Veronica Blomquist, Medieteknik 120p

 

Digitalbio i Sverige, möjligheter och barriärer

Sammanfattning

Detta examensarbete syftar till att redogöra varför inte digitalbio har slagit igenom i stor skala på den svenska marknaden med tanke på dess stora potential. De flesta medi­er idag har redan digitaliserats och biografen ligger därför efter i detta avseende. Men idag är det inte längre en fråga om en digitalisering kommer att ske utan frågan är bara när. Ingen har dock egentligen en aning om när genombrottet kommer att ske.

 

För att fastställa dagsläget och framtiden för digitalbion har en litteraturstudie utförts vilken omfattar mediet och digitalbions utveckling från dess begynnelse tills idag. Genom att utföra intervjuer med företrädande från båda sidor av spektrumet, de som ser digitalbion med en ljus framtid jämfört med dem som ser digitalbion från ett annat. Information har inhämtats angående inställningen till den digitala bions nuläge och framtid sett ur deras respektive perspektiv. Baserat på den inledande litteraturstudien samt dessa intervjuer har en analys utförts och ett antal slutsatser presenterats.

 

Postulatet är att den svenska biografverksamheten kommer att införa digitalbio inom en period mellan fem och tio år. Även om tekniken finns så är det många frågor som inte har fått sina svar och problem som måste lösas är t ex det ekonomiska, vem ska stå för notan för de tillkommande kostnaderna som en investering innebär, utvecklingen av en världsstandard samt problemet med piratkopiering. Ytterligare en komplikation som påverkar den framtida digitala bion i Sverige är Hollywoods stora inflytande. Trots dessa hinder står biografverksamheten inför en ofrånkomlig förändring som krävs i dagens och morgondagens konkurrens för att inte i slutändan tillhöra det förgångna. Att bion måste fortsätta att erbjuda något annat än vad de mer moderna medierna kan erbjuda, är också en aspekt som även måste tas på allvar om man inte vill gå en klar död tillmötes. Det både efterlängtade och fruktade teknikskiftet kan först införlivas när dessa problem är lösta.

 

Digital Cinema in Sweden, opportunities and barriers

Abstract

The purpose of this essay is to investigate and report on why digital cinema isn’t showing its full potential on the Swedish market. The question is: Why isn’t digital cinema wider spread, considering all the positive aspects it brings? Most of the media market of today has already been through the transition of a digitalisation and the cinema can not avoid a similar development if they want to survive and still be in the game. It’s not a question any longer if a digitalisation is going to occur it’s just a question of when. Nobody has the correct answer for this but people in the business guess it will occur in a period of five to ten years from today.

 

To answer the question above, a literature study has been done, comprising cinema and digital cinemas development from its introduction in the late 19th century until today. Relevant information has been acquired through interviews with representatives from both ends of the spectrum, the ones who see digital cinema through one perspective compare to another point of view. The interviews have brought light on the attitudes and perspectives of the present and the future of the digital cinema from a Swedish point of view. Based on the former literature study and the interviews, an analysis has been made and from that a number of conclusions drawn.

 

The postulation is that the Swedish cinema industry will introduce digital cinema within a period between five to ten years. Even though the technology of the digital cinema is already here today, there’s still some big issues to be solve before digital cinema can become reality. For example: additional expenses, who is going to finance the investment process, development of an universal standard, problems with illegal copying and downloading. Another problem which complicates and can affect the future of digital cinema in Sweden is Hollywood’s big influence. Be that as it may, the cinema industry is forced to face an essential development and also facing the consequences of what it takes to survive in the modern world of today. That the cinema has to continue to offer something extra to what other Medias can offer is also an aspect to consider in great depth if you want to avoid a certain death. The both eagerly awaited and feared technology transition will and can take place when present problems are solved.