KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Exjobb / Kursanalys

Kursanalys exjobb år 2002

Den här kursanalysen baserar sig på Kerstin Frenckners (nadan kallad jag) tankar, statistik från Ladok och mina filer samt en enkät. Den avser i huvudsak exjobb i datalogi, människa-datorinteraktion och biomedicinsk teknik som jag administrerar. Kursnumren 2D1021, 2D1024 och 2D1025 Examensarbete i …. Omfång 20 poäng.För en beskrivning av de administrativa rutinerna kring exobb se Nadas exjobbswebb.

Tilläggas bör att vi har ett pågående utvecklingsprojekt för exjobb, som bl.a. har till syfte att utveckla metodkursen så att den ska ge exjobbarna ett bättre stöd (just in time) och bättre kamratkontakter (kamratstöd). Detta arbete behandlas inte i kursanalysen men kommer att resultera i förändringar.

Statistik avseende alla exjobbsämnena

Tabellen visar hur många KTH-studenter som registrerats respektive godkänts på exjobb inom de olika ämnena under åren 2000, 2001 och 2002 (siffror hämtade ur Ladok). Det har varit en stadig ökning av såväl antalet registrerade som antalet godkända.

Ämne Reg. 2000 Godk. 2000 Reg. 2001 Godk. 2001 Reg. 2002 Godk. 2002
Datalogi 65 40 93 58 105 66
Människa-datorinteraktion 9 4 18 13 12 16
Biomedicinsk teknik 0 0 4 2 3 2
Delsumma 74 48 115 73 120 84
Godk. i % av registrerade   65   63   70
Numme 19 13 21 20 24 18
Publiceringsteknik 27 28 16 19 27 18
Affärsutv. och medietekn. 6 11 15 7 9 11
Totalsumma 126 100 166 119 180 131
Godk. i % av registrerade   79   72   73

I ämnena publiceringsteknik och affärsutveckling och medieteknik har man väl samlade studentgrupper, nämligen studenterna från kompetensinriktningen. Studenterna påbörjar åtminstone i princip sina exjobb samtidigt och de känner varandra väl. I exjobbet ingår en sammanhållande seminarieserie.

I numme är en stor del av exjobbarna studenter vid det internationella mastersprogrammet. En relativt stor andel gör exjobbet vid Nada.

Egna tankar avseende datalogi, MDI och biomedicinsk teknik

Några glädjeämnen

Vi genomför många exjobb varav åtskilliga håller hög kvalitet. Det är vanligt att studenter explicit säger att de vill göra sitt exjobb vid Nada. De flesta studenter tycker att exjobbet är roligt och givande och många studenter är nöjda med resultatet av sitt exjobb. Exjobben ger också en relativt nära kontakt mellan handledare och student vilket ofta är positivt för båda.

Några problem

Övergripande problem

Detaljproblem

Studenterna har svårt att hitta exjobbsuppgifter

För några år sedan kunde studenterna välja och vraka bland exjobbserbjudanden. Så ser marknaden inte ut idag, även om jag tror att botten har passerats. Många har svårt att hitta exjobb de tycker verkar intressanta och lockande, vissa har svårt att hitta exjobb överhuvudtaget. Allt fler vänder sig till institutionen för att göra exjobb med Nada som uppdragsgivare. Det är naturligtvis bra när vi kan hitta duktiga exjobbare som gör nyttiga projekt inom Nadas forskning. Men vi har inte resurser, handledare och lokaler, att ta emot hur många som helst. Bland de studenter som påbörjat exjobb under läsåret 02/03 (1.5.2002-30.4.2003) hade 33 % Nada som uppdragsgivare. Bland de som examinerades 2002 hade endast 18% Nada som uppdragsgivare och bland dem som examinerades under högkonjunkturåret 1999 hade endast 10% Nada som uppdragsgivare.

Många exjobbsuppgifter är mycket vagt formulerade och det kan krävas mycket arbete för att komma underfund med vad uppdragsgivaren egentligen tänkt sig.

