Filip Asp

Datorstyrt test av taluppfattning i brus hos
barn opererade med bilaterala cochleaimplantat


Sammanfattning

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Sektionen för cochleaimplantat, Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Uppgiften har varit att utveckla ett datorstyrt flerkanalssystem med minst fem högtalare, tänkt att användas vid hörselmätningar på barn opererade med bi­laterala cochleaimplantat. Motivet för att utveckla systemet är att möjliggöra en typ av hörselmätningar som kan visa om bilaterala cochleaimplantat är en för­del jämfört med unilaterala när det gäller att höra tal i störande omgivningsljud.

Ett problem med nuvarande kommersiellt tillgängliga hörseltest av taluppfatt­ning i brus eller buller, är att de har för få kanaler. Det sätter begränsningar på hörselmätningen i termer av antalet ljudkällor som kan användas. Detta pro­blem har lösts genom att utveckla ett datorbaserat test där en audionom kan styra önskad typ av signal med önskad ljudnivå till en av fem godtyckliga hög­talare.

Flerkanalssystemet har utvecklats med hjälp av användarcentrerad program­utveckling. Det har utvärderats med hjälp av användartester, datorgränssnitts­enkäter och en dialog med slutanvändarna. Utvärderingen har visat att systemet är kliniskt användbart.

Computer-based Test of Speech Understanding in Noise
on Children Operated with Bilateral Cochlear Implants

Abstract
This Master’s Thesis is commissioned by the Cochlear Implant Section, Ear-, Nose- and Throat Clinic, Karolinska University Hospital Huddinge. The task was to develop a computer-driven multi channel system with at least five loud­speakers, with the intended use of conducting hearing tests on children im-planted bilaterally with cochlear implants. The motive behind developing the system is that it opens the possibility to perform hearing measurements that could show that bilateral cochlear implant hearing is better than unilateral in terms of hearing in speech in competitive noise.

A problem with present commercially available hearing-in-noise tests, is the lack of a sufficient amount of channels. This is a limitation in terms of the number of sound sources that can be used, conducting the hearing-in-noise test. This problem has been addressed by developing a computer-based test where, an audiologist can decide which signal to present and what level of the signal that should be used on one out of five arbitrary loudspeakers.

The multi-channel system was developed using user-oriented software develop­ment. It has been evaluated with user tests, user-interaction questionnaires and a dialogue with the end-users. The evaluation has shown that the system is clinically usable.