Mikael Collin

Cabin Service Center

Sammanfattning

På dagens Finlandsfärjor finns det ett stort antal hytter, och i varje hytt finns det en mängd saker som kan gå sönder. För att få struktur på detta behövs det ett centraliserat system som håller koll på vad som är trasigt och var. Varje hytt har en telefon och detta examensarbete beskriver hur man från telefonen via telefonväxeln till en dator kan rapportera felen i en databas.

Telefonväxeln kan förses med ett interface som hanterar RS-232 kommunikation. När en telefon ringer ett visst nummer är det möjligt att slå in siffror som anger vilken typ av fel det är frågan om och varifrån felet rapporteras. Det som kommer ut ifrån interfacekortet är en textsträng som skickas till datorn.

Examensarbetet kommer endast kortfattat att behandla delen mellan telefonväxeln och databasen. Huvudfokus kommer istället att vara på databasen (vilken data som ska lagras) och applikationen som ska möjliggöra åtkomsten till felen.

Cabin Service Center

Abstract

On the ferries today there are a huge number of cabins, and in each cabin there are a lot of things that can break. To get some overview of this, a centralized system that keeps track of what is broken and where it is. Each cabin has a phone and this thesis describes how you from a telephone via the switchboard to a computer can report the errors in a database.

The telephone system can be equipped with an interface which supports RS-232. When a telephone calls this number it is possible to enter digits which determines the type of error and where it is reported from. The output from this transaction is an array of characters that will be sent to the computer.

This thesis will only briefly go into the telephone to the database part. The main focus will be on the part of the database (what data to store) and the application to easily access the errors.