Monika Hanson

Pricing mobile music solutions

Abstract

The main question investigated in this Master’s Thesis is:

Which pricing models for mobile music solutions will be viable in the near future if focusing on end users´ preferences and the U.S. market conditions?

The mobile music industry is still emerging. Record labels are beginning to embrace digital music solutions for cellular phones after years of scepticism and consequently mobile music experiences are now available for consumers.

Existing pricing models for mobile music solutions are: pay per track, subscriptions, volume-based pricing, flat-rate, bucket and bundled pricing. For the near future the models most likely to be accepted by consumers are: pay per track, bundled and bucket pricing. Subscriptions based on streamed content are also likely to succeed as they can be promoted as a radio service and hence a service familiar for the consumer.

The other type of subscription form allows an unlimited download of music tracks as long as a monthly fee is paid. Once the monthly subscription fee is no longer paid, downloaded songs are no longer playable. This subscription form is likely to be less successful in the near future, as it is not based on an existing behaviour; consumers want to be able to have indefinite access to their music. Nevertheless, consumers’ preferences can change and consequently this pricing model may be successful in the future. This subscription model might be accepted by consumers if solutions are created similar to a bookmark linked to previous downloads and thus enabling a lifelong access to earlier acquired music tracks.

Consumers and stakeholders, as e.g. interviewed operator and independent label representatives, also find the current price setting too high for mobile music. However many stakeholders claim it is not easy to lower the price as many stakeholders sharing the revenue and everyone wants to receive their due.

When investing and choosing pricing models one should be aware of different cultural and market conditions, such as public television and public radio in some countries. All markets should be researched on their own merits.

Prismodeller för musik i mobilen

Sammanfattning

Den huvudsakliga frågeställning besvarad i detta examensarbete är:

Vilka prismodeller för mobila musik tjänster kommer att vara livsdugliga inom en snar framtid om man fokuserar på slutanvändarens preferenser och USA som marknad?

Den mobila musik industrin håller fortfarande på att utvecklas. Skivbolag börjar att omfamna digitala musik tjänster för mobiltelefoner, efter år utav skepsism, och följaktligen är mobila musiktjänster tillgängliga för konsumenter.

Befintliga prismodeller för mobila musiktjänster är: betala per låt, prenumeration, volymbaserad, flatrate, begränsad flatrate och paket. De prismodeller som inom en snar framtid troligast kommer att accepteras av konsumenterna är: betala per låt, paket och begränsad flat-rate. Prenumerationsmodeller baserad på strömmad media, streaming, är också troliga att bli framgångsrika eftersom de kan liknas vid radiotjänster, dvs. tjänster som redan accepterats av konsumenter.

Den andra typen av prenumerationsmodell möjliggör obegränsad nedladdning av musik så länge en månatlig avgift är betalad. När den månatliga avgiften inte längre betalas är den nedladdade låten inte längre spelbar. Denna typ av abonnemangsform kommer troligen vara mindre framgångsrik inom en snar framtid eftersom den inte grundar sig på ett etablerat beteende bland konsumenter. Konsumenter vill ha möjligheten att komma åt införskaffad musik hela livet. Därmed är det inte sagt att denna modell inte kommer att vara framgångsrik längre framöver. Denna prissättningmodell kan bli accepterad av konsumenter om lösningar tillverkas liknande ett bokmärke som leder till tidigare nedladdningar. En liknande lösning skull på så sätt möjliggöra livslång access till tidigare förvärvad musik.

Konsumenter och aktörer på marknaden finner även nuvarande prisnivåer för  musik i mobilen för höga. Trots det hävdar många aktörer att det inte är enkelt att sänka priserna i och med att det är många som vill ha sin beskärda del av intäkterna.

När man investerar och väljer vilka prismodeller man ska erbjuda kunderna ska man vara medveten om kulturella skillnader och förhållanden, som t.ex. public service i vissa länder. Alla marknader bör givetvis undersökas efter sina egna förutsättningar.