Ulla Alsam

 

Användbarhet vid breda målgrupper

-         Utvärdering av användbarheten hos det virtuella museet ECMADE

 

Sammanfattning

Det virtuella museet ECMADE, ett museum för arkitektur och design, är en del av ett EU-projekt vars mål är att förstärka kontakten och minska avståndet mellan Europas länder på det kulturella planet. Denna studie är en del av utvärderingsarbetet för projektet ECMADE.

ECMADE riktar sig till breda målgrupper och syftet med museet är att sprida kulturen och göra den tillgänglig för gemene man i sina hem. Studien går ut på att testa användbarheten hos det virtuella museet. Europeiska Kommissionen har prioriterat vissa grupper och av dessa har för studien valts två skilda grupper. Den ena är elever i svenska för invandrare som anses ha speciella behov och är missgynnade eftersom de inte behärskar det svenska språket. Den andra gruppen är möbeldesignföretagare med små eller medelstora företag som anses viktiga som professionella användare av museet.

Användbarheten testas kvalitativt genom användartester och intervjuer på den första gruppen och med webbenkäter och telefonintervjuer för den andra gruppen. Skillnaden i metod beror på den geografiska spridningen hos den andra gruppen, vilket skulle ha gjort användartest och vanliga intervjuer för denna grupp opraktiska.

Studiens resultat är att användbarheten för ECMADE varken uppfyller litteraturens krav eller testpersonernas. Testpersonerna ville ha mer grafik och fler virtuella effekter, förutom kraven på bättre användbarhet.

Studien ger ett biresultat som säger att användbarhet inte är tillräckligt. Produkter som denna kräver utökad användbarhet för att tilltala varierade målgrupper. Det krävs också att målsättningen utökas till att nå glädje i användning.


Usability applied to broad target groups

-         Usability evaluation of the digital museum ECMADE

 

Abstract

The virtual museum ECMADE, a design and architucture museum, is a part of an EU-project. The goal of the museum is to minimize the distances in Europe and bond people at a cultural level. This study is a part of the evaluation of ECMADE.

ECMADE faces broad target-groups and the aim of the museum is to spread culture and make it accessible for the ordinary person at home. The study aims to evaluate the usability of the virtual museum and to test whether it is user friendly. The European Commission has prioritised certain groups.

To implement this study two different groups were chosen. The first group is students in Swedish for immigrants who were considered to have special needs and were disadvantaged because they don't have a good command of Swedish. The second group is owners of small and medium sized enterprises in furniture design who were considered important professional users of the museum.

The usability of ECMADE has been tested qualitatively by usability-tests and interviews for the first group as well as web-based questionnaires and telephone interviews for the second group. The difference in the method was caused by the geographical spread of the second group, which made usability-tests and conventional interviews unpractical.

The main result of the study is that the usability of ECMADE has neither fulfilled the requirements of the literature nor those of the test-users. The test-users required more graphics and more virtual effects besides better usability.

Another result of the study is that usability is not sufficient. Products like this one require improved usability to address varied target groups. It was also required to increase the goal to achieve pleasure in use.