En del studenter vill göra exjobb på en uppgift de hittar på själva och som saknar uppdragsgivare. Vi tror dock att detta är en dålig lösning av flera skäl: vi kan inte ersätta den handledning och arbetsgemenskap de skulle fått hos uppdragsgivaren och vi tror att sannolikheten att studenten blir klar inom rimlig tid är mindre.

Det är svårt att hitta handledare som passar

Kompetensen hos våra handledare svarar inte helt mot de exjobb som finns, vi har överkapacitet inom vissa områden och underkapacitet inom andra. Vilka områden som är populära varierar över tiden.

Många exjobb saknar akademisk höjd

Ofta är det svårt att av den ofta tämligen rudimentära beskrivning som uppdragsgivare/student presenterar avgöra om uppgiften har tillräcklig akademisk höjd. Och ibland har exjobbet kommit ganska långt innan bristen på höjd visar sig. Alla handledare är heller inte tillräckligt vaksamma. En bristfällig projektplan kan göra att ett och annat slinker igenom. Kanske är det också lättare att överse med brist på akademisk höjd i tider när det är svårt att hitta exjobbsuppgifter.

Det är svårt att få studenterna att göra en ordentlig projektplan

Vi har ett krav att studenterna ska inleda med att göra en ordentlig projektplan -- noggrann specifikation med tidsplan. Denna ska godkännas av uppdragsgivare, handledare och examinator och lämnas in till mig. Men tyvärr slarvas det. Av dem som godkändes 2002 fick jag in 40 % av dessa specifikationer. Det viktiga är ju inte att jag får den. Det viktiga är att den görs och är bra. Men åtskilliga av dem jag får in är alldeles för vaga och det finns ingen anledning att tro att de jag inte får in är bättre. Många studenter är ivriga att komma igång med exjobbet och inser inte riktigt vikten av att göra en ordentligt projektplan och förankra den hos handledare och examinator och uppdragsgivare. Handledare har ofta inte tid att följa upp utan väntar sig, med all rätt, att studenten är den som tar kontakt. Ordentligare projektplaner skulle göra att risken för såväl brist i akademisk höjd som förseningar skulle minska.

Många har svårt att skriva en rapport

Många studenter har svårt att komma igång med rapporten. Många vet inte riktigt hur en rapport ska se ut. Många felbedömer tiden det tar att skriva en rapport och svårigheterna att göra det. En del prioriterar jobbet och skjuter upp rapportskrivningen. Och många slarvar eller inser inte att rapporten ska skrivas enligt normer. Många har problem med strukturering, språkbehandling, hantering av referenser, att göra bilder etc. Alltför många behärskar inte någon ordbehandlare. Vi har en metodkurs som behandlar rapportskrivning. Men många grundläggande kunskaper skulle jag önska att studenterna hade långt innan de kommer till exjobbet. Vissa har alltför tät kontakt med sin handledare och "bombarderar" denne med nya versioner av rapporten medan andra nästan inte har någon kontakt med handledaren alls, vilket kan leda till omfattande revisioner.

Exjobben drar ut för mycket på tiden

Ett exjobb ska vara 20 veckors arbete. Att exjobbet är klart inom 20 veckor ska man knappast förvänta. De flesta studenter tar lite uppehåll för semester, tentor eller liknande och i slutet blir det en del tid som går åt för granskning av rapporten. Men på 6-7 månader borde många exjobb bli färdiga. Dock är det inte så.

Tabellen visar tidsåtgången från startdatum till godkännandedatum. Den justerade medeltiden är medeltiden för dem som blev klara inom två år. Denna justering har gjorts för att inte enstaka avstickare alltför mycket ska påverka medeltiden. I kolumnen Inom 6 mån visas procentandelen exjobbare som blivit klara inom 6 månader från startdatum etc.

