Examensarbete, Jennifer RŒsten

 

         Sammanfattning, InternetkafŽ i Bosnien och Herzegovina

 

Starta ett InternetkafŽ i Bosnien och Hercegovina, hur gšr man det? I detta projekt har det gjorts genom att fšrst lŠsa mycket om landets historia, politiska situation och tekniska utveckling fšr att fšrstŒ situationen dŠr. Detta fšljdes av en undersškning av olika InternetkafŽer i vŠrlden fšr att se vad de egentligen Šr och hur de ser ut. Fenomenet InternetkafŽ Šr relativt nytt och det finns dŠrfšr ingen litteratur att lŠsa om det. I stŠllet har resenŠrer och InternetkafŽŠgare intervjuats. Resultaten visar att det egentligen inte Šr nŒgon skillnad pŒ olika InternetkafŽer Šven om de Šr belŠgna pŒ totalt olika plaster och har olika klientel och fšrutsŠttningar. Ett InternetkafŽ i Tokyo och ett pŒ en liten š i Stilla havet har bŒda svŒrt att šverleva, mŒnga konkurrenter, ingen speciell inredning och oftast en annan affŠrsverksamhet vid sidan.

 

Det praktiska arbetet med att starta ett InternetkafŽ i Bosnien och Hercegovina resulterade i en datorplats dŠr mŠn, kvinnor och barn kunde ha datorkurser, och ungdomarna bland annat kunde arbeta med programmering, musik eller med att gšra en tidning. De fšrdomar och praktiska problem som dykt upp under projektet och Šndrat fšrutsŠttningarna har verkligen visat hur viktigt det Šr att arbeta tillsammans med de framtida anvŠndarna. €ven om man tror att man har tillrŠckligt med information, kan man nŠstan aldrig veta vad som Šr bŠst fšr andra mŠnniskor.

 

Abstract, Internet cafŽ in Bosnia and Herzegovina

 

Starting an Internet cafŽ in Bosnia and Herzegovina, how is that done? In this case first by reading much about history, politics and technical development in Bosnia and Herzegovina to get a picture of the situation there, then by doing an investigation of Internet cafŽs all over the world to see what there really are. ÒInternet cafŽÓ is a relatively new phenomenon, which means that there is no literature to find about the topic. Instead, travellers and Internet cafŽ owners have been interviewed. The result shows that there is not much difference between Internet cafŽs in spite of totally different locations, clientele and prerequisites. An Internet cafŽ in Tokyo and one on a small island in the Pacific ocean both have trouble with surviving, many competitors, not any special decorating or interior and often another business on the side.

 

The practical work of starting an Internet cafŽ in Bosnia and Herzegovina ended up with a computer area where men, women, and children could have computer classes and the youths could work with programming, music, and a magazine among other things. The prejudices and practical problems during the project have really shown how important it is to work together with the people that are the future users. Even if there are a lot of inputs, one can almost never know what is best for other people.