William Sporrong

MIELEdit

Design och implementation av ett system för att skapa interaktiva utställningar

Sammanfattning

MIELEdit är namnet på det redigeringsverktyg som jag utvecklade för detta examensarbete under sommaren och hösten 2003. MIEL står för Multi User Interactive Environment Language och är ett XML-baserat språk för att beskriva interaktion och synkronisering i en fysisk miljö. Språket är framförallt tänkt att användas för att skapa interaktiva museeutställningar. MIELEdit är ett grafiskt redigeringsverktyg för att underlätta arbetet med att designa och programmera museum baserade på MIEL.

Rapporten beskriver arbetet med att designa och utveckla MIELEdit. Under arbetet användes deltagande designmetoder för att hitta en bra grafisk representation och verktyget implementerades i Java. Fokus i rapporten ligger på designfasen där metoder så som Pictive och Contextual Inquiry användes samt på de visualiseringsfrågor som uppkom under projektet. Visualiseringsfrågorna som diskuteras är framförallt hur man hur man redigerar en dokumentmodell som använder sig av både tidssynkronisering och händelsestyrning samt hur man kan förhandsvisa/simulera en presentation som egentligen ska visas upp på olika fysiska enheter. Rapporten visar hur deltagande designmetoder kan använts i små projekt i praktiken och visualiseringsfrågorna bör vara av intresse för någon som vill designa ett redigeringsverktyg för en liknande dokumentmodell till exempel HTML eller SMIL.


MIELEdit

Design and implementation of a system for creating interactive exhibitions

Abstract

MIELEdit is the name of the software I developed for my master thesis during the summer and autumn 2003. MIEL stands for Multi User Interactive Environment Language and is an xml based language for describing interaction and media synchronization in a physical environment. MIEL is mainly intended to be used for creating interactive exhibitions for museums. MIELEdit is a graphical editing tool to aid the work of designing and programming museums based on MIEL.

The report describes the work with designing and developing MIELEdit. Collaborative design methods where used during the design phase to find an appropriate graphical representation and the tool was implemented with Java technology. The focus of the report is the design phase where Pictive and Contextual Inquiry where used and the visualization problems that where encountered during the development. The visualization topics discussed are: how you should edit a document model that uses both time synchronization and event based synchronization and how you should preview/simulate a presentation that is meant to be shown on different physical units. The report shows how collaborative design methods can successfully be used in small scale projects and the visualization topics should be of interest for anyone that is about to design an editing tool for a similar document model like HTML or SMIL.