År Antal klara Medeltid
mån
Mediantid
mån
Just. medel mån Inom
6 mån
Inom
9 mån
Inom
12 mån
Inom
24 mån
Mer än
24 mån
2002 85 14 11 11 14 41 58 87 100
2001 75 15 11 12 16 37 56 87 100
2000 51 16 9 10 14 51 65 84 100
1999 55 14 10 10 16 49 71 85 100
1998 44 13 11 10 20 47 66 89 100
1997 60 14 10 10 12 48 65 80 100
1996 41 9 9 9 29 66 78 100 100
1995 42 12 11 11 24 43 67 95 100
1994 40 11 9 9 30 58 72 90 100

Under de nio år som tabellen visar har vi haft såväl lågkonjunktur som högkonjunktur.Vi har också haft en IT-bubbla som spruckit. Antalet färdiga exjobb per år har fördubblats. Organisationen kring exjobb har varit densamma även om jag under åren fram till ca 1998 lade ner väsentligt mer energi på att kontakta exjobbare för att kolla upp hur exjobbet fortskrider.

En lågkonjunktur kan medföra att fler studenter är angelägna att bli klara med examen, att de kanske inte har så bråttom att få examen eftersom det är svårt att få jobb men också att de som får jobb hoppar av sitt exjobb för att jobbet ses som värdefullt. I en högkonjunktur kan många studenter tycka att examen kanske inte är så viktigt och hoppa av exjobet innan det är färdigt.

Mediantiden, som kanske är det bästa värdet på hur lång tid ett exjobb tar, uppvisar förvånansvärt liten variation mellan åren. Medeltiden ser dock ut att ha ökat. De senaste åren har det bara varit kring 40 % av exjobbarna som är klara inom 9 månader och kring 60 % inom ett år.

På senare tid har jag varit dålig på att följa upp studenterna -- har helt enkelt inte haft tid. När jag har kontaktat studenter uttrycker de ofta en uppskattning över att någon bryr sig. Och många tar sig an exjobbet och fullföljer det. Men ofta har de jobb och andra aktiviteter som gör att de har svårt att få tiden att räcka till även för att göra klart exjobbet samtidigt som exjobbet inte ges så hög prioritet att övriga aktiviteter minskas. Jag har ingen statistik över i vilken utsträckning uppföljning minskar tiden för exjobben.

Alltför många fullföljer inte sitt exjobb

Det är svårt att ge siffror på hur många som inte fullföljer sitt exjobb eftersom många drar ut långt på tiden. I de siffror som redovisas ovan ingår en student som redovisade sitt exjobb nio år efter det att det påbörjats och cirka 10-20 % drar ut över två år. Få studenter meddelar att de avbrutit sitt exjobb och vissa av dem som gör det börjar istället på ett nytt, vilket inte ger något utslag i Ladok och statistiken. Men helt klart är att det inte är ovanligt att studenter påbörjar ett exjobb som de inte fullföljer. Detta är ofta olyckligt för studenten och inte bra för KTH eller Nada.

Även här är det möjligt att en ökad uppföljning skulle vara av värde.

Det blir många turer kring rapporten

Hur många gånger rapporten lämnas in till handledare och exjobbsadministratör varierar naturligtvis kraftigt. Det är viktigt att handledaren får se rappporten i utkastform så att han kan bedöma om studenten är på rätt väg. Men många gånger lämnar studenter ifrån sig en rapport med många brister som de skulle kunna fixa till själva genom att korrekturläsa, följa anvisningarna för rapporten, be kamrater om hjälp etc. Många studenter anser att när de väl skrivit alla avsnitt så är rapporten klar i stort sett oberoende av hur den ser ut.

Kanske är vi för snälla och ställer för lite krav på att studenterna ska kolla själva. Kanske har studenterna svårt att inse vad de ska göra. För vi ska väl inte avstå från att ställa krav på rapporternas struktur, språk och utseende?

