Kursanalys för Nadas exjobb år 2004

statistik / eget ansvar för språkgranskning / seminarieserie / kursenkät / förändringar MDI

Den här kursanalysen baseras på Ann Bengtsons (nedan kallad jag) statistik för exjobben i datalogi och biomedicinsk teknik för år 2004. Omfattningen är 20 poäng. Kursnumren för exjobben är 2D1021 respektive 2D1025. Den första tabellen omfattar även övriga 20p-exjobbsämnen på Nada och är ännu (2005-03-10) inte kompletterad med alla data för år 2004. Kerstin Frenckner har varit huvudansvarig exjobbsadministratör i många år fram till och med vt 2004. Jag har hittills varit ansvarig för datalogi och biomedicinsk teknik under en termin, ht 2004. Kerstin har gjort omfattande kursanalyser för åren 2002 och 2003. Mycket av det som står i dessa är relevant även i år då de baseras både på Kerstins långa erfarenhet av exjobb och på data för de aktuella åren. Den som vill ha en riktigt god bild av hur exjobben fungerar bör läsa även dessa kursanalyser.

Länkar till kursanalyserna för åren 2002 och 2003.

Statistik avseende alla exjobbsämnena

Tabellen visar hur många KTH-studenter som registrerats respektive godkänts på exjobb inom de olika ämnena varje år från 2000 till 2004. År 2004 var antalet registrerade exjobb i datalogi oförändrat jämfört med 2003, MDI minskade något, biomedicinsk teknik ökade, publiceringsteknik och AFM minskade och medieteknik ökade kraftigt. Uppgifterna "Godk. i % av reg." är antalet godkända under året (oavsett när de registrerats) dividerat med antalet registrerade under året. Därför kan det enstaka gånger bli över 100%.

Ämne Reg. 2000 Godk. 2000 Reg. 2001 Godk. 2001 Reg. 2002 Godk. 2002 Reg 2003 Godk 2003 Reg 2004 Godk 2004
Datalogi 65 40 93 58 105 66 92 75 92 75
MDI 9 4 18 13 12 16 24 16 20 16
Biomedicinsk teknik 0 0 4 2 3 2 8 5 13 7
Delsumma 74 48 115 73 120 84 124 96 125 98
Godk. i % av reg.   65   63   70   77   78
Numme 19 13 21 20 24 18 34 22 12 18
Godk. i % av reg   68   95   75   62   150
Publiceringsteknik 27 28 16 19 27 18 12 20 13 8
Affärsutv. och medietekn. 6 11 15 7 9 11 11 8 15 9
Medieteknik             14 4 30 15
Delsumma 33 29 31 26 36 29 37 32 58 32
Godk. i % av reg   118   83   81   86   55
Totalsumma 126 100 166 119 180 131 195 150 195 148
Godk. i % av reg.   79   72   73   77   76

I datalogi kommer studenterna från i huvudsak D (63 reg) och E (16 reg). Endast 5 st från F registrerades under 2004 mot 17 st år 2003, en tydlig nedgång. Övriga 8 studenter kommer från sex olika program. Både antalet registrerade och antalet godkända var exakt samma åren 2003 och 2004, examinationsgraden blev båda åren 75/92 = 82%.

Under 2004 kom 9 MDI-exjobbare från D, 8 från Me, 3 från E, 2 från kognitionsvetarprogrammet samt 1 utbytesstudent.

Exjobbare i biomedicinsk teknik kommer från D, E, K, F och Medieteknik.

I numme är en stor del av exjobbarna studenter vid det internationella mastersprogrammet.

För ämnena publiceringsteknik och affärsutveckling och medieteknik finns en egen kursanalys.

Statistik datalogi och biomedicinsk teknik

Ett exjobb ska vara 20 veckors arbete. Att exjobbet är klart inom 20 veckor ska man knappast förvänta. De flesta studenter tar lite uppehåll för semester, tentor eller liknande och i slutet blir det en del tid som går åt för granskning av rapporten. Men på 6-7 månader borde många exjobb bli färdiga. Dock är det inte så.

Tabellen visar tidsåtgången från startdatum till godkännandedatum. Den justerade medeltiden är medeltiden för exjobbare som blev klara inom två år. Denna justering har gjorts för att inte enstaka avstickare alltför mycket ska påverka medeltiden. I kolumnen Inom 6 mån visas procentandelen exjobbare som blivit klara inom 6 månader från startdatum etc.

Den nedre tabellen visar data för ämnena datalogi, MDI och biomedicinsk teknik, den övre tabellen visar data för datalogi och biomedicinsk teknik.
År Antal klara Medeltid
mån
Mediantid
mån
Just. medel mån Inom
 6 mån
Inom
 9 mån
Inom
12 mån
Inom
24 mån
Över
24 mån
2004 82 16 11 11 7 35 54 84 100

År Antal klara Medeltid
mån
Mediantid
mån
Just. medel mån Inom
 6 mån
Inom
 9 mån
Inom
12 mån
Inom
24 mån
Över
24 mån
2003 95 14 10 11 13 45 56 86 100
2002 85 14 11 11 14 41 58 87 100
2001 75 15 11 12 16 37 56 87 100
2000 51 16 9 10 14 51 65 84 100
1999 55 14 10 10 16 49 71 85 100
1998 44 13 11 10 20 47 66 89 100
1997 60 14 10 10 12 48 65 80 100
1996 41 9 9 9 29 66 78 100 100
1995 42 12 11 11 24 43 67 95 100
1994 40 11 9 9 30 58 72 90 100

Mediantiden, som kanske är det bästa värdet på hur lång tid ett exjobb tar, uppvisar förvånansvärt liten variation mellan åren. Av de som blir klara är det mindre än 60 % som blir det inom ett år.

