KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Forskarutbildning / Studietid

Riktlinjer

Syfte
Syftet med handledargrupperna är att varje doktorand ska ha möjlighet att prata med andra seniora personer än sin handledare om sin forskarutbildning. Detta bland annat för att säkra att doktorandens kompetensutveckling sker i rätt takt. Handledargruppen kan även ses som ett stöd för handledaren.

Sammansättning
Varje doktorand har en handledargrupp bestående av andra handledare inom samma forskningsinriktning. Om avhandlingsområdet innehåller även en annan disciplin kan en handledare komma från denna.

Uppgift
Minst en gång om året träffas doktoranden och handledargruppen för att gå igenom doktorandens utveckling. Alla doktorander inom en inriktning bör ha sina möten samlade under en kortare tid (t.ex. 2 veckor).

Förberedelse
Den individuella studieplanen bör vid behov uppdateras.
Minst en vecka före mötet lämnar doktoranden in sin studieplan till alla handledaregruppens medlemmar.
Handledargruppen träffas en stund före mötet.

Mötet
Normalt bör 30 minuter räcka. Under mötet är det lämpligt att behandla frågor enligt en lista:

  • Hur går projektet?
  • Håller doktoranden takten?
  • Har projektet utvecklingspotential?
  • Hur går kursinläsningen?
  • Institutionstjänstgöringens omfattning.
  • Hur fungerar handledningen?
  • Har den vetenskapliga förståelsen fördjupats?
  • Har presentationsförmågan (muntlig och skriftlig) utvecklats?
  • Har förmågan att arbeta självständigt utvecklats?

Det är viktigt att mötet avslutas åtminstone med en muntlig sammanfattning, som anger huruvida studierna framskrider i normal takt. Om det finns behov av åtgärder för att förbättra/påskynda arbetet bör detta formuleras skriftligt. Det skall framgå vilka åtgärder och eventuella uppföljande möten som planeras.

Uppföljning
Doktoranden och handledaren måste få reda på om och när åtgärder ska vidtas.

Svårigheter
Det är svårt (men önskvärt) att under ett handledargruppsmöte diskutera kontakten mellan handledare och doktorand.

 


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-11-02