Det är svårt att matcha opponent och person att opponera på

Varje exjobbare ska opponera en gång och presentera en gång. Teoretiskt går det jämnt upp. Men det är svårt att hitta ett sätt att göra fördelningen på ett sätt som är smidigt och flexibelt och ger studenterna valfrihet. Studenterna har ibland efterfrågat listor över exjobb att opponera på, men så snart jag vet vilka som ska presentera när så lägger jag upp den informationen till dem att välja bland. Studenterna har också efterfrågat kölistor för opposition. Jag har dock inte hittat något rimligt sätt att hantera sådana (opponenten ska få en rapport han tycker är intressant, studenterna ska uppleva det som rättvist och jag vill veta att opponenten ställer upp).

En del presentationer är inte särskilt bra

En muntlig presentation kan underkännas. Men det känns tungt att göra det och det är svårt att veta var ribban ska läggas. En del exjobb är lättare att presentera än andra beroende på hur angelägen, intressant och begriplig åhörarskaran tycker att uppgiften är.

Ett avsnitt om muntlig presentation ingår i metodkursen för exjobbare, men det gör naturligtvis ingen till fulländad presentatör.

En del upplever administrationen som betungande

Det finns en hel del punkter kring administrationen av exjobb. Syftet med dessa är att underlätta för exjobbaren att göra ett bra exjobb. Men det finns naturligtvis exjobbare som upplever punkterna snarare som något som lägger krokben för dem och hindrar dem att bli klara.

Kursenkät besvarad av studenter från alla exjobbsämnena vid Nada

Enkäten låg ute under 2002 och besvarades av 34 personer, varav 69 % gjort exjobb i datalogi, 14% i MDI och 9% i numme. Det innebär en svarsfrekvens på 28% av dem som godkändes 2002. Svarsfrekvensen är tyvärr så låg att det är svårt att dra slutsatser om gruppen som helhet.

Hela 69% har gjort sitt exobb inom området för sin kompetensinriktning, 14% har inte gjort det och 17% vet inte.

Hur uppfattar du din Nadahandledares kunskap inom området för ditt exjobb?
Svar: 47% mycket god, 38% tillräckligt god, 9% vissa brister och 6% stora brister.

Din handledare på Nada var
Svar: 32% mycket intresserad av ditt arbete, 56% ganska intresserad av ditt arbete, 12% ganska ointresserad av ditt arbete, 0% helt ointresserad av ditt arbete

I vilken utsträckning har du fått synpunkter på ditt arbete av handledaren på Nada?
Svar: 21% Hade velat ha mer synpunkter, 76% Lagom, 3% Har fått för mycket synpunkter Några kommentarer:

I vilken utsträckning har du fått synpunkter av övergripande natur på din rappport av din handledare vid Nada?
Svar: 0% För mycket 82% Lagom, 18% För lite

I vilken utsträckning har du fått synpunkter av detaljkaraktär på din rapport av din handledare vid Nada?
Svar: 2 (6%) : För mycket 25 (74%) : Lagom 7 (21%) : För lite

Försök att uppskatta antalet tillfällen då du diskuterat ditt exjobb med handledaren på Nada i minst en kvart?
Svar: 3 (9%) : 0-2; 16 (47%) : 3-6; 10 (29%) : 7-10; 3 (9%) : 11-15; 2 (6%) : 16-25; 0 (0%) : fler än 25 Några påpekar att diskussioner via e-post tillkommer.

Vad tycker du om de tider du fått vänta på svar/kommentarer från din handledare?
Svar: 17 (50%) : Helt OK; 9 (26%) : Relativt OK; 2 (6%) : Väl långa; 6 (18%) : Alldeles för långa
Kommentar: Det tog nästan 4 veckor för min NADA-handledare att läsa igenom mitt första utkast (efter påstötningar). Enda kommentaren jag då fick var att "det ser bra ut".

