Liliane Karabachi


Internetbaserade distanskurser

Sammanfattning

Serieskolan Sverige KB har under flera år drivit distansutbildningar via Internet och gett kurser i att teckna serier och bildmanus för film. Informationen finns främst på skolans webbplats.

Serieskolan vill öka kvaliteten på distanskurserna och underlätta administrationen. Ett sätt är att förbättra interaktiviteten mellan eleverna och läraren genom att lägga upp kursdeltagarnas bilder på elevgalleri och läraren kan kommentera dem, så att alla kursdeltagare kan ta del av dessa.

För detta behövs en förbättrad webbtillämpning med underliggande databassystem. Till databasen har objekt-
orienterade, relations- och objektrelationsdatamodeller undersökts, för att välja den modell som är mest lämplig för Serieskolans behov. För webbtillämpningen behövs ett programmeringsspråk som kan kommunicera med databasen.

Resultatet av undersökningen blev att relationsdatamodellen valdes, baserat på att den är mest funktionell för att bygga en prototyp i detta specifika fall. Fördelarna är att modellen motsvarar kundens behov, är väletablerad, det finns gott om verktyg och det finns en god utvecklingspotential. Kunden planerar att i framtiden utöka detta system med mer funktionalitet och kurser, samt vill kunna utveckla det utan alltför stora omkostnader.

Prototypen implementerades i databashanteringssystemet MySQL och webbtillämpningen byggdes i JSP


Web based distance studies

Abstract

For several years Serieskolan Sverige KB has operated distance studies via Internet and held courses in drawing comics and storyboards for movies. The information has primarily been available from the school’s website.

Serieskolan whishes to improve the quality of the distance courses and make the administration easier. One way is to improve the interactivity between students and teacher is to put the course participants’ images in a student gallery, where the teacher can add his/her comments, so that all course participants can see the images with their attached comments.

To accomplish that an improved web application with underlying database model is needed. For the database object oriented, relation and object relation based data models have been considered, to find the model best suited for Serieskolan’s needs. For the web application a programming language capable of communicating with the database is needed.

The result of the investigation was that the relation data model was selected, based on the fact that it is the most functional model for building a prototype in this particular case. The advantages are that the model matches the customers’ needs, is well established, has plenty of tools and has a good potential for development. The customer is planning to expand this system in the future with more functionality and courses, and wants to be able to continue developing it without much too large costs.

The prototype was implemented in the database management system MySQL and the web application was built in JSP.