Christina Roitto

A user-friendly interface for messages displayed on the television screen
Creating a graphical user interface together with users

Abstract
This master's project concerns user-centred software development and interaction design. The assignment was to develop a specific product, by involving users through the entire development process. Users are the people who will use the product when it is finished. User-centred software development puts the users in the centre of the development process. Every design decision is made based on feedback from the users.
Users were involved in the design process to make the final product easy and enjoyable to use from their point of view. The designer can impossibly know what the users desire and need without asking them. Imagine a situation where a car is to be built by someone who has never driven a car. If he does not involve users in the design process the final product will probably be a great safety risk.
The users have been involved in every step of the design process. Different methods have been used to generate different kinds of feedback and guidelines. Users have been asked, tested and observed. Usability goals and user experience goals have been reviewed after every user-meeting.
Almost 40 users have been involved in the user studies. Some of the users only took part in one meeting, interview or questionnaire, but two families have been part of the project from the beginning to the end. They have generated the first ideas and they have tested and given feedback on the final prototype. It was rewarding to see that the users enjoyed being part of the project. They felt special for being involved and they put great effort into giving good and useful feedback, especially the two families.
The product was not completely finished, due to a lack of time, so the outcome of this project is an advanced prototype that is part of the coming product. The prototype has been developed in ActionScript. A functionality specification of the product was made to complete the prototype. This way it is easy to continue the work from where it was left. Three designs for the remote control have also been done.

Ett användarvänligt gränssnitt för meddelanden som visas på tv-skärm
Skapandet av ett grafiskt användargränssnitt tillsammans med användare

Sammanfattning
Detta examensarbete berör användarcentrerad programutveckling och interaktionsdesign. Uppgiften var att utveckla en specifik produkt, genom att involvera användare i designprocessen. Användarna är de personer som kommer att använda produkten när den är färdig. Användarcentrerad programutveckling sätter användarna i fokus i utvecklingsprocessen. Alla designbeslut görs med hänsyn till feedback från användarna.
Användarna involverades i designprocessen för att göra den slutgiltiga produkten användbar och rolig från deras synvinkel. Designern kan omöjligt veta vad användarna vill ha och behöver utan att fråga dem. Tänk dig situationen att en bil designas av en person som aldrig har kört bil. Om han inte involverar användarna i processen kommer slutprodukten antagligen att ha stora säkerhetsbrister.
Användarna har involverats genom hela designprocessen. Olika metoder har använts för att få olika slags feedback och riktlinjer. Användare har frågats, testats och observerats. Användbarhetsmål och användarupplevelsemål har reviderats efter varje möte.
Nästan 40 användare har deltagit i användarstudierna. Några av användarna deltog endast i ett möte, en intervju eller ett frågeformulär, men två familjer har varit med i projektet från början till slut. De genererade de första idéerna och de testade och utvärderade den slutgiltiga prototypen. Det var givande att se att användarna tyckte om att vara med i projektet. De kände sig uppskattade för att de fick vara med och de satt ner mycket möda på att ge bra och nyttig återkoppling, speciellt de två familjerna.
Produkten blev inte helt färdig, vilket betyder att resultatet av detta projekt är en avancerad prototyp som är en del av den kommande produkten. Prototypen är utvecklad i ActionScript. En funktionalitetsspecifikation av produkten har gjorts för att komplettera prototypen. Detta underlättar fortsatt arbete på prototypen. Tre designförslag för fjärrkontrollen har också gjorts.