Carolin Ekman

ABSTRACT

Cyber Activism and SMS Propaganda: The potential and limitations in utilising Internet and cell phone technologies to strengthen human rights in China

With this thesis, I have aimed to analyse the impact of Internet and cell phone technologies on the development of Chinese society, with emphasis on how it affects the promotion and respect for human rights and democracy in the country. The focus has been on political and civil rights, such as freedom of expression and association, although economic and cultural rights are also taken into consideration. An interdisciplinary approach has been undertaken, and I have thus studied and discussed the phenomenon from a political, economical and well as cultural perspective.

The report is based on an extensive literature study, which encompasses books, reports and news articles. Web-derived material, e.g. blogs about the topic, has also been used. This has been complemented by an interview with a professor specialising in Chinese politics and society.

Due to the limited research already done on the political and social impact of cell phone technologies in China, the thesis has come to mainly focus on the impact of Internet. My study shows that this medium has had implications for the securing of human rights in China, both directly and indirectly. It has enabled the people as well as human rights organisations with a means of exercising their freedom of expression, association and assembly (civil and political rights). It has also strengthened the possibilities for minority groups to exercise their cultural rights. A growing industry of new media technologies also has economic implications, possibly leading to increased standards of living, at least for parts of the population.

Nevertheless, despite the great possibilities of the Internet and mobile phone technologies, their potential is not utilised to its fullest, due to a number of reasons. There is a limited percentage of Internet users in the country; there is a limited willingness to engage in political activities; and the self-censorship is widespread. I also conclude that the possible benefits of these new technologies are currently limited to certain groups of the population, mainly the well-educated, tech-savvy, young middle class located in urban areas. I also suggest that the use of these new media for political purposes, is mainly undertaken by activists who would have challenged the political system and promoted human rights even if these media technologies were unavailable. Furthermore, I conclude that the protest activities carried out through new media technologies are mainly isolated activities related to local policy issues, rather than manifestations of any unified movement demanding human rights and democracy per se.

 

SAMMANFATTNING

Cyberactivism och SMS-propaganda: Möjligheter och begränsningar med att använda Internet och mobiltelefoni för att stärka mänskliga rättigheter i Kina

Med detta examensarbete har jag syftat till att analysera hur introduktionen av internet och mobiltelefoni har påverkat utvecklingen i Kina, med betoning på hur det påverkar främjandet av och respekten för mänskliga rättigheter och demokrati i landet. Fokus har försatts på politiska och civila rättigheter, såsom rättigheter till yttrandefrihet och föreningsfrihet, men även ekonomiska och kulturella rättigheter har tagits i beaktning. Studien har genomförts utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt, och ämnet har studerats och diskuterats utifrån ett politiskt, ett ekonomiskt liksom ett kulturellt perspektiv.

Rapporten är baserad på en litteraturstudie, som omfattar böcker, nyhetsartiklar och diverse akademiska uppsatser och rapporter från människorättsorganisationer. Diverse webb-baserat material, såsom bloggar om ämnet, har också använts. Detta har kompletterats med en intervju med en professor som specialiserar sig på kinesisk politik och samhällsfrågor.

På grund av att tidigare forskning kring de politiska och sociala effekterna av mobiltelefoni i Kina är begränsad, har rapporten främst kommit att behandla betydelsen av internet i landet. Min studie visar att internet har haft betydelse för säkrandet av mänskliga rättigheter i Kina, både direkt och indirekt. Mediet har erbjudit såväl privatpersoner som organisationer nya möjligheter att utöva och främja rätten till yttrandefrihet, föreningssfrihet och mötesfrihet (s.k. civila och politiska rättigheter). Det har också stärkt möjligheterna för minoritetsgrupper att utöva sina kulturella rättigheter. En växande medieteknikindustri har även ekonomiska följder, som kan betyda en förbättrad levnadsstandard, åtminstone för delar av den kinesiska populationen.

Men trots möjligheterna med internet och mobiltelefonitekniker, utnyttjas inte dessa mediers potential fullt ut. Anledningarna är flera: andelen internetanvändare i landet är relativt liten; viljan att deltaga i politiska aktiviteter är begränsad; och självcensuren är utspridd. Jag drar också slutsatsen att de möjliga fördelarna med dessa nya medietekniker för närvarande är begränsade till att endast beröra vissa specifika grupper av befolkningen, främst den välutbildade, teknikintresserade och unga medelklassen i urbana områden. Jag föreslår även att användningen av dessa medier för politiska ändamål främst utförs av aktivister som skulle ha utmanat det politiska systemet och propagerat för mänskliga rättigheter, även om dessa medietekniker inte varit tillgängliga. Vidare drar jag slutsatsen att protestaktioner som utförs genom nya medietekniker främst utgör isolerade aktiviteter relaterade till lokala frågor. De utgör inte en reflektion av någon större, enhetlig, nationell rörelse som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati per se.