Alltför många fullföljer inte sitt exjobb

Det är svårt att ge siffror på hur många som inte fullföljer sitt exjobb eftersom många drar ut långt på tiden. Den som hållit på längst bland dem som blev klara år 2004 hade hållit på i över sex år. Få studenter meddelar att de avbrutit sitt exjobb och vissa av dem som gör det börjar istället på ett nytt, vilket inte ger något utslag i Ladok och statistiken. Men helt klart är att det inte är ovanligt att studenter påbörjar ett exjobb som de inte fullföljer. Detta är ofta olyckligt för studenten och inte bra för KTH eller Nada.

Även här är det möjligt att en ökad uppföljning skulle vara av värde.

Eget ansvar för språkgranskning

Från och med hösten 2003 infördes att studenten själv ansvarar för granskning av rapportens språk och typografi. Skälet var att Nada behövde spara pengar och dessutom hade svårt att finna språkgranskare. Kerstin Frenckner gjorde en checklista som lades in i det häfte om rapporten som ligger på webben. När studenten anmäler sig till muntlig presentation skriver han/hon under att "Jag har samvetsgrant och efter bästa förmåga genomfört språkgranskningen av rapporten" och bifogar ett specificerat stickprov på sidor ur rapporten. Jag tittar igenom stickprovet och finner alltför ofta att studenten slarvat på ett flagrant sätt och uppmanar honom/henne att åter gå igenom rapporten. Vissa punkter i checklistan kan naturligtvis vara svåra (Ex. Rapporten är logiskt uppbyggd…) medan andra är mycket enkla att kontrollera (Ex. Sidnummer står centrerat i sidfoten eller sidhuvudet.) Dessutom inträffar det att studenten vägrar göra ändringar och motiverar det med att det är hans/hennes eget ansvar och han/hon anser att språket är bra eller att handledare och examinator redan godkänt rapporten och att de inte skulle godkänt om de inte var helt nöjda med allt. Jag anser detta dribblande med ansvaret problematiskt.

Stickprovskontroll visar att det är stor skillnad i språklig och typografisk kvalitet mellan olika exjobb. Jag tror att det nu förekommer exjobbsrapporter som är sämre i dessa avseenden än förut.

Seminarieserie

Nada har under läsåret 2003/2004 genomfört försöksverksamhet med en seminarieserie där en liten grupp exjobbare träffar en erfaren handledare (normalt inte deras egen) och diskuterar. Exjobbarna bör jobba med någotsånär lika uppgifter och hunnit ungefär lika långt. Tankarna om seminarieserien bygger på en utredning som Stina Hållsten gjort. Försöket har inte fortsatt under 2004/2005 på grund av resursbrist. Tror inte att någon ordentlig utvärdering har gjorts.

Kursenkät

En kursenkät lades ut på exjobbssidan av Kerstin Frenckner i början av året. Endast 33 personer har svarat på enkäten. Av dessa gjorde 19 st exjobb i datalogi och troligen 3 st i biomedicinsk teknik (detta ämne gick inte att välja i enkäten). Några frågor och svar sammanfattas i texten nedan. Alla svar och kommentarer finns här.

Det är svårt att dra slutsatser av så få avgivna svar, endast ca 20% av de exjobbare som blivit klara har svarat. Av dessa anser så många som 91% att handledaren på Nada hade mycket goda eller tillräckligt goda kunskaper i exjobbsämnet, 88% tycker att handledaren var ganska intresserad eller mycket intresserad av exjobbet.

19 av 33 som svarat på enkäten har gjort exjobbet utanför Nada och fått frågor om arbetsplatsen och handledningen där. De externa handledarna har visat något mindre kunskap och intresse än Nada-handledarna.

De allra flesta (85%) har fått lagom mycket synpunkter från Nada-handledaren på själva arbetet och 79% har fått lagom mycket synpunkter på rapporten. Ingen anser sig ha fått för mycket synpunkter på vare sig arbete eller rapport, alltså 15% respektive 11% skulle ha önskat mer kommentarer.

De färdiga exjobbarna ombeds ge goda råd till kommande exjobbare. Dessa kan sammanfattas kort med "planera, begränsa och skriv tidigt".

Planerade förändringar för exjobb i MDI

MDI-ämnet har utvecklats en hel del de senaste åren, med ett magisterprogram i MDI (60p) som det senaste tillskottet. I och med detta har vi också ökat bredden i studenternas bakgrund, vi har inte längre enbart studenter som läser på något civilingenjörsprogram, utan även studenter med humanistisk eller samhällsvetenskaplig grundutbildning. Exjobben i MDI har sedan de infördes utförts hand-i-hand med exjobb datalogi, med samma genomförandeprocess, samma metodkurs, samma rutiner för opposition och presentation, samt gemensamma presentationsseminarier. Detta har under en inledande period fungerat bra, men vi tycker nu att det är dags att på allvar se över hela examensarbetsproceduren ur MDI-ämnets synvinkel. MDI är ett ämne som har sin metodologiska och kunskapsmässiga grund i framför allt samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen, den positivistiska vetenskapstraditionen är inte lika självskriven som i rena tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Den metodkurs som ingår i exjobbet bör återspegla detta, något som inte direkt görs idag. Vidare bör även presentations- och oppositionsrutinerna ses över, framför allt eftersom vi från och med läsåret 2005-2006 kommer att ha examensarbetare som inte med nödvändighet har en teknisk utbildningsbakgrund. Avsikten är att genomföra ett antal förändringar till höstterminen 2005, framför allt annat presentation och opposition, och se över alternativ till den nuvarande metodkursen för MDI-exjobbare.

Länkar till kursanalyserna för åren 2002 och 2003.