Arvid Engström

Produktion av filmiskt bildinnehåll för responsiva videoinstallationer på flera skärmar

Sammanfattning

Nya uttrycksformer framträder i skärningspunkten mellan traditionell film, datorspel och installationskonst. Det nya medium som är under utveckling har sin grund i ett filmiskt bildspråk, men interaktion och alternativa visningsformat för rörlig bild gör det möjligt att producera film som lämnar det linjära formatet och känner av betraktarens närvaro. Att producera bildinnehåll som har de egenskaper som de olika medieformerna kräver visar sig innebära en ny dimension av problem i jämförelse med traditionell filmproduktion.

Den här studien ger en inblick i interaktiv videoproduktion genom att följa produktionen av Kids on the Slide, en responsiv videoinstallation. Studien har ett explorativt förhållningssätt och utgår från två karaktäristiska egenskaper hos verket -- bildinnehåll ordnat i en databasstruktur och ett visningsformat med flera skärmar. Genom deltagande observation undersöks de speciella villkor som gäller för produktion av bildinnehåll som en följd av dessa egenskaper. Projektets huvudsakliga bidrag är ett tillägg till en samlad metod för traditionell film- och videoproduktion, baserat på dessa villkor. En annan viktig iakttagelse är att mediets egenskaper gör postproduktion och ett professionellt arbetsflöde till centrala delar i interaktiv filmproduktion. En ökad förståelse för dessa villkor är till stöd för en framtida samlad produktionsmetodologi för interaktiv rörlig bild.


Producing cinematic image content for responsive video installations on multiple screens

Abstract

New forms of expression are emerging at the intersection of traditional filmmaking, computer games and installation art. The evolving medium is founded in cinematic visual language, but interactive modalities and heterogeneous exhibition formats make it possible to produce films that abandon linear time and respond to the physical presence of the viewer. Producing image content that meets the demands of all these features proves to present a new dimension of problems to traditional film production.

This case study provides an inside view on interactive video production, following the iterative production process of Kids on the Slide, a responsive video installation. The study has been conducted using an exploratory approach based on two characteristic features of the installation -- a database structure of video content and a multiple-screen exhibition format. Through participatory observation, issues in producing visual content as a consequence of these features are investigated. The main contribution of this project is an added set of considerations to traditional film and video production methodology, taking the identified problems into account. Another conclusion is that general characteristic features make interactive filmmaking heavily postproduction-centered and require a well-developed workflow, even for relatively small projects. A greater understanding of these issues will be beneficial for a future formulation of a comprehensive production methodology for image content in interactive cinema.