Christoffer Olsson
Mobila system för serviceteknikeryrket - Undersökning av behoven och utveckling av en handdatorapplikation för servicetekniker
Sammanfattning
Mobil teknologi utvecklas snabbt och användningen ökar inom många olika områden. Det används mer och mer för att förbättra arbetsmoment inom företag och service för konsumenter. En inriktning är att arbetsrutiner kan ersättas eller underlättas olika med mobila applikationer. Detta examensarbete har genomförts på beställning av PocketMobile Communications AB och utreder möjligheten att införa mobila applikationer, med inriktning mot handdatorer, för att underlätta och förbättra arbetsmomenten för en servicetekniker. Examensarbetet har som utgångspunkt att undersöka serviceteknikerbranschen och se vilka behov som finns för en mobil applikation. Kan arbetet för en servicetekniker underlättas med hjälp av en handdator? Servicetekniker finns i många olika företag och branscher och yrket har vissa likheter, men kan skilja mycket beroende på vilken uppgift som ska utföras. Tanken är att detta examensarbete ska identifiera gemensamma arbetsrutiner och arbetsflöden i serviceteknikerns arbete som kan förbättras med hjälp av en handdator. Arbetet innefattar en undersökning och analys av serviceteknikerbranschens behov av en mobil applikation, samt utveckling av en prototyp baserat på arbetet. Ett delmål är att applikationen ska vara så generell som möjligt och därför är det viktigt att hitta gemensamma behov. Undersökningen innefattar ett antal serviceteknikerföretag och personer med arbetserfarenhet från serviceteknikerbranschen, samt inläsning av annat material. Den insamlade informationen ligger till grund för utvecklingen av prototypen, som består av en delmängd av den funktionalitet som framkom av arbetet.
Mobile systems for the service technician profession - Investigation of necessities and development of a handheld application
Abstract
Mobile technology is developing rapidly and the usage of it expands into many areas. In some cases it’s used to improve workflows for companies and improve the service for consumers. An interesting development is that companies can replace or simplify working routines within their workforce. This master thesis is conducted on request by PocketMobile Communications AB and investigates the possibility to implement mobile applications, with focus on PDA’s, to simplify and improve the workflow of service technicians. The thesis’ main objective is to investigate the branch service technician to identify needs for a mobile application. Is it possible to improve the workflow with the help of a handheld? Service technicians work in many different kinds of companies with different specialities, but still the workflow has many similarities. There are however differences dependent on the job that is performed. Thus, this thesis will try to identify common workflows and routines that can be improved with the help of a handheld mobile application. The thesis work contains an investigation and analysis of the needs of a mobile application for service technicians. Finally a prototype was developed based on the results. The mobile application has to have a general functionality and therefore it is important to identify common workflows that are not dependent of the concentration of the specific service technician business. The investigation is based on a few service technician companies and people with experience of working with the companies, and literature studies. The collected information is used for developing a prototype, which implements a subset of the functionality that emerged from this thesis work.