Publicering av video på Internet
- Rekommendationer för mindre intresseorganisationer, som idrottsföreningar
Författare: Robin Erslo och Hannes Reneby

Sammanfattning

Mindre idrottsföreningar har idag svårt att få utrymme i traditionella medier. Istället kan de synas på alternativa sätt genom att till exempel visa eget inspelat videomaterial på Internet. För de som har eget producerat material finns det dock många frågetecken och mycket problematik kring publiceringen. Denna rapport tar upp och angriper den problematiken utifrån mindre föreningars perspektiv och kommer med rekommendationer. Tanken är att videomaterialet ska kunna integreras med föreningens hemsida och alltså inte bara göras tillgängligt via något fildelningsnätverk.

Rapporten innehåller information om hur distribution av video på Internet fungerar och vad som behövs för att göra det möjligt. Vidare beskrivs hur komprimering går till och hur mycket man ska komprimera videomaterial i form av idrott. Här har en subjektiv undersökning genomförts där recipienter har ombetts betygsätta kvaliteten på olika hårt komprimerade videosekvenser innehållande en vattenpolomatch. Slutligen tas olika format och kostnader upp.

Rekommendationen som ges ur mindre föreningars perspektiv är att progressiv nedladdning är distributionssättet att föredra. Undersökningen pekar på att komprimeringsgraden bör ligga på minst 256 kbit/s när det gäller svårkomprimerat videomaterial och när det gäller format och kodeks är Windows Media Video det bästa alternativet.

Publishing of video on the Internet
- Recommendations for minor interest organisations like sports associations
Author: Robin Erslo and Hannes Reneby

Abstract
Minor sports associations do not get much attention in the traditional mediums today. Instead they can choose to be seen in alternative ways like publishing video materials on the Internet. For those who have produced material of their own, many problems may arise involving finding the right solution to the problems surrounding the publishing of these materials. This report will bring up and discuss those problems from the perspective of a minor association. The idea is that the video material should be integrated with the web page of the association instead of just being distributed through a file-sharing network.

This report contains information about how the distribution of video materials over the Internet works and what’s required to make it work. Further on the report describes the different methods of compression and explains what level of compression should be used on video materials involving sports. To answer these questions a survey was made where the recipients were asked to grade the quality of four different compressed sequences, all with the same content. Finally different formats and the costs for publishing video on the Internet are discussed.

The recommendations given from a minor association perspective is that progressive download is the preferred way to distribute video. The survey gives us a hint that the bit rate should be at least 256kbit/s for video containing sports. When it comes to formats and codecs our report shows that Windows Media Video is the best choice currently available.