Stefan Wikell

Kartläggning av informationsflödet för övervakningsfunktioner i JAS 39 Gripen -- inklusive de verktyg, filformat och databaser som används från funktionsdefinition till kundleverans

Sammanfattning

Examensarbetet på Saab Aerosystems i Linköping gick ut på att: Kartlägga informationsflödet med alla dokument som har en direkt eller en indirekt koppling till funktionsövervakning, test och registrering samt att undersöka de verktyg och filformat som används från funktionsdefinitionen till den slutgiltiga leveransen av dokumenten till kund. Syftet var att det saknades en bra beskrivning på denna process. När denna kartläggning var klar så lades förslag till dataflöden och strukturer fram. Resultatet är en kartläggning av en modell med tillhörande sektioner, verktyg och dokument, samt förslag till optimering av modellen som arbetats fram. Det inkluderar även ett förslag på en databasstruktur som omfattar relevanta data för de databaser som används på den sektionen inom Saab Aerosystem som examensarbetet gjordes på.

Mapping of the information flow for monitoring functions in JAS 39 Gripen -- including the tools, file formats and databases that are used from function definition to customer delivery

Abstract The masters project at Saab Aerosystem in Linköping was about: Mapping the information flow with all the documents that have a direct or an indirect connection to the function monitoring test and the registering, as well as to exam the tools and file format that are being used from function definition to the final delivery of the documents to the customer. The purpose was that a good description to this process was missing. When the mapping was done, a proposal on data flow and structures was presented. The result is a mapping of a model consisting of sections, tools, documents and a proposal to optimize the model. That includes a proposition on a database structure that comprise the relevant data for the database in the section on Saab Aerosystem where the masters thesis was written.