Mobiltelefonens funktion för personliga identifiering – Möjligheter och begränsningar
Författare: Peter Agoston och Jakob Huldt

Sammanfattning

Mobiltelefonen har kommit att bli var mans egendom där ny teknik och nya mobila tjänster kontinuerligt utvecklas och erbjuds. Mobil identifiering ligger i starkt utvecklingsskede. På sikt kommer det att innebära möjligheter att lyckas nyttja tjänster där det krävs att kunna identifiera sig mobilt på ett snabbt och smidigt sätt. Ett fungerande och hållbart mobilt identifieringssystem medför även riskfaktorer, både vad gäller kommunikation och ekonomiskt. Vad gäller säkerheten är integriteten av stor betydelse då denna måste skyddas. Syftet med detta examensarbete har varit att kartlägga och utreda de tekniker som finns idag för mobil personlig identifiering och se vad det finns för möjligheter och begränsningar. Litteraturstudier och intervjuer med tekniska chefer på ledande företag kopplade till mobil elektronisk identifiering har varit den huvudsakliga metoden för att komma fram till rapportens resultat. Studien visar att en fungerande teknik för att identifiera sig mobilt finns och att den bygger på WPKI-lösningar som ger ett säkert krypterat system.

The function of the mobile phone for personal identification
– Opportunities and hinders
Author: Peter Agoston and Jakob Huldt

Abstract
The mobile phone has become everyone’s property, where new technology and new mobile services are continuously being developed. Mobile identification is undergoing a rapid development, which, in the long run, will entail many possibilities of using services where quick and easy identification is required. A working mobile identification system also entails risk factors regarding communication and safety as well as economical risks. The personal integrity is one important factor that has to be protected. The objective of this thesis has been to describe and investigate the available techniques today for mobile personal identification and to look into possibilities and limitations. Studies of relevant literature and interviews with CTO's at companies in the front edge of the techniques for mobile personal identification have been the primary method of this study. The results of this study show that today there is a full working technique for mobile identification and this technique is based on WPKI-solutions which provide a safe and encrypted system.