Martin Almgren

Customer-driven Success Factors for Mobile TV Services
Abstract

Mobile services related to TV are here defined as those services enabling users to view TV in their mobile telephone. This can be done in a variety of ways, e.g. through unicasting or broadcasting technologies and as on-demand or as part of linear television.

The purpose of this Master's thesis was to, through performing a case study of one specific venture named Trälen, establish what factors that affects the users' experience of this kind of services. The goal was to collect data on how this experience can be maximized and give recommendations on how such a service could be improved.

The industry expectancies and the market potential were surveyed, followed by a theoretical study of contemporary theories in the field of user and consumer studies. From this study a framework to interpret the results was brought forward. By using data collected through deep interviews the users' views were delineated into this model.

The survey showed that there is a potential demand for this kind of services. The result from the framework delineation showed that, in order to maximize the user experience, improvements can be made to decrease the cognitive effort required and increase the entertainment value gained from service usage. In this case, making adjustments in the service concept as such, changing the program format and increasing the effort to deliver information on the service are appropriate measures to increase user experience.Kunddrivna framgångsfaktorer för en MobilTV-tjänst

Sammanfattning

Mobila tjänster relaterade till TV definieras här som de tjänster som möjliggör för användaren att titta på TV i dennes mobiltelefon. Detta kan göras på flertalet sätt, t.ex. med hjälp av unicasting- eller broadcastingteknik och som on-demand eller som linjär-TV.

Syftet med det här examensarbetet är att genom att undersöka ett typfall, Trälen, ur användar-synvinkel kartlägga vilka faktorer som påverkar användarnas uppfattning om en tjänst av det här slaget. Målsättningen är att samla in data om hur användarnas upplevelse kan maximeras och hur en tjänst av det här slaget kan förbättras.

Studien inledds med en kartläggning av tekniken, näringslivets förväntingar och marknadens potentiella efterfrågan. Aktuella teorier blandas sedan med mer klassiska i studien av användar- och konsumentbeteende. Ur denna studie byggs ett teoretiskt ramverk i syfte att underlätta resultatbearbetningen. Med hjälp av data från djupintervjuer kategoriseras användarnas åsikter enligt detta ramverk.

Undersökningen visar att det finns en potentiel marknad för den här sortens tjänster. Det teoretiska ramverket framhävde datan på sådant sätt att det blev tydligt att förbättringar kan göras i framtida tjänster, då framförallt i syfte att minska den kognitiva ansträngningen som krävs av användaren, och öka upplevelsevärdet tjänsten förmedlar. Detta görs lämpligen genom att justera delar i tjänsten som sådan, byta programtyp och arbeta mer med att förmedla information kring tjänsten.