Maria Blomgren Abstract

Vikten av annonsörers kunskap om medietrender


- Sett utifrån ett konkurrensperspektiv

Sammanfattning

Detta examensarbete har utförts vid skolan för CSC vid Kungliga Tekniska Högskolan. Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka hur kunskap om medieteknikens utveckling kan påverka annonsörers konkurrenskraft. För att utreda detta har fokus lagts på att klargöra vilken betydelse kunskap om medietrender har för en annonsörs marknadsstrategier samt vilken inverkan medieteknik har på en annonsörs verksamhet. Målet har varit att, utifrån studiens resultat, generera en beskrivning över hur viktigt det är för annonsörer att ha kunskap om medieteknikens utveckling och förändring. Tanken var att denna beskrivning skulle kunna användas av företag som idag arbetar med medieteknik och trender som en hjälp för att finna säljargument till varför denna information är så viktig för annonsörer att inneha. Annonsörerna i sin tur skulle kunna använda beskrivningen för att få kunskap om hur stor betydelse medieteknikens utveckl ing har för deras egen verksamhet. 

För att kunna utreda ämnet har information samlats in genom litteraturstudier och intervjuer med både branschrepresentanter och annonsörer. Totalt har sjutton stycken intervjuer genomförts i studien. Informationen har sedan har analyserats och resulterat i ett antal slutsatser.

Studiens resultat visar att media har stor betydelse för annonsörers marknadsstrategier. Resultatet visar även att det är viktigt för annonsörer att ha kunskap om medieteknikens utvecklingar för att kunna utnyttja dem som verktyg i kommunikationen med sina kunder. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att ökad kunskap om medietrender kan leda till ökad konkurrenskraft för en annonsör om kunskapen resulterar i en förbättrad marginal, ökad försäljning eller minskad kostnadsbild. Resultatet visar även att mediefrågorna blir allt viktigare för annonsörer då de alltmer tangerar kundrelationsfrågorna.

Studien visar att vikten av att kommunicera och interagera med sina kunder, för att skapa starka kundrelationer, har fått större betydelse och är idag en förutsättning för en framgångsrik marknadsföring. Det räcker inte längre med enbart traditionell annonsering för att nå fram till sina konsumenter utan man måste finna nya verktyg att använda i sin kommunikation. Resultatet visar att kunskap om ny medieteknik kan ge nyckeln till nya verktyg att använda i sin marknadsföring. 

The importance of advertisers’ knowledge about media trends


- From a competitiveness perspective

Abstract

This Master’s Thesis has been performed at the school of CSC at the Royal Institute of Technology. The main purpose was to study the effect on how advertisers’ knowledge about media trends correlates to their competitiveness. To investigate this, a focus on media trends and their significance towards the advertisers’ marketing strategies was implemented. Finally, what impact media has on an advertisers’ corporate enterprise has also been surveyed.

The conclusion of this study is a description of how important it is for advertisers to have knowledge about developments and changes in media technology. The result can be used by companies working with media and trends as help to find sales points regarding why it is important for advertisers to have this knowledge. In turn, the advertisers can use the description to understand why knowledge about media trends is important for their corporate enterprises.

In order to investigate the subject, information has been gathered through literature studies. Interviews with advertisers and representatives from the industry also played a key roll in the quest to find answers. A total of seventeen interviews were carried out. The information gathered has been analyzed and conclusions were made.

The results from this study show that media are of great importance when developing marketing strategies for the advertisers. It is crucial for the advertiser to have complete knowledge about the developments within media technology, and to be able to use them as tools of instruments in their communication with their customers. Further on, an increase in knowledge about media trends can also be considered a competitive advantage, if it generates increased sales, improved margins or reduced costs. The result also shows that media related questions get closer to customer related questions and therefore the media questions become more important to the advertisers.

Conclusively the study shows that the importance of communication and interaction with the customers, to create strong relationships, has increased and is today a pre-requisite for successful marketing. Traditional advertising is no longer strong enough to reach consumers. Advertisers need to find new instruments in order to communicate. Finally, the result shows that knowledge about new media technology is knowledge that can open a key to new instruments, instruments that can be used in the marketing.