid and prepare for before implementing an SOA. Identified problems are analysed further to identify why the problems occur. Tools and techniques for preventing the problems are also presented. The purpose is to investigate if and how an organisation can prepare before introducing or extending an Service Oriented Architecture.