I vilken utsträckning har du fått vägledning med uppläggningen av arbetet av uppdragsgivaren?
Svar: 4 (12%) : Hade velat ha mer vägledning; 22 (65%) : Lagom; 0 (0%) : Hade gärna blivit mindre styrd; 8 (24%) : Har lagt upp arbetet själv och är nöjd med det

Om du haft Nada som uppdragsgivare hoppar du över frågorna 12-17.
Din handledare hos uppdragsgivaren var :
Svar: 7 (28%) : tillräckligt kunnig inom alla de områden jag behövde hjälp; 10 (40%) : tillräckligt kunnig inom de flesta av de områden jag behövde hjälp; 8 (32%) : inte tillräckligt kunnig för att kunna ge mig hjälp
Kommentarer:

Din handledare hos uppdragsgivaren var:
Svar: 14 (56%) : mycket intresserad av mitt arbete; 7 (28%) : ganska intresserad av mitt arbete; 3 (12%) : ganska ointresserad av mitt arbete; 1 (4%) : helt ointresserad av mitt arbete
Kommentarer:

Hur har idéer du haft och synpunkter du framfört mottagits av handledaren hos uppdragsgivaren?
Svar: 17 (68%) : Lyssnat och beaktat det mesta; 6 (24%) : Lyssnat och beaktat en del; 2 (8%) : Lyssnat men struntat i dem; 0 (0%) : Ej lyssnat; 0 (0%) : Jag har inte vågat framföra idéer eller synpunkter

Hur ofta har du haft kontakt med handledaren hos uppdragsgivaren?
Svar: 14 (56%) : I stort sett dagligen; 7 (28%) : Minst en gång i veckan; 4 (16%) : Mer sällan

Försök att uppskatta antalet tillfällen då du diskuterat ditt exjobb med handledaren hos uppdragsgivaren i minst en
kvart:
Svar: 1 (4%) : 0-2; 6 (24%) : 3-6; 3 (12%) : 7-10; 3 (12%) : 11-15; 4 (16%) : 16-25; 8 (32%) : fler än 25
Kommentar: Uppdragsgivaren kunde inte så mycket om ämnet och visste inte riktigt vad han ville ha.

Har de båda handledarna och du träffats för att diskutera exjobbet?
Svar: 15 (60%) : Ja, i början av arbetet; 0 (0%) : Ja, i slutet av arbetet; 0 (0%) : Nej, men de har haft telefonkontakt; 10 (40%) : Nej

Frågorna 18-25 besvaras av alla.
Fick du den praktiska hjälp du behövde (tillgång till dator, program, handböcker, kopiator samt praktisk hjälp
atthantera datorsystem m.m.) av uppdragsgivaren?
Svar: 25 (74%) : Ja, utan problem; 7 (21%) : Ja, men ibland efer vissa svårigheter; 1 (3%) : Delvis; 1 (3%) : Nej
Kommentarer:

Det administrativa (kring metodkurs, opposition, språkgranskning, presentation etc.) har fungerat:
Svar: 9 (26%) : Bra; 15 (44%) : Hyfsat; 10 (29%) : Krångligt
Kommentarer:

Exjobbet har givit mig (flera svarsalternativ kan markeras):
Svar: 25 (74%) : givit mig nyttiga erfarenheter av att specificera och planera en större uppgift; 16 (47%) : givit mig nyttiga erfarenheter av näringslivet; 25 (74%) : givit mig goda möjligheter att tillämpa det jag lärt mig i min utbildning; 4 (12%) : visat på luckor i mina kunskaper; 17 (50%) : tvingat/inspirerat mig att lära mig mycket nytt; 15 (44%) : inspirerat mig att arbeta vetenskapligt; 0 (0%) : inte varit särskilt givande

Har du några tips att ge kommande exjobbare, så skriv dem här:

Har du några tips att ge Nada, så skriv dem här!

Hur lång tid tog det från det att du påbörjade exjobbet och till du gjorde din presentation på Nada?
Svar: 3 (9%) : mindre än 6 månader; 15 (45%) : 6-9 månader; 8 (24%) : 9-12 månader; 3 (9%) : 12-18 månader; 2 (6%) : 18-24 månader; 2 (6%) : mer än två år
(siffrorna ger vid handen att det är studenter som blivit klara på kortare tid än genomsnittet som besvarat enkäten).